Πρόσκληση, Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου|

Είδος Επιτροπής: Δημοτικό Συμβούλιο
Κατηγορία Εγγράφου: Πρόσκληση
Έτος Συνεδρίασης: 2019
Αριθμός Πρακτικού: 10
Περιγραφή: 

                                                Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

(ΑΡΘΡA 123 N.3463/2010 &  67 Ν.3852/10)

ΠΡΟΣ: 

κ. Δήμαρχο

Τακτικά Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Δομοκού

Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων

Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων

Καλείστε να προσέλθετε στην 10η τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό Κατάστημα (πλατεία Μουσών 1),  την  του μηνός Αυγούστου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο:       Ανανέωση σύμβασης υπαλλήλου με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., η οποία προσλήφθηκε στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Γκανίδης Ιωάννης}

Θέμα 2ο:       Ανανέωση συμβάσεων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Δομοκού¨, με κωδικό ΟΠΣ: 5002603 {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Γκανίδης Ιωάννης}

Θέμα 3ο:       Αποδοχή ένταξης του έργου «Κατασκευαστικές εργασίες δημοτικού παιδικού σταθμού Δήμου Δομοκού» ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Επιχορήγηση των Δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017» {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Αυγέρης Αθανάσιος}

Θέμα 4ο:       Ανανέωση χρόνου μίσθωσης Δημοτικού Καταστήματος στην Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Αυγέρης Αθανάσιος}

Θέμα 5ο:       Έγκριση επέκτασης Δημοτικού Φωτισμού στην Τ.Κ. Πετρωτού {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Αυγέρης Αθανάσιος}

Θέμα 6ο:       Ανάκληση της αριθμ. 86/2019 απόφασης ΔΣ και λήψη νέας  σχετικά με την έγκριση δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 3979/2011 {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Φράγκος Ιωάννης}

Θέμα 7ο:       Έγκριση  παράτασης εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση Αγροτικού Δρόμου από ΤΚ Βαρδαλή έως Ε.Γ.Σ.» {Εισηγητής: κ. Δήμαρχος}

Θέμα 8ο:       Έγκριση παράτασης   χρόνου περαίωσης του έργου «Κατασκευή – Επισκευή εσχαρών Υδροσυλλογής  – Τεχνικών Δήμου Δομοκού» {Εισηγητής: κ. Δήμαρχος}

Θέμα 9ο:       Περί εξέτασης του αιτήματος της ΔΟΜΟΚΟΣ Α.Ε. {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Φράγκος Ιωάννης}

Θέμα 10ο:    Έγκριση Σχεδίου Καθορισμού τιμολογιακής πολιτικής και Τεχνικού Προγράμματος του Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. {Εισηγητής: κ. Δήμαρχος}

Θέμα 11ο:    Αποδοχή των όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεωλυτικού δανείου από το ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι”  σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ν. 4509/2017 και την αριθμ13022/19-04-2018 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών (ΦΕΚ 1377/τ.Β΄/24-4-2018) όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 44173/24-8-2018 (ΦΕΚ 3656/τα΄/27-8-2018) και ισχύει (Σχετ.: Η αριθμ 58/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής) {Εισηγητής: κ. Δήμαρχος}

Θέμα 12ο:    Αναμόρφωση ΟΠΔ έτους 2019 Δήμου Δομοκού  (Σχετ.: Η αριθμ. 67/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής) {Εισηγητής: κ. Δήμαρχος}

Θέμα 13ο:    Έγκριση Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος, Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και 5η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 (Σχετ.: Η αριθμ. 66/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής) {Εισηγητής: κ. Δήμαρχος}

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

Κοινοποίησηκ.κ. Προϊσταμένους Αυτοτελών Τμημάτων Δήμου

ΓνωστοποίησηΜέσα Μαζικής Ενημέρωσης (Μ.Μ.Ε.)

Αφήστε μια απάντηση

Close Search Window