Η Δημοτική Ενότητα Θεσσαλιώτιδος αποτελεί τον πρώην Δήμο Θεσσαλιώτιδος, ο οποίος με την εφαρμογή του Νόμου 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» καταργήθηκε και συγχωνεύθηκε στο νέο Καλλικρατικό Δήμο Δομοκού.

Αποτελείτε από τις Τοπικές Κοινότητες:

Comments are closed.

Close Search Window