Αρμοδιότητες Αντιδημάρχων Δήμου Δομοκού

Αρμόδιοι Αντιδήμαρχοι

Αρμοδιότητες  Τηλ.  Δ/νση Γραφείου

Λαϊνάς Ανδρέας

1. Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού – Οργάνωσης Πληροφορικής & Διαφάνειας που περιλαμβάνει τα γραφεία: Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης και το Γραφείο Διαφάνειας & ΚΟΣΕ και Πληροφορικής
2. Αυτοτελές Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει τα γραφεία: Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών και το Γραφείο Εσόδων, Περιουσίας και Ταμείου
α)τους τομείς: Εσόδων, Περιουσίας, Ταμείου, Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και παρακολούθηση εκτέλεσης προϋπολογισμού
β) Έλεγχο δημιουργίας ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων
γ) Αποτροπή δημιουργίας ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων

Κατά τόπο αρμοδιότητες που αφορούν στην ευθύνη λειτουργίας των εγκατεστημένων στην ενότητα δημοτικών υπηρεσιών,ήτοι:
α)Γραφείο Ληξιαρχείου Δημοτικής Ενότητας Ξυνιάδος
β)Τέλεση πολιτικών γάμων στη Δημοτική Ενότητα Ξυνιάδος
γ)Γραφείο ΚΕΠ..614 Δημοτικής Ενότητας Ξυνιάδος
δ)Γραφείο Διοικητικών Θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη.
Καθώςεπίσης:
α)την ευθύνη τήρησης του ωραρίου εργασίας του προσωπικού που εργάζεται στις παραπάνω δημοτικές υπηρεσίες
β)την υπογραφή των διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις εγκατεστημένες στην ενότητα, δημοτικές υπηρεσίες
γ)την ευθύνη για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας
δ)τη συνεργασία με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους
ε)τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του υπάρχοντος εξοπλισμού
στ)την εποπτεία και ο έλεγχος για τη διαφύλαξη των υλικών και περιουσιακών στοιχείων της δημοτικής ενότητας

2232022385

Θέμιδος και
Ρίτσου 1,
Δομοκός,
35010

Καλημέρης Νικόλαος

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής
Ανάπτυξης που περιλαμβάνει τα γραφεία:
Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών
Δραστηριοτήτων και Απασχόλησης και
Τουρισμού
Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής
Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού και
συγκεκριμένα των Γραφείων: Παιδείας,
Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού και
Παιδικού Σταθμού.
Αυτοτελές Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών
και Πολεοδομίας που περιλαμβάνει τα
γραφεία: Πολεοδομίας, Τεχνικών Έργων
και Συγκοινωνιών,
Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και
Ενέργειας και Ύδρευσης – Αποχέτευσης
και Άρδευσης και τους τομείς: Λειτουργία
Παιδικών Χαρών, Λειτουργία ΧΥΤΑ,
Λειτουργία ΒΙΟΚΑ εντός του ΧΥΤΑ,
λειτουργία ΒΙΟΚΑ Αστικών Λυμάτων,
Λειτουργία Γραφείου Κίνησης
Κατά τόπο αρμοδιότητες:
α) την ευθύνη της λειτουργίας των
εγκατεστημένων στην ενότητα δημοτικών
υπηρεσιών, ήτοι:
β) Γραφείο Ληξιαρχείου Δημοτικής
Ενότητας Θεσσαλιώτιδας
γ) την τέλεση πολιτικών γάμων στη
Δημοτική Ενότητα Θεσσαλιώτιδας σε
περίπτωση απουσίας του Δημάρχου
δ) Γραφείο ΚΕΠ. 655 Δημοτικής
Ενότητας Θεσσαλιώτιδας
ε) Γραφείο Διοικητικών Θεμάτων και
Εξυπηρέτησης του Πολίτη
στ) τον έλεγχο, εποπτεία και
συντονισμό του Γραφείου Άρδευσης
στην Δημοτική Ενότητα
Θεσσαλιώτιδος
Καθώς επίσης:
α) την ευθύνη για την εξυπηρέτηση και
ενημέρωση των Πολιτών για θέματα
της δημοτικής ενότητας.
β) την συνεργασία με τους προέδρους
των τοπικών κοινοτήτων για την
2232071242 Νέο
Μοναστήρι
επίλυση των προβλημάτων τους.
γ) την μέριμνα για την καλή κατάσταση
και λειτουργία του υπάρχοντος
εξοπλισμού της Ενότητας.
δ) την εποπτεία και τον έλεγχο για τη
διαφύλαξη των υλικών και
περιουσιακών στοιχείων της Δημοτικής
Ενότητας

2232071242

Νέο Μοναστήρι

Λελεντζής Γεώργιος

Αυτοτελές Τμήματος Περιβάλλοντος και
Ποιότητας Ζωής που περιλαμβάνει τα
γραφεία: Περιβάλλοντος και Πολιτικής
Προστασίας, Ηλεκτροφωτισμού,
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης,
Συντήρησης Πρασίνου
Κατά τόπο αρμοδιότητες:
α) Η ευθύνη λειτουργίας του Γραφείου
Ληξιαρχείου Δημοτικής Ενότητας Δομοκού
β) Η τέλεση πολιτικών γάμων στη
Δημοτική Ενότητα Δομοκού, σε
περίπτωση απουσίας του Δημάρχου
γ) Η συνεργασία με τους προέδρους των
τοπικών κοινοτήτων της Δημοτικής
Ενότητας για την επίλυση των
προβλημάτων τους.
δ) Η μέριμνα για την καλή κατάσταση
και λειτουργία του υπάρχοντος
εξοπλισμού στην Δημοτική Ενότητα
ε) Η εποπτεία και έλεγχο για τη
διαφύλαξη των υλικών και περιουσιακών
στοιχείων στην Δημοτική Ενότητα

2232350222 Πλατεία Μουσών 1, Δομοκός, τ.κ. 35010
Βασιλόπουλος Χαράλαμπος

1. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός
μου, να ασκεί τα καθήκοντα του
Δημάρχου, να έχει όλες τις από το νόμο
οριζόμενες αρμοδιότητες του
Δημάρχου και να υπογράφει τα σχετικά
έγγραφα.
2. Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής
Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού
και συγκεκριμένα του Γραφείου
Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας
των Φύλων
3. Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικών
Υπηρεσιών που περιλαμβάνει τα
γραφεία: Υποστήριξης Πολιτικών
Οργάνων του Δήμου, Δημοτικής
Κατάστασης, Ληξιαρχείου και
Αλλοδαπών και Ανθρώπινου
2232350227 Πλατεία
Μουσών 1,
Δομοκός
Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας
4. Αδέσποτα Ζώα

Κατά τόπο αρμοδιότητες:
1. Γραφείο ΚΕΠ με έδρα το Δομοκό
2. Την ευθύνη του Γραφείου Ληξιαρχείου
Δημοτικής Ενότητας Δομοκού, σε
περίπτωση απουσίας του αρμόδιου
Αντιδημάρχου

2232350227 Πλατεία Μουσών 1, Δομοκός, τ.κ. 35010
Πετρόπουλος Χρήστος

ΤμήμαΤοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης με αρμοδιότητες που αφορούν το Γραφείο Αγροτικής Παραγωγής

2232350213 Πλατεία
Μουσών 1,
Δομοκός

Comments are closed.

Close Search Window