Άρθρο 1° 

Αντικείμενο του κανονισμού

Ο παρών Κανονισμός ρυθμίζει την λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής και τις διαδικασίες έκδοσης των αποφάσεών της.

 Άρθρο 2°

Συγκρότηση της εκτελεστικής επιτροπής

1.  Η εκτελεστική επιτροπή αποτελείται από τον δήμαρχο ως πρόεδρο και τους αντιδημάρχους ως μέλη.

2. Η εκτελεστική επιτροπή είναι συλλογικό, συντονιστικό και εκτελεστικό όργανο του δήμου και παρακολουθεί την εφαρμογή της δημοτικής πολιτικής σε όλους τους τομείς καθώς και την εφαρμογή του επιχειρησιακού σχεδίου του δήμου, του μεσοχρόνιου, ετήσιου και πενταετούς προγράμματος δράσης.

Η λειτουργία της παρακολούθησης της εφαρμογής   της   πολιτικής και των προγραμμάτων    συνίσταται    στην    συνεχή    συγκριτική    αξιολόγηση    των αποτελεσμάτων της διοίκησης που αφορούν την υλοποίηση προγραμματικών στόχων, την αντιστοιχία τους σε εγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, στην ροή και την απόδοση των διατιθέμενων πόρων και την επιτάχυνση διαδικασιών ή την τροποποίησή   τους   προκειμένου   να   υλοποιηθούν   οι   προγραμματισμένοι στόχοι εντός των εγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων.

Η λειτουργία του συντονισμού και της εκτέλεσης των αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου, της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας συνίσταται στην υποστήριξη των αντιστοίχων αρμοδιοτήτων του δημάρχου όπως αυτές ανατίθενται ή μεταβιβάζονται στους αντιδημάρχους και στην συλλογική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της άσκησής τους.

3. Στις συνεδριάσεις καλείται ο πρόεδρος του συμβουλίου της τοπικής ή δημοτικής κοινότητας, όταν συζητείται θέμα που την αφορά ειδικά, καθώς και οι  πρόεδροι  των νομικών προσώπων του  δήμου  και  άλλοι  υπηρεσιακοί παράγοντες όποτε τούτο κρίνεται αναγκαίο.

Άρθρο 3°

Αρμοδιότητες του δημάρχου και των αντιδημάρχων

1. Ο δήμαρχος προασπίζει τα τοπικά συμφέροντα, κατευθύνει τις δράσεις του δήμου για την υλοποίηση του σχεδίου ανάπτυξης, διασφαλίζει την ενότητα της τοπικής κοινωνίας και ασκεί τα καθήκοντά του με γνώμονα τις αρχές της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας. Ειδικότερα, ο δήμαρχος:

1.1.    Εκπροσωπεί το δήμο στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή.

1.2.   Εκτελεί τις αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου, της οικονομικής και της επιτροπής ποιότητας  ζωής.   Η   μη  εκτέλεση  των αποφάσεων αυτών συνιστά σοβαρή πειθαρχική παράβαση καθήκοντος.

1.3.   Ορίζει τους αντιδημάρχους, συγκαλεί και προεδρεύει της εκτελεστικής επιτροπής και συντονίζει την υλοποίηση των αποφάσεών της.

1.4.  Είναι προϊστάμενος των υπηρεσιών του δήμου. &ς προϊστάμενος όλου του προσωπικού του δήμου εκδίδει τις πράξεις που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις για το διορισμό, τις κάθε είδους υπηρεσιακές μεταβολές και την άσκηση του πειθαρχικού ελέγχου.

1.5.   Συνυπογράφει   τους   βεβαιωτικούς   καταλόγους   και   τα   χρηματικά εντάλματα πληρωμής των δαπανών, οι οποίες έχουν εκκαθαριστεί από την αρμόδια υπηρεσία του δήμου.

1.6.    Υπογράφει τις συμβάσεις που συνάπτει ο δήμος.

1.7.    Εκδίδει τις άδειες που προβλέπονται από τις διατάξεις που διέπουν τις αρμοδιότητες του δήμου.

1.8.    Εκδίδει πιστοποιητικά προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης των δημοτών, καθώς και τις βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας.

1.9.    Συνιστά ομάδες εργασίας και ομάδες διοίκησης έργου από μέλη του δημοτικού συμβουλίου, υπαλλήλους του δήμου, υπαλλήλους του δημόσιου τομέα   ή   ιδιώτες   για   τη   μελέτη   και   επεξεργασία   θεμάτων   του   δήμου, καθορίζοντας τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας τους.

2.     Οι   αντιδήμαρχοι   επικουρούν   τον   δήμαρχο.   Είναι   σύμβουλοι   της πλειοψηφίας που  ορίζει  ο δήμαρχος και  στους οποίους  μεταβιβάζει  την άσκηση αρμοδιοτήτων καθ’ ύλη και κατά τόπο. Οι κατά τόπον αρμοδιότητες ασκούνται    στα   όρια    μιας   ή   περισσότερων   δημοτικών   ενοτήτων.    Οι αντιδήμαρχοι, εκτός των καθ’ ύλην αρμοδιοτήτων που μεταβιβάζει σε αυτούς ο   δήμαρχος,   μεταξύ   των  οποίων  περιλαμβάνονται   οπωσδήποτε   και   οι αρμοδιότητες για θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ασκούν και τις ακόλουθες κατά τόπον αρμοδιότητες:

2.1.    Έχουν την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.

2.2.    Παρακολουθούν   την   εξέλιξη   των   έργων   και   των   εργασιών   που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.

2.3.    Μεριμνούν για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.

2.4.   Υπογράφουν     με     εξουσιοδότηση     του     δημάρχου,     βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.

2.5.   Συνεργάζονται   με   τους   προέδρους   των   τοπικών   και   δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

2.6.    Ασκούν κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να τους μεταβιβάζει με απόφασή του ο δήμαρχος, που αφορά τη δημοτική ενότητα.

3.    Σε περίπτωση όπου τα ιδιωτικά συμφέροντα του δημάρχου ή συγγενή του έως το δεύτερο βαθμό εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συγκρούονται με τα συμφέροντα του δήμου, ο δήμαρχος υποχρεούται να απέχει και τα αντίστοιχα καθήκοντα ασκεί αντιδήμαρχος ή σύμβουλος του επιτυχόντος συνδυασμού που ορίζεται από το δημοτικό συμβούλιο. Η μη τήρηση της υποχρέωσης αυτής   συνιστά   σοβαρή   πειθαρχική   παράβαση   καθήκοντος.   Την   ίδια υποχρέωση έχει και ο αντιδήμαρχος ο οποίος υποχρεούται να δηλώνει άμεσα στον δήμαρχο την αποχή του από τα καθήκοντά του για λόγους προσωπικού κωλύματος. Αν ο αντιδήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο ίδιος ο δήμαρχος. Τις κατά τόπον αρμοδιότητες του αντιδημάρχου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί άλλος αντιδήμαρχος που ορίζεται από τον δήμαρχο ή ο ίδιος ο δήμαρχος.

 Άρθρο 4°

Αρμοδιότητες της εκτελεστικής επιτροπής

Η εκτελεστική επιτροπή ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

1.   Παρακολουθεί    την    εκτέλεση    των    αποφάσεων    του    δημοτικού συμβουλίου.

2.  Συντονίζει    την   κατάρτιση    και    παρακολουθεί   την   εκτέλεση   του επιχειρησιακού   προγράμματος,   το   οποίο   και   εισηγείται   στο   δημοτικό συμβούλιο. Ο αρμόδιος για την κατάρτιση του  επιχειρησιακού προγράμματος αντιδήμαρχος   συνεργάζεται   με τους   προϊσταμένους   των   εμπλεκομένων υπηρεσιών και ενημερώνει τον Δήμαρχο και την Εκτελεστική Επιτροπή για την   πορεία    κατάρτισης   του    προγράμματος    και    την   εφαρμογή    του, υποβάλλοντας ενδιάμεσες εκθέσεις οι οποίες και συζητούνται σε συνεδρίαση της   Εκτελεστικής Επιτροπής η οποία διατυπώνει παρατηρήσεις, υποδείξεις και κατευθύνσεις για την υλοποίηση του προγράμματος.

3.  Καταρτίζει    και    εισηγείται    στο    δημοτικό    συμβούλιο    το    τεχνικό πρόγραμμα του δήμου και έχει την ευθύνη της υλοποίησής του. Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος    σε    άμεση    συνεργασία    με    τους    προϊσταμένους    των υπηρεσιακών μονάδων που έχουν την ευθύνη του προγραμματισμού, της οικονομικής διοίκησης και των τεχνικών έργων συντάσσει χρονοδιάγραμμα εργασιών και ενημερώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα τον Δήμαρχο για την πορεία των διαδικασιών κατάρτισης του προγράμματος.  Ο αντιδήμαρχος συντάσσει την τελική εισήγηση αλλά και τις ενδιάμεσες εκθέσεις του και τις υποβάλλει   στον   δήμαρχο   ο   οποίος   αποφασίζει   εάν   συντρέχει   λόγος συζήτησης     στην     εκτελεστική     επιτροπή     επιμέρους     τμημάτων     του προγράμματος και δίνει κατευθύνσεις για την συνέχιση της κατάρτισης του προγράμματος. Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος αλλά και ο ίδιος ο δήμαρχος ενημερώνουν την εκτελεστική επιτροπή, σε τακτά χρονικά διαστήματα τα οποία δεν πρέπει να υπερβαίνουν τους τρεις μήνες, για την πορεία υλοποίησης του τεχνικού προγράμματος υποβάλλοντας σχετική έκθεση η οποία συζητείται και αξιολογείται από την Επιτροπή.

4. Συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και εισηγείται το προσχέδιο του προϋπολογισμού και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης προς την οικονομική επιτροπή. Ακολουθείται η διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου. Οι προτάσεις συγκεντρώνονται ανά δημοτική ενότητα με ευθύνη του έχοντος την αντίστοιχη τοπική αρμοδιότητα αντιδημάρχου. Ο αντιδήμαρχος για τον σκοπό αυτό συνεργάζεται με τους προέδρους των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την καταγραφή των αναγκαίων δράσεων ανά δημοτική η τοπική κοινότητα. Οι προτάσεις εξετάζονται αρχικά από την εκτελεστική επιτροπή η οποία έχει την ευθύνη για τον προσδιορισμό των κατευθύνσεων του προγράμματος δράσης και ο αρμόδιος για οικονομικές υποθέσεις αντιδήμαρχος συνεργαζόμενος με τους προϊσταμένους των υπηρεσιακών μονάδων που έχουν την αρμοδιότητα του προγραμματισμού και της οικονομικής διοίκησης παρακολουθεί τις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες κατά την σύνταξη του προσχεδίου και εν συνεχεία συντάσσει την αιτιολογική έκθεση. Ο δήμαρχος ή- με εντολή του- ο αρμόδιος αντιδήμαρχος εισηγείται το προσχέδιο του προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος δράσης στην εκτελεστική επιτροπή, η οποία, αφού το εγκρίνει, το εισηγείται στην οικονομική επιτροπή. Στην συζήτηση του ανωτέρω θέματος καλούνται οι προϊστάμενοι των υπηρεσιακών μονάδων που έχουν την ευθύνη του προγραμματισμού και της οικονομικής διοίκησης, καθώς και οι πρόεδροι των δημοτικών και  τοπικών κοινοτήτων και οι  εκπρόσωποι των τοπικών κοινοτήτων. Οι ανωτέρω έχουν δικαίωμα λόγου, ενώ στους προϊσταμένους των υπηρεσιακών μονάδων ο δήμαρχος μπορεί να αναθέτει την παρουσίαση των σχετικών εισηγήσεων.

5.  Έχει  την ευθύνη για την πιστή  εκτέλεση του  προϋπολογισμού.   Η εκτελεστική   επιτροπή   συζητά   και   αξιολογεί      ανά   τρίμηνο   την   πορεία υλοποίησης του προϋπολογισμού και συντάσσει σχετική έκθεση. Η Έκθεση περιλαμβάνει οπωσδήποτε το ισοζύγιο εσόδων και δαπανών, ανάλυση των καταχωρημένων τιμολογίων και εκτίμηση της ροής των εσόδων καθώς και προτάσεις για την βελτίωση της ροής των εσόδων και των εξορθολογισμό των δαπανών. Η σύνταξη της έκθεσης γίνεται στη βάση εισήγησης του αρμοδίου αντιδημάρχου και των προϊσταμένων των υπηρεσιακών μονάδων που έχουν την ευθύνη του προγραμματισμού και της   οικονομικής διοίκησης. Η έκθεση που    συζητείται και εγκρίνεται από την Εκτελεστική Επιτροπή πρέπει να προηγείται   της  προβλεπόμενης  στο  άρθρο  72,  παρ.1,   στοιχ.   β)  του  ν.3852/2010      τριμηνιαίας   έκθεσης   της   οικονομικής   επιτροπής.   Επί   των παρατηρήσεων    της    τελευταίας    η    εκτελεστική    επιτροπή    διατυπώνει παρατηρήσεις τις οποίες παρουσιάζει στο δημοτικό συμβούλιο και τις αναρτά στην ιστοσελίδα του δήμου.

6.   Εισηγείται    στο   δημοτικό   συμβούλιο   τα   σχέδια:    ί)   Οργανισμού Εσωτερικής   Υπηρεσίας,   ϋ)   Κανονισμού   μέτρησης   και   αξιολόγησης   της απόδοσης των δημοτικών υπηρεσιών κατά την ισχύουσα νομοθεσία. Για την διατύπωση  των ανωτέρω εισηγήσεων καλεί τον γενικό γραμματέα του δήμου ή   όπου   δεν   υπάρχει   τον  προϊστάμενο   των   υπηρεσιών  του   δήμου   να υποβάλλει σχέδιο εισήγησης στο οποίο βασίζεται η εισήγηση της εκτελεστικής επιτροπής.

7.   Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο το Σχέδιο Χάρτας δικαιωμάτων και υποχρεώσεων δημοτών και κατοίκων και μεριμνά για την έκδοση, ενημέρωση και   διακίνηση   του   Οδηγού   του   Δημότη,   στον   οποίο   περιγράφονται   οι διαδικασίες, οι όροι και οι προϋποθέσεις παροχής των υπηρεσιών του δήμου σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Τα προσχέδια των ανωτέρω εισηγήσεων καταρτίζει και παρουσιάζει στην εκτελεστική επιτροπή η νομική υπηρεσία του δήμου και ο γενικός γραμματέας ή όπου δεν υπάρχει ο προϊστάμενος των υπηρεσιών του δήμου.

8.    Εισηγείται το σχέδιο του κανονισμού πληροφόρησης των πολιτών και του κανονισμού διαβούλευσης. Το προσχέδιο των κανονισμών καταρτίζει και παρουσιάζει στην εκτελεστική επιτροπή η νομική υπηρεσία του δήμου ή όπου δεν υπάρχει ο νομικός σύμβουλος του δήμου.

9.   Εισηγείται τα σχέδια αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και φυσικών καταστροφών, σε εναρμόνιση με τα αντίστοιχα σχέδια της περιφέρειας και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

10.  Παρακολουθεί,   αξιολογεί   και   συντονίζει   τη   δράση   των   νομικών προσώπων και υπηρεσιών του δήμου και ενημερώνει σχετικά το δημοτικό συμβούλιο.  Ο αρμόδιος    αντιδήμαρχος συνεργάζεται με τον πρόεδρο του διοικητικού   συμβουλίου  του  νομικού  προσώπου     και  παρακολουθεί  την υλοποίηση     του     προγράμματος     δράσης     του     νομικού     προσώπου ενημερώνοντας ανά τρίμηνο με γραπτή έκθεση τον δήμαρχο. Ο δήμαρχος όταν  κρίνει   ότι     συντρέχει   λόγος  θέτει   για  συζήτηση   στην   Εκτελεστική Επιτροπή τα προβλήματα    ή τις διαπιστώσεις    που παρατηρούνται στην λειτουργία των νομικών προσώπων ή υποβάλλει ο ίδιος συστάσεις στον πρόεδρο του νομικού προσώπου.  Στην συνεδρίαση όπου συζητούνται τα ανωτέρω θέματα καλείται υποχρεωτικά ο πρόεδρος του αντίστοιχου νομικού προσώπου ο οποίος λαμβάνει μέρος στη συζήτηση και παρέχει πληροφορίες ή εξηγήσεις για θέματα που θέτει ο δήμαρχος και τα μέλη της εκτελεστικής επιτροπής.

Άρθρο 5°

Συνεδριάσεις της εκτελεστικής επιτροπής

1.  Η Εκτελεστική Επιτροπή συνεδριάζει στην   έδρα του Δήμου. Μπορεί να συνεδριάζει εκτάκτως και εκτός της έδρας σε τόπο που ορίζει ο Δήμαρχος.

2.   Οι   συνεδριάσεις   της   Εκτελεστικής   Επιτροπής   μπορούν   να   είναι δημόσιες, εφόσον αποφασίσει σχετικά η ίδια η Επιτροπή.

3.  Η Εκτελεστική Επιτροπή συνέρχεται σε τακτική, έκτακτη ή κατεπείγουσα συνεδρίαση. Σε τακτική συνεδρίαση συνέρχεται μία φορά κάθε δέκα πέντε ημέρες. Σε έκτακτη συνεδρίαση συνέρχεται για την συζήτηση και λήψη απόφασης επί θεμάτων που έχουν ειδικό ενδιαφέρον και απαιτούν εξειδικευμένη διαχείριση η δε συζήτησή τους δεν μπορεί για αντικειμενικούς λόγους να γίνει στην τακτική συνεδρίαση. Σε κατεπείγουσα συνεδρίαση συνέρχεται η Επιτροπή για την εξέταση θεμάτων που απαιτούν άμεση απόφαση η οποία πρέπει να ληφθεί πριν από την επομένη τακτική συνεδρίαση.

 Άρθρο 6ο  

Σύγκληση της εκτελεστικής επιτροπής

Η εκτελεστική επιτροπή συγκαλείται με γραπτή πρόσκληση από τον δήμαρχο ή σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος από τον αναπληρωτή του .

1.  Η πρόσκληση, με τον ορισμό της ημέρας, της ώρας και του τόπου της συνεδρίασης , αναφέρει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Αποστέλλεται δύο πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της συνεδρίασης.

2.  Ο δήμαρχος   καταρτίζει την ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης αφού λάβει υπόψη και τις προτάσεις των αντιδημάρχων για θέματα που κρίνουν σκόπιμο να συζητηθούν στην εκτελεστική επιτροπή.

3.  Οι προτάσεις των αντιδημάρχων για συζήτηση και λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε γενικό ή ειδικό θέμα της αρμοδιότητάς τους απευθύνονται στον δήμαρχο   τρεις      ημέρες,   το   αργότερο,   πριν   από   τη   συνεδρίαση   και συνοδεύονται από σύντομο επεξηγηματικό σημείωμα, το οποίο διανέμεται στα μέλη της εκτελεστικής επιτροπής πριν από την έναρξη της συνεδρίασης. Κάθε αντιδήμαρχος που αναλαμβάνει την πρωτοβουλία να υποβάλει πρόταση για συζήτηση και λήψη απόφασης οφείλει, παράλληλα με την αποστολή του επεξηγηματικού     σημειώματος     της     προηγούμενης     παράγραφος    να ενημερώσει   εγκαίρως   και   επαρκώς   τους   συναδέλφους   του   που   έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το αντικείμενο της πρότασης του         

4.  Η πρόσκληση αποστέλλεται υποχρεωτικά στον γενικό γραμματέα του δήμου καθώς και στους προέδρους των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων καθώς και στους προέδρους των νομικών προσώπων και επιχειρήσεων του δήμου, εφόσον συζητούνται  θέματα που αναφέρονται  στους τομείς αρμοδιοτήτων τους.

5.  Στην   περίπτωση   της   κατεπείγουσας   συνεδρίασης,   η   πρόσκληση μπορεί να επιδοθεί και  την ίδια ημέρα  με τον πλέον πρόσφορο τρόπο, αναφέροντας οπωσδήποτε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 Άρθρο 7ο

Απαρτία

1.   Για την νόμιμη συνεδρίαση πρέπει να είναι παρόντες  ο δήμαρχος και οι μισοί τουλάχιστον από τους αντιδημάρχους .

2.  Τα μέλη της εκτελεστικής επιτροπής που εξέρχονται από την αίθουσα κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ενημερώνουν τον αρμόδιο για την σύνταξη των   πρακτικών   υπάλληλο   πριν   την   έξοδο.    Οι   αποχωρήσεις   και   οι προσελεύσεις καταγράφονται στα πρακτικά της συνεδρίασης.

3.  Δεν μπορεί να συνεχιστεί η συνεδρίαση ούτε λαμβάνονται νόμιμες αποφάσεις όταν απέχουν από την συνεδρίαση τα περισσότερα μέλη της εκτελεστικής επιτροπής.

 Άρθρο 8°

Συζήτηση και λήψη των αποφάσεων

1.  Ο δήμαρχος προεδρεύει της εκτελεστικής επιτροπής και διευθύνει την συζήτηση.    Σε    περίπτωση    κωλύματος    του    δήμαρχου    προεδρεύει  ο αντιδήμαρχος που έχει οριστεί από αυτόν ως αναπληρωτής του.

2.  Ο δήμαρχος εισηγείται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης εκτός από τις περιπτώσεις όπου ο ίδιος έχει αναθέσει την παρουσίαση εισήγησης στον αρμόδιο  αντιδήμαρχο  ή όταν το θέμα γράφτηκε στην ημερήσια διάταξη μετά από πρόταση μέλους της εκτελεστικής επιτροπής,  οπότε το εισηγείται ο προτείνων.

3.  Ο δήμαρχος   δίνει κατά προτεραιότητα τον λόγο στους προέδρους των νομικών προσώπων του δήμου όταν συζητούνται θέματα της αρμοδιότητάς τους  και   μπορεί να τους αναθέσει  την παρουσίαση  της εισήγησης του θέματος.

4.  Ο δήμαρχος   μπορεί να καλέσει τον αρμόδιο κατά θέμα προϊστάμενο δημοτικής υπηρεσίας για να ενημερώσει επί του θέματος την εκτελεστική επιτροπή ή να του αναθέσει την παρουσίαση εισήγησης.

5.  Μετά   την   εισήγηση   ακολουθούν   διευκρινιστικές   ερωτήσεις   και ερωτήσεις ουσίας στις οποίες απαντά ο εισηγητής και εν συνεχεία ζητούν τον λόγο και προβαίνουν σε τοποθετήσεις, των οποίων η διάρκεια δεν υπερβαίνει τα πέντε λεπτά (5′), τα μέλη της εκτελεστικής επιτροπής.

6.  Όταν ολοκληρωθεί η συζήτηση του θέματος, ο δήμαρχος προβαίνει στη διατύπωση   της   απόφασης   και   την   θέτει   στην   κρίση   των   μελών   της εκτελεστικής επιτροπής. Εάν διαπιστωθεί η διαφωνία προς την διατυπωμένη απόφαση, ο δήμαρχος θέτει σε ψηφοφορία τα ζητήματα και ανακοινώνει το αποτέλεσμά της.

7.  Η εκτελεστική επιτροπή αποφασίζει πάντοτε με φανερή ψηφοφορία και με  την  απόλυτη  πλειοψηφία  των  παρόντων  μελών  της.   Σε  περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η γνώμη υπέρ της οποίας ψήφισε ο δήμαρχος.

8.  Εάν κατά τη ψηφοφορία διαμορφωθούν περισσότερες από δύο γνώμες χωρίς   να   σχηματιστεί   η   κατά   την   προηγούμενη   παράγραφο   νόμιμη πλειοψηφία, ο δήμαρχος καλεί όσους τάχθηκαν υπέρ των ασθενέστερων γνωμών να προσχωρήσουν με ψηφοφορία σε μία από τις επικρατέστερες γνώμες.

 Άρθρο 9°

Υποχρεώσεις του δημάρχου και των μελών της εκτελεστικής επιτροπής

1.   Ο   δήμαρχος   οφείλει   να   επιλύει   άμεσα   με   απόφασή   του   κάθε σύγκρουση αρμοδιοτήτων μεταξύ των αντιδημάρχων και να αναθεωρεί ή τροποποιεί για τον σκοπό αυτό τις αποφάσεις του περί ανάθεσης ή μεταβίβασης αρμοδιοτήτων. Στην λειτουργία του αυτή λαμβάνει υπόψη και την γνώμη της εκτελεστικής επιτροπής.

2.  Τα    μέλη   της   εκτελεστικής   επιτροπής,    κατά   την   άσκηση   των καθηκόντων τους,   οφείλουν να μεριμνούν για την εφαρμογή των αρχών της χρηστής   διοίκησης,   της   αποτελεσματικότητα,   της   διαφάνειας   και   της λογοδοσίας.

3.  Η  συμμετοχή  των αντιδημάρχων στη  συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής είναι υποχρεωτική. Ο   αντιδήμαρχος μπορεί να απουσιάζει μόνο για σοβαρό λόγο που αφορά προσωπικό ή οικογενειακό πρόβλημα το οποίο γνωστοποιεί εγκαίρως στον δήμαρχο ή για ανειλημμένες υποχρεώσεις στο πλαίσιο των καθηκόντων του που δεν μπορεί να αναβληθούν γεγονός που πρέπει επίσης να γνωστοποιήσει στον δήμαρχο. Σε κάθε άλλη περίπτωση η απουσία του είναι αδικαιολόγητη.

4.  Η αναιτιολόγητη απουσία του αντιδημάρχου για περισσότερες από τρεις συνεχόμενες συνεδριάσεις της εκτελεστικής επιτροπής συνιστά σοβαρό λόγο ανάκλησης του διορισμού του.

 Άρθρο 10°

Γραμματειακή υποστήριξη, τήρηση πρακτικών των συνεδριάσεων και δημοσιότητα της περίληψης των αποφάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής

1.  Η εκτελεστική επιτροπή, με πρόταση του δημάρχου, ορίζει έναν εκ των υπαλλήλων του γραφείου του δημάρχου ως πρακτικογράφο – γραμματέα της επιτροπής. Με την ίδια απόφαση ορίζει επίσης και τον αναπληρωτή του.

2.  Ο γραμματέας -πρακτικογράφος συμμετέχει σε όλες τις συνεδριάσεις της    επιτροπής        και    συντάσσει    τα    πρακτικά    των    συνεδριάσεων, συνυπογράφοντας το  βιβλίο πρακτικών.  Τα πρακτικά των συνεδριάσεων εγκρίνονται και υπογράφονται από όλα τα μέλη της εκτελεστικής επιτροπής και από τον γενικό   γραμματέα του δήμου. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων εγκρίνονται και υπογράφονται από όλα τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής, έχουν δημόσιο χαρακτήρα, λαμβάνουν δε γνώση τους σε κάθε περίπτωση, οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων.

3. Ο γενικός γραμματέας του δήμου, σε συνεργασία με τον ειδικό γραμματέα- πρακτικογράφο συντάσσουν την περίληψη των αποφάσεων της εκτελεστικής επιτροπής η οποία υπογράφεται από τον δήμαρχο και τον γενικό γραμματέα, αποστέλλεται υποχρεωτικά σε ηλεκτρονική μορφή στις δημοτικές παρατάξεις και αναρτάται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του Δήμου καθώς επίσης και δημοσιοποιείται με κάθε πρόσφορο τρόπο.

 Άρθρο 11°

Μη αποζημίωση για την συμμετοχή στις συνεδριάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής

 Ο δήμαρχος, οι αντιδήμαρχοι, οι πρόεδροι των νομικών προσώπων του δήμου   και   ο  γενικός  γραμματέας     δεν  δικαιούνται   αποζημίωση   για   τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις της εκτελεστικής επιτροπής.

Άρθρο 12°

Ισχύς κανονισμού

1.  Ο παρόν κανονισμός ισχύει από την ψήφισή του και την ανάρτησή του στην ιστοσελίδα του δήμου

2.  Τροποποίηση    του    κανονισμού    επιτρέπεται    με    απόφαση    που λαμβάνεται  με ειδική πλειοψηφία των 3/5 του  αριθμού     των μελών της εκτελεστικής επιτροπής και την σύμφωνη γνώμη του δημάρχου. Η απόφαση της τροποποίησης ισχύει από την ανάρτησή της στην ιστοσελίδα του δήμου.

 

Πληροφορίες – Αρμόδιος: Κυρίτσης Γεώργιος. Προϊστάμενος Τμήματος Διοικ/κών Υπηρεσιών (2232 3 50210)

Comments are closed.

Close Search Window