Άρθρο 1

Διοίκηση Δήμου

(άρθρο 7 Ν.3852/2010)

Ο Δήμος Δομοκού διοικείται από το Δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή, την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής1 , την Εκτελεστική Επιτροπή και το Δήμαρχο.

Άρθρο 2

Σύνθεση Οικονομικής Επιτροπής

(άρθρο 74, παρ. 1 Ν.3852/2010)

Η Οικονομική Επιτροπή είναι συλλογικό όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του Δήμου. Αποτελείται από το Δήμαρχο ή τον Αντιδήμαρχο που ορίζει ο Δήμαρχος, ως Πρόεδρο αυτής και από μέλη εκ των οποίων τα εκλέγονται από τις δημοτικές παρατάξεις της μειοψηφίας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία2.

 ——————————————————————————————————————————————————

1 Για δήμους άνω των 10.000 κατοίκων

2 (έξι (6) μέλη για Δήμους με συμβούλιο που έχει έως και είκοσι επτά (27) μέλη, οκτώ (8) μέλη για Δήμους με συμβούλιο που έχει έως και σαράντα πέντε (45) μέλη και δέκα (10) μέλη για Δήμους με συμβούλιο, που έχει πάνω από σαράντα πέντε (45) μέλη. Δύο (2) μέλη στις επταμελείς, τρία (3) μέλη στις εννεαμελείς και τέσσερα (4) μέλη στις ενδεκαμελείς επιτροπές εκλέγονται από τις δημοτικές παρατάξεις της μειοψηφίας.)

Άρθρο 3

Εκλογή μελών & Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής

(άρθρο 74 Ν.3852/2010)

1. Το δημοτικό συμβούλιο, μετά την εκλογή του προεδρείου και προεδρεύοντος του νεοεκλεγέντος προέδρου, κατά τις ημερομηνίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 64 του Ν.3852/2010 και κατά τη διάρκεια της ίδιας συνεδρίασης, εκλέγει μεταξύ των μελών του με μυστική ψηφοφορία τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της οικονομικής επιτροπής με την εξής διαδικασία: 1.1. Από τους δημοτικούς συμβούλους της παράταξης της πλειοψηφίας, δύνανται να θέσουν υποψηφιότητα όποιοι επιθυμούν να συμμετέχουν ως μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη διαδικασία ανάδειξής τους μεταξύ των μελών της παράταξης αυτής.

1.2     Οι δημοτικοί σύμβουλοι της μειοψηφίας που επιθυμούν την ανάδειξή τους στην Επιτροπή Οικονομικών, πρέπει να θέσουν υποψηφιότητα σε αυτή τη συνεδρίαση των δημοτικών παρατάξεων, που συγκροτούν στο σύνολο τη μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου. Στη συνεδρίαση αυτή πρωτα εκλέγονται από το σύνολο των παρατάξεων της μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου οι υποψήφιοι τακτικοί και αναπληρωματικοί σύμβουλοι, που αναλογούν στην μειοψηφία, σύμφωνα με τον αριθμό που καθορίζεται με το άρθ.2 του παρόντος. Η ανάδειξη των υποψηφίων αυτών γίνεται ως εξής:

1.3     Ως υποψήφιοι της μειοψηφίας αναδεικνύονται αυτοί που συγκέντρωσαν την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών των παρατάξεων της μειοψηφίας. Εάν δεν επιτευχθεί η απόλυτη πλειοψηφία, τότε η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται και αναδεικνύεται αυτός που συγκέντρωσε πάλι την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών των παρατάξεων της μειοψηφίας. Εάν και πάλι δεν συγκεντρωθεί η απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών των παρατάξεων της μειοψηφίας ή υπάρξει ισοψηφία, τότε διενεργείται και τρίτη ψηφοφορία μεταξύ των δύο επικρατέστερων υποψηφίων, που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους. Κατά την ψηφοφορία αυτή εκλέγεται όποιος μεταξύ των δύο επικρατέστερων συγκεντρώσει τη σχετική πλειοψηφία των παρόντων, δηλ. πήρε τις περισσότερες ψήφους σε σχέση με τον συνυποψήφιό του, έστω και αν πήρε μία ψήφο.

1.4    Σε περίπτωση ισοψηφίας υποψηφίων, γίνεται κλήρωση, την οποία διενεργεί ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου.

2.    Για την εκλογή, η λευκή ψήφος και η άρνηση ψήφου (δήλωση «παρών»), υπολογίζονται ως αρνητικές ψήφοι και, επομένως, δεν προσμετρώνται στη δημιουργία της πλειοψηφίας (απόλυτη ή σχετική), κατά την εκλογική διαδικασία.

3.     Υποψήφιοι μπορεί να αναδειχθούν και σύμβουλοι, που τυχόν απουσιάζουν, για οποιονδήποτε λόγο, από τη συνεδρίαση αυτή, εφόσον έχουν εκδηλώσει τη βούλησή τους να είναι υποψήφιοι.

4.     Αν από τις δημοτικές παρατάξεις της μειοψηφίας δεν υπάρξει υποψήφιος, τότε στη θέση τους εκλέγεται σύμβουλος της δημοτικής παράταξης της πλειοψηφίας.

5.     Μετά το πέρας της ανωτέρω διαδικασίας, διενεργείται η εκλογή, από το σύνολο των συμβούλων, για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής με την εξής διαδικασία:

5.1   Για να εκλεγεί μέλος της Οικονομικής Επιτροπής ο υποψήφιος πρέπει να συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. Εάν παραμείνουν κενές θέσεις, που αναλογούν στην πλειοψηφία ή στη μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου, τότε διενεργείται δεύτερη ψηφοφορία. Σε αυτήν εκλέγεται ο υποψήφιος ο οποίος συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

5.2   Αν και στη δεύτερη ψηφοφορία δεν επιτευχθεί εκλογή των μελών της Επιτροπής και παραμένουν κενές θέσεις, γίνεται και τρίτη ψηφοφορία, οπότε εκλέγονται όσοι συγκεντρώσουν τη σχετική πλειοψηφία των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, δηλαδή όσοι έχουν πάρει έστω και μία ψήφο.

5.3. Εάν υπάρξει ισοψηφία σε οποιαδήποτε ψηφοφορία, τότε διενεργείται κλήρωση, στην ίδια συνεδρίαση από τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου.

5.4  Μετά την εκλογή των τακτικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής, το Δημοτικό Συμβούλιο εκλέγει τα αναλογούντα αναπληρωματικά μέλη, τα οποία αναπληρώνουν τα τακτικά σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, ή παίρνουν τις θέσεις των τακτικών μελών, όταν αυτές μένουν κενές. Κατά τη διάρκεια της διετίας τα αναπληρωματικά μέλη ανά κατηγορία, με τη σειρά της εκλογής τους, καταλαμβάνουν τις θέσεις των τακτικών μελών που μένουν κενές. Όταν τα μέλη της μειοψηφίας παραιτηθούν κατά τη διάρκεια της διετίας και δεν εκλεγεί αντικαταστάτης τους, τη θέση τους καταλαμβάνουν τα μέλη της πλειοψηφίας.

5.5   Η εκλογή των αναπληρωματικών μελών γίνεται με τον τρόπο που περιγράφεται ανωτέρω για την εκλογή των τακτικών μελών. Με την ίδια διαδικασία εκλέγονται νέα αναπληρωματικά μέλη, μόνο σε περίπτωση, που έχει εξαντληθεί ο αριθμός των αναπληρωματικών ανά κατηγορία, δηλαδή της πλειοψηφίας και της μειοψηφίας.

6.   Σε περίπτωση που δεν επιτυγχάνεται εκλογή για οποιονδήποτε λόγο ή η συνεδρίαση ματαιωθεί λόγω έλλειψης απαρτίας, επαναλαμβάνεται η ίδια διαδικασία εκλογής την επόμενη Κυριακή.

7.     Αν και στη δεύτερη συνεδρίαση δεν επιτευχθεί εκλογή ή η συνεδρίαση ματαιωθεί, επειδή δεν σχηματίσθηκε απαρτία, θεωρείται ότι εκλέγονται: α) για τις θέσεις της πλειοψηφίας οι σύμβουλοι που έλαβαν κατά σειρά τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης στην παράταξη της πλειοψηφίας σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου και β) για τις θέσεις της μειοψηφίας οι σύμβουλοι της μείζονος μειοψηφίας που έλαβαν τους περισσότερους σταυρούς σύμφωνα με την ίδια δικαστική απόφαση.

8.    Δεν επιτρέπεται να εκλεγεί μέλος της Οικονομικής Επιτροπής ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Αντίθετα δεν αποτελεί ασυμβίβαστο η ιδιότητα του μέλους της Επιτροπής με τις ιδιότητες του αντιπροέδρου και γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου και του αντιδημάρχου.

9.    Τα μέλη της Επιτροπής, που εξελέγησαν ως ανωτέρω, στην πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή τους εκλέγουν, με φανερή ψηφοφορία, τον αντιπρόεδρο, ο οποίος προέρχεται από τις παρατάξεις της μειοψηφίας. Δικαίωμα ψήφου στην περίπτωση αυτή έχει και ο πρόεδρος της Επιτροπής.

10.    Αντιπρόεδρος εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της Επιτροπής, δηλαδή των προερχομένων από την πλειοψηφία και των μελών των προερχομένων από τη μειοψηφία. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απόλυτη πλειοψηφία, τότε η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται. Εάν, και πάλι, δεν επιτευχθεί η απόλυτη πλειοψηφία, τότε διεξάγεται τρίτη ψηφοφορία και εκλέγεται όποιος λάβει τη σχετική πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση από τον πρόεδρο της Επιτροπής.

11.   Τα πρακτικά της εκλογής διαβιβάζονται μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη διενέργεια της εκλογής στον Ελεγκτή Νομιμότητας, ο οποίος αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από προσφυγή δημότη ενώπιον του, η οποία ασκείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη διενέργεια της εκλογής, αποφαίνεται, μέσα σε πέντε (5) ημέρες το αργότερο αφότου παρέλαβε τα πρακτικά, για τη νομιμότητα της εκλογής.

12.     Όταν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής παύουν για οποιονδήποτε λόγο να είναι μέλη των αντίστοιχων δημοτικών παρατάξεων, εκπίπτουν αυτοδικαίως από την Οικονομική Επιτροπή και αντικαθίστανται, σύμφωνα με τη διαδικασία του παρόντος, όπως προβλέπεται ανωτέρω.

Άρθρο 4

Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής

(άρθρο 72 Ν.3852/2010)

1. Η Οικονομική Επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του δήμου, η οποία έχει τις εξής αρμοδιότητες:

α) συντάσσει τον προϋπολογισμό του δήμου και προβαίνει στην τελική διαμόρφωση του σχεδίου προϋπολογισμού εξόδων των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 86 παρ. 2 και 3 του Ν. 3852/2010.

β) ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποχρεούται να υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, η οποία περιλαμβάνει, για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, όλα τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις στοιχεία του ετήσιου απολογισμού και όπου παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου,

γ) προελέγχει τον απολογισμό,

δ) αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις,

ε) με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από μέλη της, δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες,

στ) μελετά την ανάγκη συνάψεως δανείων, καταρτίζει τους όρους τους και εισηγείται σχετικά στο δημοτικό συμβούλιο,

ζ) εισηγείται προς το δημοτικό συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών,

η) αποφασίζει για την αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών,

θ) εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο ετήσιο σχέδιο διαχείρισης και αξιοποίησης της περιουσίας του δήμου. Παρακολουθεί την υλοποίηση του εν λόγω σχεδίου και ενημερώνει το δημοτικό συμβούλιο,

ι) αποφασίζει για ζητήματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης,

   ια) εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τα σχέδια κανονιστικών αποφάσεων του δήμου, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 73 παρ.1 Β ν) του Ν. 3852/2010 και παρακολουθεί την υλοποίηση τους,

   ιβ) αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές Αρχές,

   ιγ) αποφασίζει για την άσκηση όλων των ενδίκων βοηθημάτων και των ενδίκων μέσων,

  ιδ) αποφασίζει για το δικαστικό συμβιβασμό και εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο για τον εξώδικο συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχουν αντικείμενο μέχρι ποσού τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ,

  ιε) αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και για την ανάκληση της πληρεξουσιότητας του, σε όσους δήμους, είτε δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία Αντιμισθία, είτε αυτοί που έχουν προσληφθεί δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε ανώτατα δικαστήρια.

 Ιστ) μπορεί να αναθέτει την παροχή γνωμοδοτήσεων, μόνο εφόσον δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία. Με απόφαση της είναι δυνατή, κατ’ εξαίρεση, η ανάθεση σε δικηγόρο, εξώδικου ή δικαστικού χειρισμού, ανά υπόθεση, ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του δήμου και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία. Στις περιπτώσεις αυτές η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του Ν.3463/06

2. Για τις περιπτώσεις ιβ’, ιγ’ και ιδ’ της προηγούμενης παραγράφου, η απόφαση λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου, η ανυπαρξία της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης. Προκειμένου για μισθολογικές απαιτήσεις, κάθε μορφής, περιλαμβανομένων και των επιδομάτων, δεν είναι δυνατή η παραίτηση από την άσκηση ενδίκων μέσων, ο δικαστικός ή εξώδικος συμβιβασμός και η κατάργηση δίκης, εκτός από τις περιπτώσεις που το νομικό ζήτημα έχει κριθεί με απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου.

3. Η Οικονομική Επιτροπή, με ειδική απόφαση που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της, μπορεί να παραπέμπει συγκεκριμένο θέμα της αρμοδιότητας της στο δημοτικό συμβούλιο για τη λήψη απόφασης, εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητα του.

Το δημοτικό συμβούλιο μπορεί με απόφασή του, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, η οποία πρέπει να είναι ειδικά αιτιολογημένη, για ιδιαίτερα σοβαρά θέματα, να αποφασίζει να ασκήσει το ίδιο αρμοδιότητες της Επιτροπής.

Άρθρο 5

Σύγκληση της Οικονομικής Επιτροπής

(άρθρο 75 Ν.3852/2010)

1. Ο πρόεδρος της Επιτροπής καλεί τα μέλη της σε συνεδρίαση με γραπτή πρόσκληση, στην οποία αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης τουλάχιστον μια φορά το μήνα ή όποτε το ζητήσει ο δήμαρχος – στην περίπτωση που δεν είναι ο ίδιος πρόεδρος της ή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών της. Στην τελευταία περίπτωση απαιτείται γραπτή αίτηση, στην οποία αναφέρονται τα θέματα που θα συζητηθούν. Στην ίδια περίπτωση δεν μπορεί να επανυποβληθεί αίτημα για το ίδιο θέμα, πριν παρέλθει δίμηνο, αφότου εκδόθηκε απορριπτική απόφαση της επιτροπής, εκτός εάν γίνεται επίκληση νεότερων στοιχείων. Αν κατά τον υπολογισμό του ενός τρίτου (1/3) προκύπτει δεκαδικός αριθμός, τότε ο αριθμός αυτός στρογγυλοποιείται στην αμέσως μεγαλύτερη μονάδα εφόσον πρόκειται για υποδιαίρεση μεγαλύτερη ή ίση του ημίσεως (0,5). Αν η επιτροπή δεν συγκληθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες μετά την υποβολή της αίτησης, συνέρχεται ύστερα από πρόσκληση εκείνων που υπέβαλαν την αίτηση και αποφασίζει για τα θέματα, για τα οποία είχε ζητηθεί η σύγκληση της.

2.  Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά όλα τα θέματα που προτείνει ο δήμαρχος. Η επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών της ότι συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον να το συζητά και να λαμβάνει απόφαση γι’ αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

3.  Η πρόσκληση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου. Η πρόσκληση επιδίδεται ή γνωστοποιείται στα μέλη τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, η πρόσκληση αυτή μπορεί να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί την ημέρα της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα. Πριν από τη συζήτηση η επιτροπή αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεμάτων.

Η αδικαιολόγητη παράλειψη του προέδρου, για δύο συνεχείς φορές, να καλέσει την οικονομική επιτροπή αποτελεί σοβαρή παράβαση καθήκοντος.

 Άρθρο 6

Τόπος συνεδρίασης, απαρτία, λήψη και δημοσιότητα αποφάσεων, έλεγχος νομιμότητας

(άρθρο 75 Ν.3852/2010)

1.      Οι συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής είναι δημόσιες και γίνονται στο Δημοτικό Κατάστημα με την προεδρία του προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.

2.      Η Οικονομική Επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το μήνα αλλά και όποτε το απαιτεί ο ρόλος της, με την διαδικασία που προβλέπεται στην παρ.1 του άρθ.5 του παρόντος Κανονισμού.

3.      Η Οικονομική Επιτροπή, με αιτιολογημένη απόφαση που απαγγέλλεται σε δημόσια συνεδρίαση, και με πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων (4/5) των μελών της, μπορεί να συνεδριάζει κεκλεισμένων των θυρών (παρ. 7 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010).

4.     Η Οικονομική Επιτροπή έχει απαρτία, εφόσον, κατά την έναρξη της συνεδρίασης, τα μέλη που είναι παρόντα είναι περισσότερα από αυτά που απουσιάζουν.

5.      Αν σε δύο συνεχείς συνεδριάσεις δεν επιτυγχάνεται απαρτία, αρμόδιο να λάβει τις σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αποφάσεις, είναι το Δημοτικό Συμβούλιο.

6.    Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής που ήταν παρόντα κατά την έναρξη της συνεδρίασης και με την παρουσία τους υπήρξε απαρτία, και αν ακόμα αποχωρήσουν μεταγενέστερα, θεωρούνται παρόντα μέχρι το τέλος της συνεδρίασης, ως προς την ύπαρξη απαρτίας. Η απαρτία αυτή θεωρείται ότι συντρέχει για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της συγκεκριμένης συνεδρίασης. Στην περίπτωση αυτή, για τη λήψη απόφασης για κάθε συγκεκριμένο θέμα, η απαιτούμενη πλειοψηφία δεν υπολογίζεται επί των πραγματικά παρόντων μελών κατά την ψηφοφορία, αλλά επί του αριθμού των μελών, που απαιτούνται για την απαρτία (παρ. 8 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010).

7.    Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνει τις αποφάσεις της με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών της. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του προέδρου. Αν ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής απουσιάζει ή κωλύεται, προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος ή ο σύμβουλος του επιτυχόντος συνδυασμού που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους.

8.      Αν κατά τη λήψη των αποφάσεων, μέλος της Οικονομικής Επιτροπής αρνηθεί ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν κατά τη συνεδρίαση και τόσο η άρνηση όσο και η λευκή ψήφος λογίζονται ως αρνητικές ψήφοι.

9.      Οι αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία, εκτός των περιοριστικά αναφερόμενων στο νόμο περιπτώσεων, όπου απαιτείται μυστική ψηφοφορία.

10.    Η ψηφοφορία γίνεται για κάθε θέμα ξεχωριστά, κατά την οποία τα μέλη τάσσονται υπέρ της μιας ή της άλλης διαμορφωθείσας γνώμης (παρ. 1, 2 και 6 του άρθρου 105 και παρ. 5 του άρθρου 96 του Ν.3463/2006).

11.    Οι αποφάσεις της Επιτροπής δημοσιεύονται σύμφωνα με όσα προβλέπονται για τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και αναρτώνται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου, με φροντίδα του προέδρου. Η μη δημοσίευσή τους στην ιστοσελίδα συνιστά λόγο ακυρότητάς τους.

12.    Οι προβλεπόμενες από το άρθ. 225 παρ.1 του Ν.3852/10 αποφάσεις αποστέλλονται υποχρεωτικά για έλεγχο νομιμότητας στον Ελεγκτή Νομιμότητας εντός 15 ημερών, συνοδευόμενη από τα έγγραφα που προβλέπονται στο νόμο.

13.     Για τις λοιπές αποφάσεις ισχύουν οι διατάξεις περί αυτεπάγγελτου ελέγχου και προσφυγής των άρθ. 226 και 227 του ανωτέρω νόμου.

 Άρθρο 7

Λειτουργία της Οικονομικής Επιτροπής

(άρθρο 75 Ν.3852/2010)

1. Μετά τη νόμιμη συγκρότηση της Επιτροπής, με την εκλογή των μελών από το Δημοτικό Συμβούλιο και την εκλογή του αντιπροέδρου της, αυτή μπορεί να λειτουργήσει νόμιμα. Αν σε δύο συνεχείς συνεδριάσεις κατά τη συζήτηση ενός θέματος δεν επιτυγχάνεται η απόλυτη πλειοψηφία για τη λήψη απόφασης, αρμόδιο να αποφασίσει είναι το Δημοτικό Συμβούλιο, στο οποίο και παραπέμπει ο πρόεδρος το εν λόγω θέμα.

2. Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη της συνεδρίασης, διευθύνει τη συζήτηση και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την ευταξία της συνεδρίασης, έχοντας τη δυνατότητα να ζητήσει ακόμα και την αποβολή, όποιου τη διαταράσσει. Αν ο πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται νομίμως, κατά το άρθρο 75 του Ν.3852/2010, δηλαδή προεδρεύει ο αντιπρόεδρος ή το μέλος της πλειοψηφίας, που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους. Επίσης, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τα τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά εκλογής τους.

3. Κατά την έναρξη της συνεδρίασης, ο πρόεδρος εκφωνεί τον κατάλογο των παρόντων, και στη διάρκεια αυτής όσους αποχωρούν, σημειώνει τους υποψήφιους ομιλητές και την ψήφο των μελών και έχει την ευθύνη σύνταξης των πρακτικών της συνεδρίασης, σε συνεργασία με το δημοτικό υπάλληλο που εκτελεί χρέη ειδικού γραμματέα.

Μετά την έναρξη της συνεδρίασης, ο πρόεδρος ανακοινώνει στη Οικονομική Επιτροπή κάθε έγγραφο που απευθύνεται προς αυτή.

Στη συνέχεια, τα μέλη της μειοψηφίας στην Οικονομική Επιτροπή και ακολούθως τα υπόλοιπα μέλη, μπορούν να προβούν σε ανακοινώσεις ή προτάσεις και να απευθύνουν ερωτήσεις ή να ζητούν συγκεκριμένα στοιχεία για την άσκηση των καθηκόντων τους, από τον πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής.

Ακολουθεί η διαδικασία των απαντήσεων, χωρίς διάλογο, με τη δυνατότητα και υποχρέωση του προέδρου για παροχή των ζητουμένων στοιχείων και πληροφοριών εντός ενός μηνός.

Ακολουθεί η συζήτηση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Τα θέματα τα εισηγείται ο πρόεδρος ή όποιον υποδείξει αυτός και μπορεί να είναι: κάποιο από τα μέλη της πλειοψηφίας ή ο εκάστοτε αρμόδιος αντιδήμαρχος ή υπηρεσιακός παράγοντας, που θα εισηγηθεί το θέμα. Η εισήγηση σε κάθε θέμα δεν μπορεί να ξεπερνά τα δέκα λεπτά της ώρας.

Μετά το πέρας της εισήγησης, ο πρόεδρος καταρτίζει κατάλογο ομιλητών και ο λόγος δίνεται στα μέλη, κατά τη σειρά εγγραφής. Η διάρκεια της πρωτομιλίας δεν ξεπερνά τα πέντε λεπτά της ώρας.

Τυχόν διευκρινιστικές ερωτήσεις, έπονται της εισήγησης και προηγούνται των τοποθετήσεων των ομιλητών.

Αφού εξαντληθεί ο κατάλογος των ομιλητών με τις πρωτομιλίες, ο πρόεδρος διατυπώνει την οριστική πρόταση προς ψήφιση του θέματος, όπως διαμορφώθηκε, με τις τροπολογίες που πιθανόν έχουν επέλθει.

Επί της τελικής αυτής πρότασης, έχουν δικαίωμα να δευτερολογήσουν όσοι μίλησαν, χωρίς να ξεπεράσουν τα τρία λεπτά της ώρας. Ο εισηγητής επίσης δευτερολογεί για πέντε λεπτά της ώρας, εφόσον το κρίνει απαραίτητο.

Τέλος, ο πρόεδρος επαναλαμβάνει την πρόταση ή τις προτάσεις και γίνεται ψηφοφορία.

4. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης των θεμάτων, οι ομιλητές οι οποίοι τοποθετούνται, απευθύνονται προς το όργανο και όχι προσωπικά. Τα μέλη εκφράζονται κατά συνείδηση, αποσκοπούντες στην εξυπηρέτηση των δημοτών και του Δήμου γενικότερα.

Ο ομιλητής δεν διακόπτεται, παρά μόνο αν εκφεύγει του χρόνου ή του θέματος ή εκτρέπεται σε προσωπικές ύβρεις. Στην περίπτωση αυτή ο πρόεδρος δικαιούται ακόμη και να του αφαιρέσει το λόγο.

Όποιος ζητήσει να απαντήσει σε προσωπικό ζήτημα που δημιουργήθηκε στη διάρκεια της συνεδρίασης, του δίδεται από τον πρόεδρο ο λόγος, αφού προσδιορίσει επακριβώς το προσωπικό ζήτημα σε ένα λεπτό και η ομιλία του δεν μπορεί να ξεπεράσει τα τρία λεπτά.

 Άρθρο 8

Ακροατήριο

1.  Η παρουσία φορέων και πολιτών στις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής αποτελεί λειτουργική συνέπεια του δημόσιου χαρακτήρα των συνεδριάσεών της. Οι ενδιαφερόμενοι για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ειδοποιούνται με φροντίδα του προέδρου.

2.   Στις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής οι παρευρισκόμενοι πολίτες πρέπει να είναι ευπρεπείς και ήσυχοι. Δεν επιτρέπεται να συνομιλούν, να σχολιάζουν, να επιδοκιμάζουν ή αποδοκιμάζουν τις απόψεις των συμβούλων και γενικά να παρακωλύουν την ομαλή διεξαγωγή της συνεδρίασης.

Ο πρόεδρος μπορεί να αποβάλει από την αίθουσα καθένα που διαταράσσει την τάξη ή παρακωλύει τη συνεδρίαση ή και να διατάξει την εκκένωση της αίθουσας από το ακροατήριο.

3.   Στους δημοσιογράφους και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, παρέχεται κάθε διευκόλυνση. Επιτρέπεται η ραδιοφωνική και τηλεοπτική κάλυψη των συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής.

 Άρθρο 9

Δικαιώματα & υποχρεώσεις προέδρου & μελών Οικονομικής Επιτροπής

1. Αν πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής είναι ο αντιδήμαρχος που έχει ορίσει ο δήμαρχος, αυτός συνεργάζεται με το δήμαρχο, ώστε να συμπεριληφθούν στην ημερήσια διάταξη τα θέματα που ο δήμαρχος προτείνει.

2. Φροντίζει η πρόσκληση για συνεδρίαση να επιδοθεί νομίμως στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και στον αρμόδιο αντιδήμαρχο, όταν συζητούνται θέματα των αρμοδιοτήτων του, όπως επίσης να γνωστοποιηθεί στο δήμαρχο, αν αυτός δεν προεδρεύει.

3. Επίσης, δύναται να καλεί δημοτικούς υπαλλήλους, εκπροσώπους φορέων ή και πολίτες, προκειμένου να πληροφορήσουν την Οικονομική Επιτροπή σχετικά με τα θέματα που συζητούνται.

4.  Προεδρεύει των συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής. Κηρύσσει την έναρξη και λήξη της συνεδρίασης. Κατά την έναρξη της συνεδρίασης εκφωνεί τον κατάλογο των παρόντων και κατά τη διάρκεια αυτής, τα μέλη που αποχωρούν ή προσέρχονται στη συνεδρίαση. Σημειώνει τους υποψήφιους ομιλητές και την ψήφο των μελών, κατά τη λήψη των αποφάσεων. Διευθύνει τη συζήτηση και λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την τήρηση της τάξης και την ομαλή διεξαγωγή της συνεδρίασης. Έχει τη δυνατότητα να αποβάλει από την αίθουσα όποιον διαταράσσει τη συνεδρίαση, να διατάξει την εκκένωσή της από το ακροατήριο, να διακόπτει προσωρινά ή και να προβαίνει στη λύση της συνεδρίασης αν παρακωλύεται η ομαλή διεξαγωγή της, να καλεί στην τάξη ή και να αφαιρεί το λόγο από όποιον ομιλητή δεν συμπεριφέρεται με ευπρέπεια ή εκφεύγει του θέματος που συζητείται.

5.  Έχει την ευθύνη τήρησης των πρακτικών των συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής σε συνεργασία με το δημοτικό υπάλληλο που έχει ορισθεί για το σκοπό αυτό. Στα πρακτικά καταχωρούνται οι συζητήσεις, αποφάσεις και μειοψηφούσες γνώμες.

6.  Ενημερώνει το Δημοτικό Συμβούλιο για αδικαιολόγητη απουσία μέλους από τις συνεδριάσεις κατά την παρ. 4 άρθρου 75 του Ν.3852/2010, προκειμένου να προβεί στην αντικατάστασή του.

7.  Φροντίζει για την τήρηση των σχετικών με την Οικονομική Επιτροπή διατάξεων του Ν.3852/2010 όπως και των διατάξεων του παρόντος κανονισμού.

8.   Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής οφείλουν να μετέχουν στις συνεδριάσεις της και να προσέρχονται κατά την καθορισμένη ώρα.

9.  Αν κάποιο μέλος προσέλθει στη συνεδρίαση μετά την έναρξή της, ειδοποιεί τον πρόεδρο και αναγγέλλεται η προσέλευσή του, η οποία και καταχωρείται στα πρακτικά.

10. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και στην περίπτωση πρόσκαιρης ή οριστικής αποχώρησης μέλους, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, όπως και για την επιστροφή του.

11.  Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους για τη συμμετοχή του σε προγραμματισθείσα συνεδρίαση, οφείλει έγκαιρα να ενημερώσει τον πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου με τη φροντίδα του να προσκληθεί και να συμμετάσχει στη συνεδρίαση το αναπληρωματικό μέλος (παρ. 2 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010).

12.  Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής δεν μπορεί να απουσιάσει αδικαιολόγητα από τρεις συνεχείς συνεδριάσεις της Επιτροπής. Αν αυτό συμβεί, ενημερώνεται το Δημοτικό Συμβούλιο από τον πρόεδρο της Επιτροπής και με πράξη του το αντικαθιστά (παρ. 4 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010).

13. Μέλος της Οικονομικής Επιτροπής δεν μπορεί να μετάσχει στη συζήτηση ενός θέματος ή στη λήψη απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, εφόσον ο ίδιος ή συγγενής του έως το β’ βαθμό εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, έχει υλικό ή ηθικό συμφέρον. Διαφορετικά, η απόφαση είναι άκυρη και το μέλος τιμωρείται για σοβαρή παράβαση καθήκοντος, με την ποινή της αργίας (παρ. 9 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010).

14. Τα μέλη έχουν το δικαίωμα της κατά συνείδηση γνώμης και της ψήφου κατά συνείδηση. Στις συνεδριάσεις οφείλουν να συμπεριφέρονται με ευπρέπεια και αμοιβαίο σεβασμό. Δεν επιτρέπεται να εκτρέπονται σε ύβρεις ή καταφρονητικές εκδηλώσεις και προσωπικές επιθέσεις και να διαταράσσουν τη συνεδρίαση. Ο πρόεδρος καλεί τον εκτρεπόμενο να ανακαλέσει ή να αναιρέσει τις ύβρεις και σε περίπτωση άρνησης τον καλεί στην τάξη και του αφαιρεί το λόγο.

15.  Το μέλος δικαιούται να θέσει θέμα διαδικασίας κατά τη συζήτηση, αν κατά την κρίση του παραβιάζεται ο Κανονισμός Λειτουργίας από τον πρόεδρο ή άλλο μέλος της Οικονομικής Επιτροπής και να ζητήσει να αποφανθεί η Επιτροπή. Στην περίπτωση αυτή, ο πρόεδρος θέτει άμεσα το θέμα για ψήφιση και η Επιτροπή αποφαίνεται, χωρίς αγορεύσεις και διαλογικές συζητήσεις.

16.  Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής δικαιούνται να ζητούν αντίγραφα των πρακτικών της Επιτροπής ή να λάβουν πλήρη γνώση αυτών, εάν είναι δυσχερής η έκδοση αντιγράφων.

17. Τα μέλη της Επιτροπής υποχρεούνται, κατά τις διατάξεις του άρθ.61 του Ν.3852/10, α) να εκπληρώνουν ευσυνείδητα τις υποχρεώσεις τους και να ασκούν τα καθήκοντα τους με γνώμονα την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, β) να σέβονται και να διασφαλίζουν τα δικαιώματα των πολιτών και να μεριμνούν για την καθολική εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους προς το δήμο χωρίς διακρίσεις σε βάρος οποιουδήποτε προσώπου ή του κοινού συμφέροντος, γ) να δηλώνουν κάθε προσωπικό συμφέρον (ιδιοκτησιακό ή οικογενειακό) που έχουν σε σχέση με θέματα του δήμου, δ) να ενθαρρύνουν και να προωθούν κάθε μέτρο που προάγει τη διαφάνεια και την καταπολέμηση της διαφθοράς στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων τους και λειτουργίας του δήμου.

18.  Είναι υποχρεωμένοι επίσης να υποβάλλουν την ετήσια δήλωση για την περιουσιακή τους κατάσταση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και να τη δημοσιοποιούν με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του δήμου.

 Άρθρο 10

Πρακτικά Συνεδριάσεων Οικονομικής Επιτροπής

1.  Στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, όπως και στην περίπτωση ματαίωσής της, τηρούνται πρακτικά με ευθύνη του προέδρου της και του δημοτικού υπαλλήλου που έχει οριστεί για τον σκοπό αυτό.

2.   Στα πρακτικά καταχωρούνται συνοπτικά οι εισηγήσεις και συζητήσεις, ή όταν συντρέχει περίπτωση, καταχωρούνται αυτούσιες συζητήσεις και εισηγήσεις για τα διάφορα θέματα. Καταχωρούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται, καθώς και η γνώμη της μειοψηφίας.

3.    Στα πρακτικά αναγράφονται απαραιτήτως η χρονολογία της συνεδρίασης, η πρόσκληση προς τα μέλη, οι παρόντες, οι απόντες, αν τους απεδόθη η πρόσκληση, τα θέματα που συζητήθηκαν και οι αποφάσεις που έχουν ληφθεί για κάθε ένα θέμα, καθώς και η γνώμη της μειοψηφίας, αν υπάρχει.

4.   Είναι δυνατόν τα πρακτικά να καταρτίζονται με τη βοήθεια μαγνητοφωνικής συσκευής ή «βίντεο» ή με κάθε άλλο πρόσφορο ηλεκτρονικό μέσο. Στην περίπτωση αυτή τα απομαγνητοφωνημένα ή απομαγνητοσκοπημένα κείμενα μεταφέρονται σε φύλλα χαρτιού, που αριθμούνται και μονογράφονται από τον πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής και στο τέλος του χρόνου βιβλιοδετούνται με ευθύνη του προέδρου και του υπαλλήλου – ειδικού γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής. Ο εκτελών χρέη ειδικού γραμματέα δημοτικός υπάλληλος, τηρεί παράλληλα και πρόχειρα συνοπτικά πρακτικά.

5.     Τα πρακτικά υπογράφονται από όλα τα μέλη που μετέχουν στη συνεδρίαση. Η άρνηση υπογραφής και η αιτία της αναφέρονται στα πρακτικά, αφού προηγουμένως το μέλος που αρνείται να υπογράψει καταθέσει εγγράφως τους λόγους της άρνησής του. Τότε, η μη υπογραφή των πρακτικών δεν επηρεάζει το κύρος της απόφασης.

6.      Τα πρακτικά της κάθε συνεδρίασης, όπως και κάθε απόφαση, παίρνουν αύξοντα αριθμό. Κάθε χρόνο αρχίζει η νέα αρίθμησή τους.

7.   Τρεις (3) ημέρες μετά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, με ευθύνη του αρμόδιου υπαλλήλου σε συνεργασία με τον πρόεδρο, δημοσιεύεται πίνακας που περιλαμβάνει τα θέματα που συζητήθηκαν, τον αριθμό των αποφάσεων και περίληψη του περιεχομένου τους. Ο πίνακας αυτός αναρτάται στο Δημοτικό Κατάστημα, εκτός αν άλλες διατάξεις προβλέπουν ειδικό τρόπο για τη δημοσίευση των αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής.

8.    Όποιος έχει ειδικό έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει εγγράφως, κυρωμένα αντίγραφα συγκεκριμένων πρακτικών και αποφάσεων ή να λάβει πλήρη γνώση αυτών, στην περίπτωση που είναι δυσχερής η έκδοση αντιγράφων.

 Άρθρο 11

Έλεγχος μελών της Οικονομικής Επιτροπής

1.     Τα μέλη της Επιτροπής Οικονομικών ελέγχονται ως προς την τήρηση των υποχρεώσεων τους που απορρέουν εκ του νόμου και του παρόντος Κανονισμού από τον πρόεδρο της Επιτροπής, ο οποίος οφείλει να ενημερώνει σχετικά το Δημοτικό Συμβούλιο και τον Ελεγκτή Νομιμότητας. Αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθ. 68 του Ν.3852/10, που ισχύουν και για τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, επιβάλλονται οι ποινές της αργίας ή έκπτωσης αναλόγως.

2.     Ο πρόεδρος της Επιτροπής υποχρεούται να ενημερώνει γραπτώς τον Ελεγκτή Νομιμότητας για κάθε περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας συμβούλου σε τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις, καθώς και σε κάθε περίπτωση μη εκτέλεσης των υποχρεώσεων συμβούλου για διάστημα μεγαλύτερο από τρεις (3) συνεχείς μήνες. Η παράλειψη αυτής της υποχρέωσης από τον πρόεδρο της Επιτροπής αποτελεί σοβαρή παράβαση καθήκοντος.

 Άρθρο 12

Διοικητική υποστήριξη της Οικονομικής Επιτροπής

Στην Οικονομική Επιτροπή παρέχεται γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη από τις υπηρεσίες του δήμου, με την ανάθεση από τον δήμαρχο σε δημοτικό ή δημοτικούς υπαλλήλους αρμοδιοτήτων τήρησης πρακτικών και διεκπεραίωσης όλων των θεμάτων, που αφορούν αυτή, όπως η τήρηση του αρχείου των αποφάσεων και των λοιπών σχετικών εγγράφων, η διεξαγωγή της αλληλογραφίας, η σύνταξη και τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων, η προώθηση και δημοσίευση των αποφάσεων, η ενημέρωση των μελών επί θεμάτων που τους αφορούν και γενικά κάθε σχετική με τη λειτουργία της Οικονομικής Επιτροπής εργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 και του παρόντος Κανονισμού, η προώθηση των σχετικών με την ενημέρωση των πολιτών εργασιών, επί των αποφάσεων που τους ενδιαφέρουν, όταν καταθέτουν αναφορές και ερωτήματα που έχουν σχέση με τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής. Ο υπεύθυνος υπάλληλος, ευθύνεται για την προώθηση των αναφερομένων θεμάτων, ώστε οι απαντήσεις να δίνονται από το αρμόδιο όργανο μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών.

 Άρθρο 13

Ισχύς, Τροποποίηση Κανονισμού

Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού αρχίζει από την ψήφισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο και την δημοσίευσή τους κατά τις προβλέψεις τις ισχύουσας νομοθεσίας.

Στα θέματα, που δεν ρυθμίζονται με τον παρόντα Κανονισμό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.3852/2010 και της ισχύουσας νομοθεσίας.

Ο παρών Κανονισμός μπορεί να τροποποιηθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Αρμόδιος – Πληροφορίες:  Κυρίτσης Γεώργιος.  Προϊστάμενος Τμήματος Διοικ/κών Υπ/σιών (2232 3 50210).

Comments are closed.

Close Search Window