ΤΕΛΗ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

Σύμφωνα με την αριθ.5/82/2011 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καθορίστηκαν τα εξής.

Για την Δημοτική Ενότητα ΔΟΜΟΚΟΥ (πρώην Δήμος Δομοκού), που αφορά  τις Τοπικές Κοινότητες Δομοκού, Γερακλίου, Βουζίου, Αχλαδιάς,Πετρωτού, Μαντασιάς,  Πολυδενδρίου,  Καρυών, Μακρολιβάδου, Μελιταίας, Φιλιαδώνας, Νεοχωρίου,  Παλαμά, Νέας Μάκρισης, Λεύκας και Πουρναρίου  τα τέλη Άρδευσης καθορίστηκαν ανά Τοπική Κοινότητα ως εξής

Για την Τοπική Κοινότητα Γερακλίου

Α. Για όσους είναι ιδιοκτήτες των αγροτεμαχίων και για όσους ενοικιάζουν αγροτεμάχια εντός της κτηματικής περιφέρειας της Τοπικής Κοινότητας Γερακλίου και κατάγονται από την Τοπική Κοινότητα Γερακλίουάσχετα με τον τόπο κατοικίας καθορίζει  τα τέλη ως εξής.

Για την καλλιέργεια του Βαμβακιού σε 29,35 € ανά στρέμμα για όλη την καλλιεργητική περίοδο.

Για την καλλιέργεια του Ηλίανθου σε 29,35 € ανά στρέμμα για όλη την καλλιεργητική περίοδο.

Για την καλλιέργεια του Καλαμποκιού σε 32,28 € ανά στρέμμα για όλη την καλλιεργητική περίοδο.

Για την καλλιέργεια της Βιομ. Τομάτας σε 29,35 € ανά στρέμμα για όλη την καλλιεργητική περίοδο.

Για την καλλιέργεια των Ζαχαρότευτλων σε 29,35 € ανά στρέμμα για όλη την καλλιεργητική περίοδο.

Για την καλλιέργεια Μηδικής σε 29,35 € ανά στρέμμα για όλη την καλλιεργητική περίοδο.

Για την καλλιέργεια Αμπελιού σε 10,00 € ανά στρέμμα για όλη την καλλιεργητική περίοδο και μέχρι τρεις (3) κύκλους – ποτίσματα.

Για την καλλιέργεια Δέντρων σε 14,67 € ανά στρέμμα για όλη την καλλιεργητική περίοδο.

Β. Για όσους δεν κατάγονται από την Τοπική Κοινότητα, έχουν όμως ιδιόκτητο αγροτεμάχιο εντός της κτηματικής περιφέρειας ασχέτως του τόπου μόνιμης κατοικίας τα τέλη της προηγούμενης παραγράφου για κάθε καλλιέργεια θα προσαυξάνονται κατά 10% .

Γ. Για όσους δεν κατάγονται από την Τοπική Κοινότητα και δεν έχουν ιδιόκτητο αγροτεμάχιο, ενοικιάζουν όμως με συμφωνητικό ιδιόκτητα κτήματα των κατοίκων εντός της κτηματικής περιφέρειας, τα τέλη της προηγούμενης παραγράφου για κάθε καλλιέργεια θα προσαυξάνονται κατά 20%.

Δ. Σιωπηρή μίσθωση μεταξύ ιδιοκτήτη αγροτεμαχίου, καταγόμενου από την Κοινότητα και μισθωτή καταγόμενου από άλλη Κοινότητα χωρίς αποδεικτικό (σύμβαση),προς αποφυγή της προσαύξησης των τελών, απαγορεύεται απολύτως.

Για οποιονδήποτε αποδειχθεί ότι ενώ είναι ιδιοκτήτης αγρού και «δήθεν» δεν εκμισθώνει αυτόν στον μισθωτή για να αποφύγει ο τελευταίος το προσαυξημένο τέλος, φανερά ο ιδιοκτήτης δεν θα εργάζεται στο κτήμα, ούτε θα έχει τον απαραίτητο εξοπλισμό, θα επιβάλλεται πρόστιμο στον ιδιοκτήτη ύψους πεντακοσίων (500) € και το συγκεκριμένο αγροτεμάχιο δεν θα έχει δικαίωμα να αρδευτεί για μία πενταετία.

Στα παραπάνω τέλη συμπεριλαμβάνεται και η κατανάλωση του ηλεκτρικού ρεύματος η οποία βαρύνει τον Δήμο Δομοκού.

Τα ανταποδοτικά τέλη της άρδευσης θα βεβαιώνονται σε δύο (2) δόσεις

1. 1η δόση θα βεβαιώνεται από την υπηρεσία του Δήμου το πρώτο δεκαήμερο του μηνός Ιουνίου και θα έχει ημερομηνία λήξης την 31η  Ιουλίου κάθε έτους. Πέραν της ημερομηνίας αυτής οι υπόχρεοι θα επιβαρύνονται με το νόμιμο τόκο για κάθε μήνα καθυστέρησης.

2. Η 2η δόση θα βεβαιώνεται από την υπηρεσία του Δήμου το πρώτο δεκαήμερο του μηνός Νοεμβρίου και θα έχει ημερομηνία λήξης την 31η Δεκεμβρίου. Πέραν της ημερομηνίας αυτής οι υπόχρεοι θα επιβαρύνονται με το νόμιμο τόκο για κάθε μήνα καθυστέρησης.

3. Σε κάθε περίπτωση όποιος δεν εξοφλήσει τα τέλη άρδευσης μέχρι την 31-12 και θα είναι ενδιαφερόμενος να αρδεύσει κτήματα την επόμενη χρονιά, δεν θα εγκρίνεται η αίτησή του.

Για την Τοπική Κοινότητα Νέας Μάκρισης

Α. Για όσους είναι ιδιοκτήτες των αγροτεμαχίων και για όσους ενοικιάζουν αγροτεμάχια εντός της κτηματικής περιφέρειας της Τοπικής Κοινότητας Νέας Μάκρισης και κατάγονται από την Τοπική Κοινότητα Νέας Μάκρισης άσχετα με τον τόπο κατοικίας καθορίζει  τα τέλη ως εξής.

Για την καλλιέργεια του Βαμβακιού σε 29,35 € ανά στρέμμα για όλη την καλλιεργητική περίοδο.

Για την καλλιέργεια του Ηλίανθου σε 29,35 € ανά στρέμμα για όλη την καλλιεργητική περίοδο.

Για την καλλιέργεια του Καλαμποκιού σε 32,28 € ανά στρέμμα για όλη την καλλιεργητική περίοδο.

Για την καλλιέργεια της Βιομ. Τομάτας σε 29,35 € ανά στρέμμα για όλη την καλλιεργητική περίοδο.

Για την καλλιέργεια των Ζαχαρότευτλων σε 29,35 € ανά στρέμμα για όλη την καλλιεργητική περίοδο.

Για την καλλιέργεια Μηδικής σε 29,35 € ανά στρέμμα για όλη την καλλιεργητική περίοδο.

Για την καλλιέργεια Αμπελιού σε 10,00 € ανά στρέμμα για όλη την καλλιεργητική περίοδο και μέχρι τρεις (3) κύκλους – ποτίσματα.

Για την καλλιέργεια Δέντρων σε 14,67 € ανά στρέμμα για όλη την καλλιεργητική περίοδο.

Β. Για όσους δεν κατάγονται από την Τοπική Κοινότηα,έχουν όμως ιδιόκτητο αγροτεμάχιο εντός της κτηματικής περιφέρειας ασχέτως του τόπου μόνιμης κατοικίας τα τέλη της προηγούμενης παραγράφου για κάθε καλλιέργεια θα προσαυξάνονται κατά 10%.

Γ. Για όσους δεν κατάγονται από την Τοπική Κοινότητα και δεν έχουν ιδιόκτητο αγροτεμάχιο, ενοικιάζουν όμως με συμφωνητικό ιδιόκτητα κτήματα των κατοίκων εντός της κτηματικής περιφέρειας,τα τέλη της προηγούμενης παραγράφου για κάθε καλλιέργεια θα προσαυξάνονται κατά 20%.

Δ. Σιωπηρή μίσθωση μεταξύ ιδιοκτήτη αγροτεμαχίου, καταγόμενου από την Κοινότητα και μισθωτή καταγόμενου από άλλη Κοινότητα χωρίς αποδεικτικό (σύμβαση), προς αποφυγή της προσαύξησης των τελών, απαγορεύεται απολύτως.

Για οποιονδήποτε αποδειχθεί ότι ενώ είναι ιδιοκτήτης αγρού και «δήθεν» δεν εκμισθώνει αυτόν στον μισθωτή για να αποφύγει ο τελευταίος το προσαυξημένο τέλος, φανερά ο ιδιοκτήτης δεν θα εργάζεται στο κτήμα, ούτε θα έχει τον απαραίτητο εξοπλισμό, θα επιβάλλεται πρόστιμο στον ιδιοκτήτη ύψους πεντακοσίων (500) € και το συγκεκριμένο αγροτεμάχιο δεν θα έχει δικαίωμα να αρδευτεί για μία πενταετία.

Στα παραπάνω τέλη συμπεριλαμβάνεται και η κατανάλωση του ηλεκτρικού ρεύματος η οποία βαρύνει τον Δήμο Δομοκού.

Τα ανταποδοτικά τέλη της άρδευσης θα βεβαιώνονται σε δύο (2) δόσεις.

1. Η 1η δόση θα βεβαιώνεται από την υπηρεσία του Δήμου το πρώτο δεκαήμερο  του μηνός Ιουνίου  και θα έχει ημερομηνία λήξης την 31η Ιουλίου κάθε έτους.

Πέραν της ημερομηνίας αυτής οι υπόχρεοι θα επιβαρύνονται με το νόμιμο τόκο για κάθε μήνα καθυστέρησης.

2. Η 2η δόση θα βεβαιώνεται από την υπηρεσία του Δήμου το πρώτο δεκαήμερο του μηνός Νοεμβρίου και θα έχει ημερομηνία λήξης την 31η  Δεκεμβρίου. Πέραν της ημερομηνίας αυτής οι υπόχρεοι θα επιβαρύνονται με το νόμιμο τόκο για κάθε μήνα καθυστέρησης.

3. Σε κάθε περίπτωση όποιος δεν εξοφλήσει τα τέλη άρδευσης μέχρι την 31/12 και θα είναι ενδιαφερόμενος να αρδεύσει κτήματα την επόμενη χρονιά, δεν θα εγκρίνεται η αίτησή του.

Για την Τοπική Κοινότητα Καρυών

Α) Για κάθε στρέμμα που θα αρδευτεί και έχει καλλιεργηθεί με βιομηχανική τομάτα, τομάτα εμπορίου, τεύτλα, αραβόσιτο, μηδική για σανό, βαμβάκι  καθορίζει  το τέλος άρδευσης στο ποσό των 23,48 € συν την αξία του ηλεκτρικού ρεύματος που θα καταναλωθεί.

Β) Για κάθε στρέμμα που θα αρδευτεί και έχει καλλιεργηθεί με μηδική για σποροπαραγωγή εισηγείται το τέλος άρδευσης  στο ποσό των 11,74 € συν την αξία του ηλεκτρικού ρεύματος που θα καταναλωθεί.

Γ) Για κάθε στρέμμα που θα αρδευτεί και έχει καλλιεργηθεί με σιτηρά εισηγείται το τέλος άρδευσης στο ποσό των 2,93 € συν την αξία του ηλεκτρικού ρεύματος που θα καταναλωθεί.

Το τέλος άρδευσης θα καταβάλλεται σε δύο δόσεις, ήτοι 15 €/στρέμμα μέχρι 30 Ιουνίου κάθε έτους και τα υπόλοιπα μέχρι 30 Νοεμβρίου κάθε έτους για την περίπτωση (α).

Για τις περιπτώσεις (β) και (γ) το τέλος θα καταβάλλεται μέχρι 30 Ιουνίου κάθε έτους.

Η αξία του ηλεκτρικού ρεύματος που θα καταναλωθεί θα καταβάλλεται μέχρι 30 Νοεμβρίου κάθε έτους.

Δ) Κάθε χρήστης κάθε φορά που θα κάνει χρήση της αρδευτικής γεώτρησης είναι υποχρεωμένος να γράφει σε ειδικό προς τούτο βιβλίο την ένδειξη του μετρητή της ΔΕΗ τα κιλοβάτ που παρέλαβε και την ένδειξη των κιλοβάτ που παρέδωσε στον επόμενο.

Ε) Δεν επιτρέπεται η άρδευση σε απόσταση μεγαλύτερης του ενός (1) χιλιομέτρου κάθε υδροληψίας του υπόγειου δικτύου και

ΣΤ) Όποιος χρήστης προκαλέσει βλάβη εκτός του ηλεκτροκινητήρα, όπως υπόγειο δίκτυο, υδροληψία, τηλεκοντρόλ κ.λ.π. είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει την βλάβη με δικά του έξοδα.-

 

Για την Δημοτική Ενότητα ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ (πρώην Δήμος Θεσσαλιώτιδος), που αφορά τις Τοπικές Κοινότητες, Νέου Μοναστηρίου, Αγραπιδιάς, Βαρδαλής, Βελεσιωτών, Γαβρακίων, Εκκάρας με συνοικισμό Άνω Αγόριανης, Θαυμακού, και Σοφιάδος με οικισμό Πετρίλια, καθορίστηκαν τα τέλη ως εξής .-

1]Για όλες τις Τοπικές Κοινότητες της Δημοτικής Ενότητας Θεσσαλιώτιδος το τέλος Άρδευσης στα κλειστά δίκτυα σε  21,34€ κατά στρέμμα.

2]Η μείωση των πέντε [5€] κατά στρέμμα θα γίνεται από την 3η δόση τελών άρδευσης κάθε αρδευτικής περιόδου.

3] το τέλος για τα ανοιχτά δίκτυα από το φράγμα Σμοκόβου θα καθορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο μετά το τέλος κάθε αρδευτικής περιόδου.

 

 Για την Δημοτική Ενότητα ΞΥΝΙΑΔΟΣ (πρώην Δήμος Ξυνιάδος), που αφορά τις Τοπικές Κοινότητες Ομβριακής, Αγίου Γεωργίου, Ξυνιάδας, Κορομηλέας, Αγίου Στεφάνου, Περιβολίου, Μακρυρράχης και  Παναγίας,καθορίστηκαν τα τέλη  Άρδευσης  ως εξής:

1] Για την ΤΚ Παναγιάς σε 30,00€ ανά αρδευόμενο στρέμμα το οποίο προκαταβάλλεται πρίν από την έναρξη της αρδευτικής περιόδου.

2] Για την ΤΚ Μακρυρράχης σε 30,00€ ανά αρδευόμενο στρέμμα το οποίο προκαταβάλλεται πρίν από την έναρξη της αρδευτικής περιόδου.

3] Για την ΤΚ Περιβολίου σε 35,00€ ανά αρδευόμενο στρέμμα το οποίο προκαταβάλλεται πρίν από την έναρξη της αρδευτικής περιόδου.

4] Για την ΤΚ Αγίου Στεφάνου σε 35,00€ ανά αρδευόμενο στρέμμα το οποίο προκαταβάλλεται πρίν από την έναρξη της αρδευτικής περιόδου.

5] Για την ΤΚ Ξυνιάδος σε 32,00€ ανά αρδευόμενο στρέμμα το οποίο προκαταβάλλεται πρίν από την έναρξη της αρδευτικής περιόδου.

6] Για την ΤΚ Ομβριακής σε 35,00€ ανά αρδευόμενο στρέμμα το οποίο προκαταβάλλεται πρίν από την έναρξη της αρδευτικής περιόδου.

Comments are closed.

Close Search Window