Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

Αριθμός Προκήρυξης: 6608
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 6608
Ημερ/νία Λήξης: 02/09/2019
Περιγραφή: 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

(ΑΡΘΡΟΥ 122 Ν.4412/16)

 

 1. Επωνυμία και Διευθύνσεις:

Επίσημη Επωνυμία: Δήμος Δομοκού / Αυτοτελές Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Θέμιδος & Γ. Ρίτσου 1, TK 35010, Δομοκός Φθιώτιδας, Ελλάδα

Κωδικός NUTS: EL644 ΦΘΙΩΤΙΔΑ

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: d.sbiliri@domokos/gr

Δ/νση στο διαδίκτυο: www.domokos.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες: Σμπιλίρη Δήμητρα

Τηλέφωνο: +30 2232350509, – 508

Φαξ: +30 2232023012

 1. Επικοινωνία:

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασηςστον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Δομοκού στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.domokos.gr.

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση.

 1. Τύπος Αναθέτουσας Αρχής & Δραστηριότητα που αυτή ασκεί:

Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης / Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες.

 1. Η σύμβαση δεν αφορά από κοινού διαδικασία δημόσιας σύμβασης και δεν ανατίθεται από κεντρική αρχή αγορών.
 2. Κωδικός Κύριου Λεξιλογίου CPV: 45231300-8 Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς ύδρευσης και αποχέτευσης
 3. Είδος Σύμβασης: ΕΡΓΑ
 4. Τόπος Εκτέλεσης: Δήμος Δομοκού (NUTS: EL644 ΦΘΙΩΤΙΔΑ)
 5. Τίτλος έργου«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ»

Σύντομη Περιγραφή: Την αντικατάσταση του  πεπαλαιωμένου εξωτερικού δικτύου ύδρευσης της  Τ.Κ. Νεοχωρίου  Δήμου Δομοκού, το οποίο έχει ως αφετηρία το φρεάτιο συγκέντρωσης  του νερού από τις υδρομαστεύσεις ,στην περιοχή « Δεσποτικό» (X=375362.36 m, Y=4320143.08 m, Z=900.84 m), μέχρι τη δεξαμενή ύδρευσης του Νεοχωρίου (X=372079.29 m, Y=4321578.03 m, Z=807.39 m), με σκοπό την αντιμετώπιση των υδρευτικών αναγκών του ομώνυμου οικισμού. Θα κατασκευάστει εξωτερικό δίκτυο με αγωγό συνολικού μήκους 4480,00 m περίπου που να μεταφέρει νερό παροχής Q=1,71 l/s.Οι αγωγοί οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν θα είναι από HDPE 3ης γενιάς, με διατομές: α) D90/12,5 atm από τη θέση του υπάρχοντος φρεατίου ρύθμισης στη θέση «Δεσποτικό», μέχρι τον κόμβο Κ121 (συνολικό μήκος 3480,00 m), β) D90/16 atm από τον κόμβο Κ121 μέχρι τον κόμβο Κ137 (συνολικό μήκος 270,00 m)  γ) D90/20 atm από τον κόμβο Κ137 μέχρι τον κόμβο Κ156 (συνολικό μήκος 400,00 m) δ) D90/16 atm από τον κόμβο Κ156 μέχρι τον κόμβο Κ160 (συνολικό μήκος 110,00 m) και ε) D90/12,5 atm από τον κόμβο Κ160 μέχρι την υφιστάμενη δεξαμενή ύδρευσης του Νεοχωρίου (συνολικό μήκος 220,00 m) . Κατά μήκος του αγωγού και για τη σωστή λειτουργία αυτού, τοποθετούνται εντός φρεατίων ,ειδικές συσκευές όπως αερεξαγωγοί (7 τεμάχια)  και εκκενωτές ( 5 τεμάχια) και θα κατασκευασθεί ένα φρεάτιο ρύθμισης (X= 373669.80 m, Y= 4320658.68 m, Z=868.34 m), μεταξύ των διατομών  Κ78 – Κ80

Εκτιμώμενη συνολική αξία: Αξία χωρίς ΦΠΑ 110.000,00 ΕΥΡΩ. Για τη δαπάνη του Φ.Π.Α. υπόχρεος καταβολής είναι ο λήπτης σύμφωνα με το Άρθρο 39α του Κώδικα Φ.Π.Α. Ν.2859/2000, όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 1 παρ.10 του Ν. 4281/2014 και ισχύει

 1. Συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 84166
 2. Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές
 3. Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής πέντε τοις εκατό (5%) της αξίας της σύμβασης χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α. στον Ανάδοχο, σύμφωνα με το άρθρο 150 του ν. 4412/2016
 4. Διάρκεια Σύμβασης: Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
 5. Προϋποθέσεις συμμετοχής:
 • Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ή ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ με πτυχίο Μ.Ε.ΕΠ. ή είναι εγγεγραμμένα στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ή ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις και που είναι εγκατεστημένα σε:

α)    σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β)    σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ)     σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ)    σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

 • Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
 • Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76  του Ν.4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

 • Λόγοι αποκλεισμού: Σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν.4412/16 και το άρθρο 22 της διακήρυξης.
 • Κριτήρια επιλογής: Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ή ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ή την Βεβαίωση εγγραφής στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ή   ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.
 • Εγγύηση συμμετοχής: Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν.4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 2.127,16 ευρώ. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
 1. Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτή κάτω των ορίων
 2. Η Σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα
 3. Κριτήριο Ανάθεσης της Σύμβασης: είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) – άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν.4412/2016.
 4. Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 02/09/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 23.00 μ.μ.
 5. Φάκελοι προσφορών: Οι προσφορές  υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής.
 6. Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν.4412/2016, για διάστημα έξι (6) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
 7. Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 06/09/2019 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 10.00π.μ.
 8. Πρόσωπα τα οποία επιτρέπεται να παρίστανται στην αποσφράγιση: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.
 9. Γλώσσα Διαδικασίας: Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α’ 188).
 10. Γίνεται δεκτή ΜΟΝΟ η ηλεκτρονική υποβολή προσφορών.
 11. Χρηματοδότηση: Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της ΣΑ ΕΠ0561 και συγκεκριμένα θα βαρύνει τις πιστώσεις του ενάριθμου 2018ΕΠ05610021, σύμφωνα με την µε αριθ. 3743/10-12-2018 (ΑΔΑ: 7ΔΗΛ7ΛΗ-2Ε4) απόφαση ένταξης του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας της πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020».
 12. Διαδικασίες Προσφυγής: Ένσταση κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής υποβάλλεται εντός προθεσμίας 5 ημερών από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών του άρθρου 18 της διακήρυξης.

Η ένσταση υποβάλλεται μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του υποσυστήματος. Η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού για τις ενστάσεις του πρώτου εδαφίου του παρόντος και ύστερα από γνώμη του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου για τις ενστάσεις του δεύτερου εδαφίου του παρόντος, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της ένστασης.

Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης, η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου, υπέρ του Δημοσίου, ποσού 600,00 ευρώ. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.

 1. Άλλες πληροφορίες

Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου, αποφασίστηκε με την αριθ. 19/26-02-2018 (ΑΔΑ: ΩΖΥΕΩ9Α-Ξ1Χ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση της αριθ. 01/2018 μελέτης.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΤΖΙΑΧΡΗΣΤΑΣ Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

[i]  Συμπληρώνονται τα στοιχεία της αναθέτουσας αρχής. Επισημαίνεται ότι οι αναθέτοντες φορείς δύνανται να χρησιμοποιούν το παρόν τεύχος διακήρυξης για τις συμβάσεις που αναθέτουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/2016.

[ii] Αναγράφεται ο κωδικός ταυτοποίησης της διατιθέμενης πίστωσης (π.χ. κωδικός ενάριθμου έργου στο ΠΔΕ ή κωδικός πίστωσης του τακτικού προϋπολογισμού του φορέα υλοποίησης). Σε περίπτωση συγχρηματοδοτούμενων έργων από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναγράφεται και ο τίτλος του Επιχειρησιακού Προγράμματος του ΕΣΠΑ ή άλλου συγχρηματοδοτούμενου από πόρους ΕΕ προγράμματος στο πλαίσιο του οποίου είναι ενταγμένο το δημοπρατούμενο έργο.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Close Search Window