Η Δημοτική Ενότητα Ξυνιάδος αποτελεί τον πρώην Δήμο Ξυνιάδος, ο οποίος με την εφαρμογή του Νόμου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης.»  καταργήθηκε και συγχωνεύθηκε στο Δήμο Δομοκού.

Αποτελείτε από τις Τοπικές Κοινότητες:

Comments are closed.

Close Search Window