Το Ν.Π.Δ.Δ. «Αθλητικός & Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Δομοκού», συστήθηκε με την αριθ. 111/2011 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δομοκού, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. 29831/6335/23-6-2011 Απόφαση της Αποκεντρωμενης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδος και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ. 1767/τ.Β’/5-8-2011.

Ο Αθλητικός & Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Δομοκού προήλθε μετά από συγχώνευση των κατωτέρω ΝΠΔΔ:

Αθλητικός & Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Δομοκού

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ν.Π.Δ.Δ.

ΦΕΚ ΣΥΣΤΑΣΗΣ

1

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΠΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΞΥΝΙΑΔΟΣ ΔΗΜΟΥ ΞΥΝΙΑΔΟΣ

230/τ.Β’/26-3-1997

1209/ τ.Β’/2-10-2000

1094/ τ.Β’/12-6-2008

2

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΞΥΝΙΑΔΟΣ

1529/τ.Β’/15-11-2001

1168/ τ.Β’/25-6-2008

3

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ

2308/τ.Β’/29-12-1999

4

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΔΟΜΟΚΟΥ

640/τ.Β’/28-5-2001

5

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ

1283/τ.Β’/11-9-2003

Comments are closed.

Close Search Window