Σύμφωνα με το άρθρο 62 του Ν.3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης”, καθιερώνεται στους Δήμους, ένα νέο επιχειρησιακό-εκτελεστικό όργανο, η Εκτελεστική Επιτροπή. Συμμετέχουν, εκτός από τον Δήμαρχο ως Πρόεδρο, όλοι οι θεματικοί και τοπικοί Αντιδήμαρχοι, καθώς επίσης (χωρίς δικαίωμα ψήφου) και ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου (στους δήμους όπου υφίσταται τέτοιο όργανο). Στις συνεδριάσεις της μπορούν επίσης να καλούνται από τον Δήμαρχο και να συμμετέχουν και οι Διευθυντές ή άλλοι επικεφαλής των σημαντικότερων οργανικών μονάδων του δήμου ανάλογα με την περίπτωση. Με ένα τέτοιο συλλογικό επιχειρησιακό όργανο αυξάνεται αποφασιστικά η διαφάνεια της δημοτικής δράσης, καθώς και βελτιώνεται θεαματικά, ο συντονισμός των δράσεων και των υπηρεσιών του δήμου.

Ως συλλογικό όργανο με επιτελικό ρόλο, η Εκτελεστική Επιτροπή αναλαμβάνει και αρμοδιότητες που αφορούν το δημοτικό προγραμματισμό και ενδεικτικά:

  • Την ευθύνη για την κατάρτιση και την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος, το οποίο και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο.
  • Την κατάρτιση και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου και την ευθύνη της υλοποίησής του.
  • Την εναρμόνιση των προτάσεων των υπηρεσιών του δήμου ως προς τον προϋπολογισμό και την υποβολή σχετικής γνώμης προς τη Δημαρχιακή Επιτροπή πριν την κατάρτιση του προϋπολογισμού.
  • Την υποβολή, προς το Δημοτικό Συμβούλιο, ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων.
  • Την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισμού.
  • Την παρακολούθηση, αξιολόγηση και συντονισμό των δράσεων των νομικών προσώπων του δήμου, λαμβάνοντας υπόψη και τις σχετικές εισηγήσεις των Προέδρων των Τοπικών Συμβουλίων.

Ως μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Δομοκού, όπως αναφέρθηκε, ορίζονται ο Δήμαρχος και οι Αντιδήμαρχοι ως κατωτέρω:

 

Μέλη Εκτελεστικής Επιτροπής

Α/Α

Ονοματεπώνυμο

Ιδιότητα

1

Λιόλιος Χαράλαμπος

Πρόεδρος

2

Λαϊνάς Ανδρέας

Μέλος

3

Λελεντζής Γεώργιος

Μέλος

4

Παληογεώργος Δημήτριος

Μέλος

5

Παπάρας Χρήστος

Μέλος

6

Αυγέρη Αθανασία

Μέλος

7Καλημέρης Νικόλαος

Μέλος

8Σδρους Αθανάσιος

Μέλος

Comments are closed.

Close Search Window