Νέα-Ανακοινώσεις|

Ο Δήμαρχος Δομοκού

Προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Καυσίμων Δήμου Δομοκού & των Νομικών Προσώπων αυτού, για ένα έτος» του Δήμου Δομοκού, εκτιμώμενης αξίας 224.489,60€   (181.040,00 € χωρίς το Φ.Π.Α. 24%, ΦΠΑ ίσο με  43.449,60 €).

 

1) Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Δομοκού,

Οδός: Πλατεία Μουσων 1,Ταχ.Κωδ.: 35010,

Τηλ.: 2232022385, fax: 2232023012,

E-mail: k.kefalas@domokos.gr,

Ιστοσελίδα: www.domokos.gr

 

2) Κωδικός CPV:               CPV: [09132100-4] – Βενζίνη αμόλυβδη

CPV: [09134100-8] – Πετρέλαιο ντίζελ

CPV: [09135100-5] – Πετρέλαιο θέρμανσης

3) Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.domokos.gr.

4) Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Προμήθεια Καυσίμων Δήμου Δομοκού & των Νομικών Προσώπων αυτού, για ένα έτος

Η προμήθεια περιλαμβάνει τα παρακάτω είδη και χωρίζεται στα αντίστοιχα τμήματα:

 

  • TMHMA Α’: Καύσιμα για την Δ.Ε. Δομοκού
  • TMHMA Β’: Καύσιμα για την Δ.Ε. Θεσσαλιώτιδας
  • TMHMA Γ’: Καύσιμα για την Δ.Ε. Ξυνιάδας
  • TMHMA Δ’: Πετρέλαιο θέρμανσης για τα σχολικά κτίρια της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
  • TMHMA Ε’: Πετρέλαιο θέρμανσης για τα σχολικά κτίρια της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

 

Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για ένα, είτε για περισσότερα, είτε για όλα τα τμήματα, αλλά σε κάθε περίπτωση η προσφορά θα καλύπτει το σύνολο των ειδών (και ποσοτήτων) του τμήματος στο οποίο αφορά. Προσφορές που δεν ικανοποιούν την ως άνω προϋπόθεση δεν θα λαμβάνονται υπόψη και θα απορρίπτονται.

5) Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η επίδοση αντιπροσφορών, εναλλακτικών προσφορών και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

6) Δικαιούμενοι συμμετοχής:

Ι. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

ΙΙ. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.

 ΙΙΙ. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον

7) Υποβολή προσφορών: H διαδικασία  θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής  πύλης www.promitheus.gov.gr

Η ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών είναι η 28/05/2021 και ώρα 13:00.

H καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 14/06/2021 και ώρα 11:00 π.μ.

8) Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

 9) Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.

10) Χρηματοδότηση: Φορείς χρηματοδότησης της παρούσας προμήθειας είναι ο τακτικός προϋπολογισμός του Δήμου Δομοκού και οι προϋπολογισμοί των Σχολικών Επιτροπών των Σχολείων Α’/θμιας και Β’/θμιας Εκπαίδευσης

11) Διάρκεια Σύμβασης: Ορίζεται σε ένα (1) έτος από την υπογραφή της ή μέχρι την εξάντληση της συμβατικής αξίας ή/και των συμβατικών ποσοτήτων, όποιο εκ των δύο επέλθει πρώτο. Χρονική παράταση της σύμβασης δύναται να χορηγηθεί μέχρι την εξάντληση της συμβατικής αξίας ή/και των συμβατικών ποσοτήτων και χωρίς την  υπέρβαση αυτών.

12) Εγγυήσεις: Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2,00% του προϋπολογισμού επί του οποίου υποβάλλεται προσφορά χωρίς Φ.Π.Α ανάλογα με το τμήμα της προμήθειας για το οποίο υποβάλλεται η προσφορά  και η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης σε ποσοστό 5,00% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το ΦΠΑ.

13) Προδικαστικές προσφυγές: Προδικαστική προσφυγή μπορεί να υποβάλλεται κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής σύμφωνα με το Ν.4412/2016.

 14) Δημοσιεύσεις: Προκήρυξη (περίληψη της Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 :

  • «ΛΑΜΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ», Ηρώων 3, Τ.Κ. 35100 Λαμία Τηλέφωνα: 22310 51414-5-6-7, Fax: 22310 29331 – 51418, E-mail: info@lamiakos-typos.gr
  • «ΠΡΩΙΝΑ ΝΕΑ», Υψηλάντη 58, T.K. 35100 Λαμία, Τηλ.: 22310 34666, Fax: 22310 34244, E-mail: proina@otenet.gr
  • «ΣΕΝΤΡΑ»,  2ο χλμ Ν.Ε.Ο. Λαμίας-Αθηνών – ΛΑΜΙΑ, T.K. 35100 Λαμία, Τηλ.: 2231050661, E-mail: sentra@sterea.gr

Η προκήρυξη (περίληψη της Διακήρυξης) αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ). Παράλληλα, θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος.

 Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) : www.domokos.gr

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης θα καταχωρηθεί ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr

 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ

 ΛΙΟΛΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

 

Αφήστε μια απάντηση

Close Search Window