Δελτίο Τύπου, Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

Ο Δήμος Δομοκού, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό [ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)] για την ανάθεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΗΝ ΤΚ ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ»(CPV:45212200-8), Κωδικός ΝUTS: EL644 ΦΘΙΩΤΙΔΑ, με προϋπολογισμό 80.645,16 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%),

Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών:

α. Δαπάνη Εργασιών 59.090,20 € (Αναλυτικά: Υδραυλικά 3.010,00€, Οικοδομικά 24.874,00€, Οδοποιίας 11.759,50€, Ηλεκτρομηχανολογικά 18.846,70€ και Πρασίνου 600,00€)

β. Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (18%) 10.636,24 €

γ. Απρόβλεπτα (15% ) 10.458,97 €,

δ. Αναθεώρηση 459,75 €

ε. Φ.Π.Α. (24%) 19.354,84 €.

Το παρόν έργο αφορά σε εργασίες κατασκευής γηπέδου ποδοσφαίρου 5Χ5 διαστάσεων 40Χ22,00 μ με διαστάσεις αγωνιστικού χώρου 36,00μ Χ 18,00 καθώς και την τοποθέτηση ηλεκτροφωτισμού του χώρου.

Για την κατασκευή του παραπάνω γηπέδου ακολουθούνται τα παρακάτω στάδια εργασιών:

  • Θα γίνουν οι απαραίτητες χωματουργικές εργασίες (εκσκαφές) για τον καθαρισμό και τη διαμόρφωση του χώρου και θα συμπληρωθεί με σκυρόδεμα ο χώρος του γηπέδου. Η τελική επιφάνεια του γηπέδου θα βρίσκεται 0,20μ από την επιφάνεια του εδάφους.
  • Θα κατασκευαστεί οδοστρωσία .
  • Θα κατασκευαστεί η περίφραξη από γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες και δικτυωτό πλέγμα, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο τεύχος του Τιμολογίου της μελέτης.
  • Θα κατασκευασθεί ο ασφαλτικός τάπητας πάχους 5 εκ από Α265..
  • Θα κατασκευαστεί η εγκατάσταση ηλεκτροφωτισμού του γηπέδου (χαντάκια, καλώδια, πυλώνες, προβολείς, pillar ηλεκτροφωτισμού) σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη ηλεκτροφωτισμού.
  • Στην συνέχεια θα τοποθετηθεί συνθετικός τάπητας όπως περιγράφεται στο τιμολόγιο μελέτης για τον οποίο απαραίτητη προϋπόθεση είναι να καλύπτει τις απαιτήσεις και τα επιθυμητά όρια των απαιτήσεων τις FIFA και να συνοδεύεται από εγγύηση τουλάχιστον πέντε ετών. Oι απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές και τα ελάχιστα χαρακτηριστικά του συνθετικού τάπητα περιγράφονται αναλυτικά στο τεύχος του Τιμολογίου της μελέτης.
  • Στη συνέχεια θα γίνει πλήρωση του πέλους με διαστρωμάτωση χαλαζιακής άμμου και κόκκων ελαστικού σε αναλογία όμοια με εκείνη που διαπιστώνεται στο κατατεθειμένο πιστοποιητικό εργαστηριακής εξέτασης (Laboratory test report) του αναγνωρισμένου από τη FIFA εργαστηρίου. Τα χαρακτηριστικά και οι προδιαγραφές των υλικών πλήρωσης (χαλαζιακής άμμου και κόκκων ελαστικού) αναφέρονται αναλυτικά στο Τιμολόγιο Μελέτης.
  • Στη συνέχεια θα γίνει η γραμμογράφηση του αγωνιστικού χώρου σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς του αθλήματος η οποία θα είναι ενσωματωμένη στον τάπητα & όπου ορίζονται οι γραμμές του γηπέδου θα γίνει με λωρίδες συνθετικού χλοοτάπητα λευκού ή κίτρινου χρώματος (ιδίων ακριβώς προδιαγραφών κατά τα λοιπά εκείνες του υπόλοιπου συνθετικού χλοοτάπητα) που θα εφαρμοσθούν με την μέθοδο της κοπής και ενσωμάτωσης.
  • Θα τοποθετηθούν τα goαlpost και ότι άλλο απαιτείται για να λειτουργήσει το γήπεδο ποδοσφαίρου.
  • Θα κατασκευαστούν δύο είσοδοι στον χώρο του γηπέδου. Η 1η θα είναι πλάτους 2,40μ πλήρως ανοιγόμενη στο μέσον την μεγαλύτερης πλευράς του γηπέδου στην δυτική πλευρά αυτού, που θα τοποθετηθεί ράμπα συνολικού μήκους 2μ και πλάτους 2,40 για την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στο χώρο του γηπέδου. Η 2η θα είναι στην νοτιοδυτική γωνία του γηπέδου επί της μεγαλύτερης πλευράς πλάτους 1,20μ.

 

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο, «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί»  της πύλης  www.promitheus.gov.gr, καθώς  και  στην  ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.domokos.gr)

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας Οικοδομικών, Οδοποιίας και Ηλεκτρομηχανολογικών με πτυχίο Μ.Ε.Ε.Π. ή είναι εγγεγραμμένα στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων για έργα κατηγορίας Οικοδομικών, Οδοποιίας και Ηλεκτρομηχανολογικών εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό  ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. για έργα κατηγορίας Οικοδομικών, Οδοποιίας και Ηλεκτρομηχανολογικών, στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Οικοδομικών, Οδοποιίας και Ηλεκτρομηχανολογικών

Για φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο  βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη  περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, προσκομίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη – μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται  ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα του άρθρου 21 της διακήρυξης.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 15/06/2021, ημέρα Τρίτη  και  ώρα  15:00 μ.μ.    και  ως  ημερομηνία  και  ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 22/06/2021, ημέρα Τρίτη  και ώρα 10:00 π.μ., η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και θα υποβληθεί σύμφωνα με αντίστοιχα άρθρα του ν. 4412/2016.

Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Κάθε  προσφέρων  μπορεί να υποβάλει μόνο  μία  προσφορά.

Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.

Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται παραπάνω, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη  από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη  διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 παρ. 1.2  έως  1.4  της  Κοινής  Υπουργικής  Απόφασης  με  αρ.  117384/26-10-2017  (3821  Β’) «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών  με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών  του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους χιλίων εξακοσίων δεκατριών ευρώ (1.613,00 €) και ισχύ τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δώδεκα (12) μήνες μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Το έργο είναι ενταγμένο στο Μέτρο 19, του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020 με Κωδικό ΟΠΣΑΑ (0010716052), συγχρηματοδοτείται από α) από την ενωσιακή συμμετοχή (η οποία καλύπτεται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) ύψους 90.000,00€ και β) από την εθνική συμμετοχή (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων) ύψους 10.000,00€ και είναι εγγεγραμμένο στο ΠΔΕ με ενάριθμο 2017ΣΕ08210000.

Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο, μέχρι πέντε(5%) της αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 365 ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ.

Για τη δημοπράτηση του έργου έχει εκδοθεί η υπ’ αριθμ. 1119/25-05-2021 (ΑΔΑ: 6Ζ7Χ7ΛΗ-ΩΧΥ) απόφαση σύμφωνη γνώμη δημοπράτησης της ΕΥΔ Στερεάς Ελλάδας.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δομοκού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, και  να παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Δομοκού, οδός Θέμιδος & Γ. Ρίτσου 1, πληροφορίες Σμπιλίρη Δήμητρα, Πολιτικός Μηχανικός, Προϊσταμένη ΤΥΔΔ, Μπακοστέριος Δημήτριος, Πολιτικός Μηχανικός, Υπάλληλος ΤΥΔΔ τηλ.: 2232350508 και 2232350509, μέχρι τις 08/06/2021.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020” με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και συγκεκριμένα από την ΣΑ 082/1.

Ο Κωδικός ΣΑΕ του έργου είναι 2017ΣΕ08210000.

 

 

 

Δομοκός , 31/05/2021

Ο  Δήμος Δομοκού

 

 

 

ΛΙΟΛΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Close Search Window