Νέα-Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

Την 13η του µηνός Μαίου του έτους 2020 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 09:00– 10:00 π.µ. στο ∆οµοκό και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα ενώπιον της Οικονοµικής Επιτροπής θα διενεργηθεί φανερή πλειοδοτική δηµοπρασία για την εκµίσθωση Δημοτικού Αγροτεμαχίου της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Γεωργίου εκτάσεως 57.566 τ.µ. στην θέση «∆ΕΝ∆ΡΟ».

Η διάρκεια της εκµίσθωσης ορίζεται για ένα έτος (1) καλλιεργητική περίοδο 2019-2020 (µέχρι Οκτώβριο 2020).

Πρώτη προσφορά έναρξης της δημοπρασίας ορίζεται το ποσό των σαράντα ευρώ (40,00€) ανά στρέμμα και θα καταβληθεί εφάπαξ στο Ταμείο του Δήμου με την υπογραφή του συμφωνητικού.

Οι προσφέροντες οφείλουν να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισµού τα παρακάτω δικαιολογητικά :

(α.) ασφαλιστική ενηµερότητα, (β.) φορολογική ενηµερότητα, (γ.) δηµοτική ενηµερότητα (δ) δελτίο αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατήριο καθώς και (ε.) ως εγγύηση, γραµµάτιο σύστασης παρακαταθήκης του ταµείου παρακαταθηκών και δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης τράπεζας ή βεβαίωση του Ταµείου παρακαταθηκών και δανείων για παρακατάθεση από αυτόν που επιθυµεί να λάβει µέρος στη δηµοπρασία ή άλλου που να ενεργεί για λογαριασµό του ενδιαφερόµενου, ποσού ίσου µε το 1/10 του συνόλου των µισθωµάτων ήτοι: 230,26 ΕΥΡΩ που θα αντικατασταθεί µε την υπογραφή της σύµβασης µε άλλη ποσού ίσου µε το 1/10 του συνολικού µισθώµατος που θα προκύψει από την δηµοπρασία.

Για να γίνει κανείς δεκτός στη δηµοπρασία πρέπει να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δηµοπρασίας, και ο οποίος θα προσκοµίσει α) Αστυνοµική ταυτότητα β) Φορολογική Ενηµερότητα γ) Ασφαλιστική Ενηµερότητα και δ) Βεβαίωση Ταµειακής Ενηµερότητας από τον ∆ήµο ∆οµοκού (Βεβαίωση µη οφειλής στον ∆ήµο) και θα υπογράψει στην συνέχεια και το συµφωνητικό και θα είναι εξ ολοκλήρου υπεύθυνος µαζί του, για την εκπλήρωση των όρων της σύµβασης.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Close Search Window