Νέα-Ανακοινώσεις|

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Δομοκού, κατ’ εφαρμογή :

1). Της παρ. 8α του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 ,

2). Της παρ. 10εδ. α΄ άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 ,

3). Της Απόφασης Υπ. Υποδομών και Μεταφορών , ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29-12- 2017 τ. Β΄)

Θα προβεί στην διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης , μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου Μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) που τηρείται στην  Ιστοσελίδα www.mimed.ggde.gr , για την επιλογή μελών επιτροπής (τακτικών και αναπληρωματικών) της παρ. 8α  του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 διαγωνισμού έργου.

Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά την επιλογή υπαλλήλων ως τακτικών και

αναπληρωματικών μελών, για την συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ» , Προϋπολογισμού  Μελέτης 145.000,.00 Ευρώ με Φ.Π.Α. 24%.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εσωτερικών σύμφωνα με την αρ. 69012/28-11-2018 (ΑΔΑ: Ω8Χ2465ΧΘ7-0ΡΨ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055), συνολικής πίστωσης του έργου 145.000,00€ και βαρύνει τον Κ.Α. 64.7326.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου  Δομοκού .

 

Το έργο αφορά την αποκατάσταση βλαβών σε υποδομές που προκλήθηκαν από θεομηνίες. Συγκεκριμένα στην Τ.Κ Σοφιαδας στον κεντρικό αγροτικό δρόμο, που οδηγεί από τον οικισμό στο αντλιοστάσιο «ΚΑΚΑΡΑΣ» καταστράφηκε ένα μεγάλο τμήμα του κεντρικού αγωγού άρδευσης, το οποίο πρέπει να αποκατασταθεί καθόσον από το δίκτυο αρδεύονται 2000στρ περίπου    στην θέση «ΓΚΙΡΕΝΙΑ».

Στην κλήρωση ανάδειξης των μελών της επιτροπής μετέχουν όλα τα μέλη της Αναθέτουσας Αρχής  που είναι καταχωρημένα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο (Μη.Μ.Ε.Δ.) και συγκεντρώνουν τις νόμιμες  προϋποθέσεις.

Η επιτροπή του άρθρου 5 της υπ’ αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 Απόφασης , η οποία ορίστηκε σε ετήσια βάση για το έτος 2020 για διεξαγωγή κληρώσεων ΜΗΜΕΔ , με την αριθ. 18/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δομοκού, (ΑΔΑ:ΩΨΣΒΩ9Α-2ΞΠ).

Είναι διμελής και αποτελείται από τους παρακάτω υπαλλήλους :

1. Σμπιλίρη Δήμητρα  , Πολιτικός Μηχανικός

2. Μπακοστέργιος Δημήτριος  , Πολιτικός Μηχανικός

Έργο της παραπάνω Επιτροπής είναι η ηλεκτρονική κλήρωση για την επιλογή των μελών της  επιτροπής διαγωνισμού του έργου.

Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την  Παρασκευή 19-6-2020 και ώρα 10:00 π.μ. μέσω της ιστοσελίδας : www.mimed.ggde.gr

Η παρούσα ανακοίνωση, σύμφωνα με την ως άνω απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και  Μεταφορών, θα δημοσιευθεί στις ιστοσελίδες :

α) του Δήμου : www.domokos.gr

β) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών : www.ggde.gr

 

 

 

Η Προϊσταμένη ΤΥΔΔ

 

 

 

Σμπιλίρη Δήμητρα

Πολιτικός Μηχανικός

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Close Search Window