Νέα-Ανακοινώσεις|

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Δομοκού, κατ’ εφαρμογή :

 1). Της παρ. 8α του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 ,

2). Της παρ. 10εδ. α΄ άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 ,

3). Της Απόφασης Υπ. Υποδομών και Μεταφορών , ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29-12- 2017 τ. Β΄)

Θα προβεί στην διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης , μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου Μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) που τηρείται στην  Ιστοσελίδα www.mimed.ggde.gr , για την επιλογή μελών επιτροπής (τακτικών και αναπληρωματικών) της παρ. 8α  του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 διαγωνισμού έργου.

Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά την επιλογή υπαλλήλων ως τακτικών και

αναπληρωματικών μελών, για την συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥΛΤΣΙΟΡΕΜΑ ΣΤΗΝ ΤΚ ΑΝΩ ΑΓΩΡΙΑΝΗΣ» , Προϋπολογισμού  Μελέτης 118.548,39 Ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εσωτερικών σύμφωνα με την αρ. 9143/11-02-2020 (ΑΔΑ: ΩΨΡ946ΜΤΛ6-ΠΕ7) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών για την επιχορήγηση Δήμων για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών τους και από ΣΑΤΑ 2020 του Δήμου Δομοκού συνολικής πίστωσης 118.548,39 €  και βαρύνει τον Κ.Α. 63.7326.0012 του προϋπολογισμού του Δήμου  Δομοκού .

Το έργο αφορά την  κατασκευή υπόγειου εξωτερικού δικτύου ύδρευσης το οποίο έχει ως αφετηρία τη γεώτρηση στη θέση «Μουλτσιόρεμα Τ. Κ. Άνω Αγόριανης  (X=343951 m, Y=4330609 m, Z=509.72 m),  και  κατάληξη στη δεξαμενή , νότια της Τ.Κ Άνω Αγόριανης (X=344930 m, Y=4331193 m, Z=624.31 m), με σκοπό τη συμπλήρωση των υδροαρδευτικών αναγκών του ομώνυμου οικισμού Άνω Αγόριανης. Στη θέση της γεώτρησης θα κατασκευαστεί αντλιοστάσιο από το οποίο θα αντλείται η εκμεταλλεύσιμη παροχή της γεώτρησης Q=8.33 l/s ή 30.00 m3/h με μανομετρικό ύψος Hμαν.=270.00 m και βάθος τοποθέτησης αντλίας 85.00 m (υψόμετρο τοποθέτησης αντλίας 424.72 m).

Στην κλήρωση ανάδειξης των μελών της επιτροπής μετέχουν όλα τα μέλη της Αναθέτουσας Αρχής  που είναι καταχωρημένα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο (Μη.Μ.Ε.Δ.) και συγκεντρώνουν τις νόμιμες  προϋποθέσεις.

Η επιτροπή του άρθρου 5 της υπ’ αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 Απόφασης , η οποία ορίστηκε σε ετήσια βάση για το έτος 2020 για διεξαγωγή κληρώσεων ΜΗΜΕΔ , με την αριθ. 18/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δομοκού, (ΑΔΑ:ΩΨΣΒΩ9Α-2ΞΠ).

Είναι διμελής και αποτελείται από τους παρακάτω υπαλλήλους :

1. Σμπιλίρη Δήμητρα  , Πολιτικός Μηχανικός

2. Μπακοστέργιος Δημήτριος  , Πολιτικός Μηχανικός

Έργο της παραπάνω Επιτροπής είναι η ηλεκτρονική κλήρωση για την επιλογή των μελών της  επιτροπής διαγωνισμού του έργου.

Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την  Παρασκευή   19-6-2020 και ώρα 9:00 π.μ. μέσω της ιστοσελίδας : www.mimed.ggde.gr

Η παρούσα ανακοίνωση , σύμφωνα με την ως άνω απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και  Μεταφορών, θα δημοσιευθεί στις ιστοσελίδες :

α) του Δήμου : www.domokos.gr

β) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών : www.ggde.gr

 

 

 

Η Προϊσταμένη ΤΥΔΔ

 

 

 

Σμπιλίρη Δήμητρα

Πολιτικός Μηχανικός

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Close Search Window