Νέα-Ανακοινώσεις, Οικονομική Επιτροπή, Πρόσκληση|

Σας προσκαλούμε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, την 8/6/2021 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 11:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο κατωτέρω θέμα:

Θέμα 1ο : Έγκριση σύναψης Δημόσιας Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Καθαριότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν.3979/2011 παράγραφος 1, όπως αυτή έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 117 του Ν.4674/2020

Θέμα 2ο : Έγκριση πρακτικών Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ» Α) Πρακτικό 1ο αποσφράγισης και ελέγχου υποφακέλων: “Δικαιολογητικά Συμμετοχής” – “Τεχνική Προσφορά” Β) Πρακτικό 2ο αποσφράγισης και ελέγχου υποφακέλων: “Οικονομική Προσφορά”

Θέμα 3ο : Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο «Μελέτες Αγροτικής Οδοποιίας & Ανάπλασης Κεντρικών Οδών Δήμου Δομοκού» στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 14577/24-7-2020 (ΑΔΑ Ψ6ΘΞ46ΜΤΛ6-1ΩΕ) Πρόσκλησης ΑΤ09  της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ), όπως τροποποιήθηκε με την 5η τροποποίηση στις 24/5/2021 (αρ. πρωτ. 9120/ΑΔΑ 680Ρ46ΜΤΛ6-83Η)

Θέμα 4ο : Ορισμός Δικηγόρου για την κατάθεση στο Εφετείο Λαμίας αίτησης – κλήσης για την επαναφορά και τον επαναπροσδιορισμό προς εκδίκαση της από 10.10.2018 έφεσης του Δήμου Δομοκού, της από 25.7.2018 έφεσης του ΣΥΝΠΕ και της από  26.7.2018 έφεσης ανώνυμης εταιρίας  «ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε.»

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

 

ΛΙΟΛΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Close Search Window