Νέα-Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

Προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ  ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ»εκτιμώμενης αξίας 217.000,00 €   (175.000,00 € χωρίς το Φ.Π.Α. 24%, ΦΠΑ ίσο με  42.000,00 €).

 

1) Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Δομοκού,

Οδός: Πλατεία Μουσων 1,Ταχ.Κωδ.: 35010,

Τηλ.: 2232022385, fax: 2232023012,

E-mail: k.kefalas@domokos.gr,

Ιστοσελίδα: www.domokos.gr

 2) Κωδικός CPV:  42900000-5: ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

 3) Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.domokos.gr.

 4) Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης  είναι προμήθεια ενός (1)  πολυμηχανήματος έργου με λεπίδα αποχιονισμού και αλατοδιανομέα Το υπό προμήθεια μηχάνημα έργου θα καλύψει τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Δομοκού.

 5) Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η επίδοση αντιπροσφορών, εναλλακτικών προσφορών και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

 6) Δικαίωμα συμμετοχής:

Ι. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

ΙΙ. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.

ΙΙΙ. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

 

7) Υποβολή προσφορών: H διαδικασία  θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής  πύλης www.promitheus.gov.gr

 

­       ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ: 10/05/2021

­       ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 10/05/2021 και ώρα 12:30 μ.μ.

­       ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 27/05/2021 και ώρα 11:00 π.μ.

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται  η τέταρτη εργάσιμη ημέρα μετά την ως άνω καταληκτική παραλαβής προσφορών και ώρα 10:00.

 8) Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού

 9) Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.

 10) Χρηματοδότηση:     

1.   Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»,  σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 19762/15-05-2018 (ΑΔΑ: ΩΑ4Ι465ΧΘ7-ΣΔΠ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Από την εν λόγω χρηματοδότηση θα            απορροφηθούν συνολικά 105.000,00 €.

2.      Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»,  σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 30292/19-04-2019 (ΑΔΑ: 68Γ3465ΧΘ7-Ψ25) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Από την εν λόγω χρηματοδότηση θα απορροφηθούν συνολικά 112.000,00 €. 

         Η σύμβαση θα βαρύνει  τον  Κ.Α. 64.733.0005 του  προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2021.

11) Διάρκεια Σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε  εκατόν ογδόντα  (180)  ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της ή έως την παραλαβή του συνόλου του συμβατικού αντικειμένου από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου, όποιο επέλθει πρώτο

 12) Εγγυήσεις: Η εγγυητική επιστολή ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί της προϋπολογιζόμενης δαπάνης, χωρίς το ΦΠΑ ήτοι 3.500,00 ευρώ  και η εγγύηση καλή εκτέλεσης της σύμβασης σε ποσοστό 5,00% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το ΦΠΑ.

 

 13) Ενστάσεις – προδικαστικές προσφυγές: Προδικαστική προσφυγή μπορεί να υποβάλλεται κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής σύμφωνα με το Ν.4412/2016.

 14) Δημοσιεύσεις: Προκήρυξη (περίληψη της Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 :

  • «ΛΑΜΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ», Ηρώων 3, Τ.Κ. 35100 Λαμία Τηλέφωνα: 22310 51414-5-6-7, Fax: 22310 29331 – 51418, E-mail: info@lamiakos-typos.gr
  • «ΠΡΩΙΝΑ ΝΕΑ»,  Υψηλάντη 58, T.K. 35100 Λαμία, Τηλ.: 22310 34666, Fax: 22310 34244, E-mail: proina@otenet.gr
  • «ΣΕΝΤΡΑ»,  2ο χλμ Ν.Ε.Ο. Λαμίας-Αθηνών – ΛΑΜΙΑ, T.K. 35100 Λαμία, Τηλ.: 2231050661, E-mail: sentra@sterea.gr

Η προκήρυξη (περίληψη της Διακήρυξης) αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ). Παράλληλα, θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος.

 Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) : www.domokos.gr

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης θα καταχωρηθεί ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr

   

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ

ΛΙΟΛΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Close Search Window