Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

Ο Δήμαρχος Δομοκού

 Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη συνολική προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ», προϋπολογισμού 55.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α. 24%.

 1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.

Οδός: ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΟΥΣΩΝ 1

Ταχ.Κωδ.: 35010

Τηλ.: 2232022385

Telefax: 2232023012

Πληροφορίες: Kεφαλάς Κυριαζής

E-mail: info@domokos.gr

Ιστοσελίδα: www.domokos.gr

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου: www.domokos.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο Προμηθειών(Θέμιδος και Γ. Ρίτσου 1, Δομοκός), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

3. Κωδικός CPV50312000-5, 72267000-4, 72310000-1

4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.(12/2020 μελέτη του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών)

5. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

6. Δικαιούμενοι συμμετοχής:

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

7. Κριτήριο ανάθεσης: Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη συνολική προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.

Οι προσφορές υποβάλλονται  για το σύνολο των υπό ανάθεση εργασιών – υπηρεσιών με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Α’ της Διακήρυξης.

8. Παραλαβή προσφορών – διενέργεια διαγωνισμού: Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών και διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 09/06/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δομοκού (Πλ. Μουσών 1, Δομοκός), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

9. Χρόνος ισχύος προσφορών: έξι (6) Μήνες

10. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

11. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τους Κ.Α.: 10.6266.0006, 10.6266.0008, 10.6266.0011, 10.6266.0013 του προϋπολογισμού 2020 του Δήμου.

12. Εγγύηση συμμετοχής: Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής.

13. Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ή από τη συντέλεση της παράλειψης. Η ένσταση κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΉΜΔΉΣ ή την αποστολή της πρόσκλησης, κατά περίπτωση, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

14. Δημοσιεύσεις: Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στο site του Δήμου: www.domokos.gr. Το κείμενο της παρούσας προκήρυξης  δημοσιεύεται σε μία (1) ημερήσια τοπική εφημερίδα.

 

Ο Δήμαρχος Δομοκού

ΛΙΟΛΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Αφήστε μια απάντηση

Close Search Window