Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

Ο Δήμαρχος Δομοκού

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ», προϋπολογισμού 70.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.

1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.

Οδός: ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΟΥΣΩΝ 1

Ταχ.Κωδ.: 35010

Τηλ.: 2232022385

Αρμόδιος για πληροφορίες: Kεφαλάς Κυριαζής

Telefax: 2232023012

E-mail: k.kefalas@domokos.gr

Ιστοσελίδα: www.domokos.gr

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου: www.domokos.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο Προμηθειών(Θέμιδος και Γ. Ρίτσου 1, Δομοκός), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

3. Κωδικός CPV30192110-5,30197630-1, 30200000-1,48600000-4, 30232110-8,30230000-0, 30211000-1

4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ.(11/2020 μελέτη του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Δομοκού)

5. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

6. Χρόνος παράδοσης προμήθειας: Ο ανάδοχος θα πραγματοποιεί παραδόσεις σύμφωνα με την παραγγελία του Δήμου, μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και εντός ενός (1) μήνα από την έγγραφη ειδοποίηση του Τμήματος Προμηθειών στα σημεία που θα υποδείξει ο Δήμος (στα γραφεία ή στην αποθήκη κάθε Υπηρεσίας) και σύμφωνα τις διατάξεις του Ν.4412/2016 καθώς και τους τυχόν ειδικούς όρους που θα περιληφθούν στην σύμβαση. Τα έξοδα μεταφοράς στο σημείο που θα υποδείξει η υπηρεσία για την προσκόμιση των ειδών, βαρύνουν τον ανάδοχο. Οι εντολές των παραγγελιών θα αποστέλλονται με Fax ή eMail, στον προμηθευτή.

Η παράδοση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως την 31/12/2020.

7. Δικαιούμενοι συμμετοχής:

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

8. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για όλες είτε για μεμονωμένες ομάδες, αλλά σε κάθε περίπτωση για το σύνολο των ποσοτήτων της κάθε ομάδας.

9. Παραλαβή προσφορών – διεξαγωγή διαγωνισμού: Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό και διεξαγωγής του διαγωνισμού, ορίζεται η 10η του μηνός Ιουνίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δομοκού(Πλ. Μουσών 1, Δομοκός), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

10. Χρόνος ισχύος προσφορών: (180) ημερολογιακές ημέρες

11. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

12. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τους Κ.Α. 10.6266.0001, 10.6266.0002, 10.6266.0003, 10.6266.0004, 10.6266.0005, 10.6266.0012 του έτους 2020

13. Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ή από τη συντέλεση της παράλειψης. Η ένσταση κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΉΜΔΉΣ ή την αποστολή της πρόσκλησης, κατά περίπτωση, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών

14. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στο site του Δήμου: www.domokos.gr. Η προκήρυξη δημοσιεύεται σε μία (1) τοπική εφημερίδα.

Ο Δήμαρχος Δομοκού 

ΛΙΟΛΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Close Search Window