Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

Ο Δήμαρχος Δομοκού

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΒΙΟΚΑ ΔΟΜΟΚΟΥ» του Δήμου Δομοκού, εκτιμώμενης αξίας 72.019.20 € (58.080,00 € χωρίς το Φ.Π.Α. 24%).

 1) Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Δομοκού,

Οδός: Πλατεία Μουσων 1,Ταχ.Κωδ.: 35010,

Τηλ.: 2232022385, fax: 2232023012,

E-mail: k.kefalas@domokos.gr,

Ιστοσελίδα: www.domokos.gr

 2) Κωδικός CPV: [90481000-2] – Λειτουργία σταθμού επεξεργασίας λυμάτων

 3) Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου: www.domokos.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο Προμηθειών(Θέμιδος και Γ. Ρίτσου 1, Δομοκός), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 4) Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Παροχή υπηρεσίας για την «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΒΙΟΚΑ ΔΟΜΟΚΟΥ».

 5) Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η επίδοση εναλλακτικών προσφορών

 6) Δικαιούμενοι συμμετοχής:

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.

 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

 7) Κριτήριο ανάθεσης: Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη συνολική προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.

 8) Διενέργεια διαγωνισμού – Υποβολή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στo κτίριο επί της οδού Θέμιδος και Γ. Ρίτσου 1, την 07/09/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή η 07/09/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00  (ώρα λήξης της παραλαβής προσφορών)

 9) Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 10 μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

 10) Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.

 11) Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τους ΚΑ 25/7326.0133 και 70/6277.0003, του προϋπολογισμού του Δήμου Δομοκου.

 12) Διάρκεια Σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της και για δώδεκα (12) μήνες.

 13) Εγγυήσεις συμμετοχής:  Δεν απαιτούνται

 14) Ενστάσεις: Ένσταση-προσφυγή μπορεί να υποβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

 15) Δημοσιεύσεις: Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στο site του Δήμου: www.domokos.gr. Το κείμενο της παρούσας προκήρυξης  δημοσιεύεται σε μία (1) ημερήσια τοπική εφημερίδα.

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ

ΛΙΟΛΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Αφήστε μια απάντηση

Close Search Window