Οικονομική Επιτροπή, Πρόσκληση|

Σας προσκαλούµε σε δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος, την 28/8/2020 ηµέρα της εβδοµάδας Παρασκευή και ώρα 12:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέµατα:

Θέµα 1o: ΑΝΑΘΕΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ “ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ∆Ε ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙ∆ΑΣ”

Θέµα 2o: ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ∆ΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΘΩΜΑ ΛΑΓΓΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΟΜΟΚΟΥ

Θέµα 3o: ΕΓΚΡΙΣΗ 2ης ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.∆.∆. “ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ∆ΗΜΟΥ ∆ΟΜΟΚΟΥ”

Θέµα 4o: ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ∆ΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ – ΚΛΗΣΗ ΤΗΣ “ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.” ΚΑΤΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ

∆ΟΜΟΚΟΥ ΕΝΩΠΙΩΝ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ

Θέµα 5o: ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ∆ΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΩ∆ΙΚΟ ∆ΗΛΩΣΗ ΟΧΛΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΕ ∆ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ “ΣΙΑΜΕΤΗΣ Η. & ΣΙΑ Ε.Ε.” ΚΑΤΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΟΜΟΚΟΥ

Θέµα 6o: ΑΠΟ∆ΟΧΗ ή ΜΗ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΚΗΓΟΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΦΛΩΡΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ ΤΑΤΣΙΑΡΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Θέµα 7o: ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ∆ΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΑΡΑΣΑΝΤΕΣ ΙΩΑΝΝΗ Κ.Λ.Π. ΚΑΤΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΟΜΟΚΟΥ

Θέµα 8o: ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ∆ΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΑΞΙΩΣΗΣ ∆Ε∆ΟΥΛΕΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΟΜΟΚΟΥ

 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

 ΛΙΟΛΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Αφήστε μια απάντηση

Close Search Window