Δήμος Δομοκού, Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

  1. Ο Δήμος Δομοκού, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Κατασκευαστικές εργασίες δημοτικού παιδικού σταθμού Δ.Κ. Δομοκού», με προϋπολογισμό 40.322,58 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.). Το έργο αποτελείται από ομάδα γενικών εργασιών : 29.387,50€, ΟΕ+ΓΕ – 5.289,75€, απρόβλεπτα – 5.201,59€ -αναθεωρήσεις 443,74€  και το κονδύλι του ΦΠΑ 24% – 9.677,42€.
  2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από τα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Δομοκού στην διεύθυνση Θέμιδος και Γ. Ρίτσου 1 ΤΚ 35010 Δομοκός, μέχρι τις 13/11/2020 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το υπόδειγμα διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργων της ΕΑΑΔΗΣΥ (κάτω των ορίων του άρθρου 5 του Ν.4412/2016). Πληροφορίες στα τηλ.: 2232350509, 2232350508, Fax: 2232023012, email d.sbiliri@domokos.gr, αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία: κα Σμπιλίρη Δήμητρα και κος Μπακοστέργιος Δημήτριος. Τα έγγραφα της σύμβασης είναι επίσης διαθέσιμα στους ενδιαφερόμενους σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας αρχής (www.domokos.gr).
  3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 17/11/2020, ημέρα Τρίτη , ώρα 10:00 π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών) στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου  και από την αρμόδια επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισμών του Δήμου Δομοκού
  4. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
  5. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οικονομικοί φορείς ως κάτωθι:

Α)Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στον τομέα εκτέλεσης δημοσίων έργων  κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

     Β)Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.,

Γ) Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

  1. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016.
    1. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΥΠΕΣ ΣΑΕ 055 (2017ΣΕ05500005) στο πλαίσιο του προγράμματος «Επιχορήγηση των Δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017 και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά.
    2. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε έξι  (6) μήνες από την ημέρα υπογραφή της σύμβασης
  2. Δεν προβλέπεται  η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.
  3. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δομοκού.

    Ο Δήμαρχος Δομοκού

    Λιόλιος Χαράλαμπος

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Close Search Window