Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ

Προκηρύσσει την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου στη τοποθεσία «ΠΕΡΙΒΟΛΙ» της Τοπικής Κοινότητας ΠΟΛΥΔΕΝΡΙΟΥ, έκτασης 5.000 τ.μ. με τη διαδικασία της φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας που θα γίνει στην έδρα του Δήμου Δομοκού στο Δημοτικό Κατάστημα (ΧΩΡΟΣ ΚΕΠ- Γ.ΡΙΤΣΟΥ 1 ΔΟΜΟΚΟΣ) ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής  του Δήμου Δομοκού και του Προέδρου του Τοπικού Συμβουλίου της Τ.Κ.ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ  την: 25η του μηνός  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και από ώρες ως εξής:

Α] Στάδιο Παραλαβής Δικαιολογητικών Συμμετοχής από 10:30 π.μ έως 11:00 π.μ.

Β] Στάδιο Υποβολής Προσφορών από τους συμμετέχοντες: 11:15 π.μ. έως 12:00 (η ώρα λήξης μπορεί να παραταθεί εφόσον κριθεί αναγκαίο λόγω συνέχισης προσφορών)

Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται για τέσσερις [4] καλλιεργητικές περιόδους από:

            1η Από τη σύνταξη του συμφωνητικού  μέχρι την [31-10-2021].

            2η Από [1-11-2021] μέχρι την [31-10-2022].

            3η Από [1-11-2022] μέχρι την [31-10-2023].

            4η Από [1-11-2023] μέχρι την [31-10-2024].

Ως κατώτατο όριο μισθώματος του ΚΤΗΜΑΤΟΣ ορίζεται το ποσό των : 20,00 ΕΥΡΩ το στρέμμα ετησίως (δηλ. 100,00 ευρώ ετησίως  ήτοι: 400,00 ΕΥΡΩ συνολικά την τετραετία), για οποιαδήποτε ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑ εκτός ΔΕΝΔΡΩΝ.

           Το μίσθωμα θα καταβληθεί Την καταβολή του μισθώματος, ήτοι:

            Για το 1Ο έτος με την υπογραφή του συμφωνητικού.

            Για το 2Ο έτος στην αρχή της καλλιεργητικής περιόδου και όχι μετά την 31/12/2021

            Για το 3Ο έτος στην αρχή της καλλιεργητικής περιόδου και όχι μετά την 31/12/2022.

            Για το 4Ο έτος στην αρχή της καλλιεργητικής περιόδου και όχι μετά την 31/12/2023.

       Για να γίνει κάποιος δεκτός στην δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διεξαγωγής της δημοπρασίας: α) Ασφαλιστική Ενημερότητα, β) Φορολογική Ενημερότητα γ) Βεβαίωση Ταμειακής Ενημερότητας από τον Δήμο Δομοκού (Βεβαίωση μη οφειλής στον Δήμο) δ) Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας καθώς και ε) εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία.

Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία ορίζεται το ποσό των 40,00 ΕΥΡΩ και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Τ.Π και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας.

            Απαραίτητη είναι η παρουσίαση γνωστού και αξιόχρεου εγγυητή κατά την κρίση της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος θα πρέπει να έχει μαζί του την Αστυνομική του ταυτότητα και φορολογική ενημερότητα και ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και το Συμφωνητικό.

Σε περίπτωση που η εν λόγω δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα για οποιοδήποτε λόγο, τότε θα επαναληφθεί την επόμενη, Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου  2020 τις ίδιες ώρες και με τους ίδιους όρους.

            Περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου Δομοκού τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, τηλ. 2232350501 κος Ξαρχάς Νικόλαος

Δομοκός 30/10/2020

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ

α/α Ο ΑΝΤΙΔΉΜΑΡΧΟΣ 

Καναβός Νικόλαος

Αφήστε μια απάντηση

Close Search Window