Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

Ο Δήμαρχος Δομοκού

προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Καυσίμων Δήμου Δομοκού & των Νομικών Προσώπων αυτού, για ένα έτος», προϋπολογισμού 319.138,80 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24 % (καθαρή αξία: 257.370,00 €  και ΦΠΑ : 61.768,80 €)

1) Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Δομοκού,

Οδός: Πλατεία Μουσων 1,Ταχ.Κωδ.: 35010,

Τηλ.: 2232022385, fax: 2232023012,

E-mail: info@domokos.gr,

Ιστοσελίδα: www.domokos.gr

Γεωγραφική Περιοχή Φορέα (NUTS): EL644

 2) Κωδικοί CPV:                [09132100-4] – Βενζίνη αμόλυβδη

                                                [09134100-8] – Πετρέλαιο ντίζελ

                                               [09135100-5] – Πετρέλαιο θέρμανσης

3) Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.domokos.gr.

4) Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Προμήθεια των απαραίτητων καυσίμων που θα εξυπηρετούν τις ανάγκες του  Δήμου Δομοκού & των Νομικών Προσώπων αυτού, για ένα έτος

Η προμήθεια περιλαμβάνει τα παρακάτω είδη και χωρίζεται στα αντίστοιχα τμήματα:

 

ΤΜΗΜΑ Α’ :  Καύσιμα (Πετρέλαιο DIESEL κίνησης, Αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτ.)   για κίνηση    μεταφορικών μέσων Δήμου Δομοκού, Π/Υ 187.674,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

 

ΤΜΗΜΑ Β’: Πετρέλαιο θέρμανσης για θέρμανση δημοτικών κτιρίων Δήμου Δομοκού  Π/Υ 43.821,60 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

 

ΤΜΗΜΑ Γ’: Πετρέλαιο θέρμανσης για τα σχολικά κτίρια της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, Π/Υ 43.821,60 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

 

ΤΜΗΜΑ Δ’: Πετρέλαιο θέρμανσης για τα σχολικά κτίρια της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Π/Υ 43.821,60 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

 

Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για ένα, είτε για περισσότερα, είτε για όλα τα τμήματα, αλλά σε κάθε περίπτωση η προσφορά θα καλύπτει το σύνολο των ειδών (και ποσοτήτων) του τμήματος στο οποίο αφορά. Προσφορές που δεν ικανοποιούν την ως άνω προϋπόθεση δεν θα λαμβάνονται υπόψη και θα απορρίπτονται.

 

5) Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές

6) Δικαίωμα συμμετοχής:

Ι. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης

ΙΙ. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή  μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον 

 

7) Υποβολή προσφορών: H διαδικασία  θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής  πύλης www.promitheus.gov.gr

H καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 17/07/2023 και ώρα 10:00 π.μ.

 8) Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

 9)  Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Οι προσφορές, τα  στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα σχετικά με τη μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα

10) Χρηματοδότηση: Φορείς χρηματοδότησης της παρούσας προμήθειας είναι ο τακτικός προϋπολογισμός του Δήμου Δομοκού και οι προϋπολογισμοί των Σχολικών Επιτροπών Α’/θμιας και Β’/θμιας Εκπαίδευσης

11) Διάρκεια Σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος από την υπογραφή της ή μέχρι την εξάντληση της συμβατικής αξίας ή/και των συμβατικών ποσοτήτων, όποιο εκ των δύο επέλθει πρώτο.

12) Εγγυήσεις συμμετοχής: Η εγγύηση συμμετοχής θα αντιστοιχεί σε ποσοστό δύο επί τοις εκατό (2%) της εκτιμώμενης αξίας χωρίς ΦΠΑ του κάθε τμήματος στο οποίο αφορά η προσφορά.

13) Προδικαστικές προσφυγές: Προδικαστική προσφυγή μπορεί να υποβάλλεται κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής σύμφωνα με το Ν.4412/2016 όπως ισχύει.

14) Δημοσιεύσεις:

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 14/06/2023 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Β.   Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) .

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης θα καταχωρηθεί ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του ΟΠΣ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr.

 

Προκήρυξη (περίληψη Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό:

  • «ΛΑΜΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ», Ηρώων 3, Τ.Κ. 35100 Λαμία Τηλέφωνα: 22310 51414-5-6-7, Fax: 22310 29331 – 51418, E-mail: info@lamiakos-typos.gr
  • «ΣΕΝΤΡΑ»,  2ο χλμ Ν.Ε.Ο. Λαμίας-Αθηνών – ΛΑΜΙΑ, T.K. 35100 Λαμία, Τηλ.: 2231050661, E-mail: sentra@sterea.gr

Η προκήρυξη (περίληψη  Διακήρυξης) αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ). Παράλληλα, θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος 

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) : www.domokos.gr

  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ

  

ΛΙΟΛΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Close Search Window