Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ


 Προκηρύσσει ότι:

Την 25η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:30π.μ.-10:00π.μ. στο Δομοκό και στο Δημοτικό Κατάστημα (χώρος ΚΕΠ) ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής και του Προέδρου του Τοπικού Συμβουλίου της Τ.Κ.Ομβριακής, θα διενεργηθεί φανερή πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση του Δημοτικού Γυμναστηρίου της Τ.Κ.ΟΜΒΡΙΑΚΗΣ.

Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται σε δύο (2) έτη, ήτοι από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού και έως την συμπλήρωση δύο (2) ετών.

Κατώτατο όριο μισθώματος και τιμή εκκίνησης [πρώτης προσφοράς] ορίζεται το ποσό των πενήντα ευρώ (50,00€)  μηνιαίως.

Τα μισθώματα θα καταβάλλονται ΕΦΑΠΑΞ για κάθε μήνα από τον μισθωτή, στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Δομοκού (Γραφείο Εισπράξεων)  και όπου εδρεύει αυτή με βεβαιωτικό κατάλογο ως εξής:

Η καταβολή του μισθώματος θα αρχίσει από την ημέρα υπογραφής του συμφωνητικού μίσθωσης. Θα καταβάλλεται μηνιαία για κάθε ένα δεδουλευμένο μήνα ως το τέλος του μήνα εκμίσθωσης στο Ταμείο Εισπράξεων του Δήμου, από όπου θα λαμβάνεται σχετική έγγραφη απόδειξη, η οποία θα αποτελεί και το μοναδικό αποδεικτικό στοιχείο πληρωμής του μισθώματος. Το μισθωτή βαρύνει, επίσης, και το επί του μισθώματος τέλος χαρτοσήμου μετά τις επ’ αυτού νόμιμες τυχόν  προσαυξήσεις.

[ΔΗΛ. Το μίσθωμα του μήνα Αυγούστου θα πρέπει να καταβληθεί έως την 31 Αυγούστου και ούτω καθεξής].

Κατ΄εξαίρεση επιτρέπεται η καταβολή και είσπραξη του αρχικού μισθώματος με οίκοθεν βεβαίωση.

            Οι  προσφέροντες οφείλουν να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω  δικαιολογητικά :

 (α.) ασφαλιστική ενημερότητα, (β.) φορολογική ενημερότητα, (γ.) δημοτική ενημερότητα (δ) δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο καθώς και  (ε.) ως  εγγύηση, γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του ταμείου παρακαταθηκών και δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου παρακαταθηκών και δανείων για παρακατάθεση από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στη δημοπρασία ή άλλου που να ενεργεί για λογαριασμό του ενδιαφερόμενου, ποσού ίσου με το 1/10 του συνόλου των μισθωμάτων ήτοι: 120,00 ΕΥΡΩ που θα αντικατασταθεί με την υπογραφή της σύμβασης με άλλη ποσού ίσου με το 1/10 του συνολικού μισθώματος που θα προκύψει από την δημοπρασία.

            Απαραίτητη είναι η παρουσίαση γνωστού και αξιόχρεο εγγυητή ο οποίος θα πρέπει να έχει μαζί του την Αστυνομική του ταυτότητα, φορολογική ενημερότητα, ασφαλιστική ενημερότητα, δημοτική ενημερότητα και ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά δημοπρασίας και το συμφωνητικό, θα είναι δε αλληλέγγυα υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.            

Σε περίπτωση μη επίτευξης αποτελέσματος η δημοπρασία θα επαναληφθεί την επόμενη Tετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2020 τις ίδιες ώρες, στο ίδιο μέρος και με τους ίδιους όρους .

Περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου Δομοκού τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, τηλ. 2232350501 κος Ξαρχάς Νικόλαος-

                                            Δομοκός 31-10-2020

                                          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ

                                            α/α Ο Αντιδήμαρχος 

                                               Καναβός Νικόλαος

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Close Search Window