Νέα-Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

Έχοντας υπόψη:

 

  1. 1.         Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
  2. 2.         Τις διατάξεις του άρθρου 6  «Συμβάσεις μίσθωσης έργου» του Ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 206 Α) , όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
  3. 3.         Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν .
  4. 4.         Τις διατάξεις της παρ 2 του άρθρου 64 «Προσωπικό καθαριότητας σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» του Νόμου 4735/20 (ΦΕΚ 197 Α)
  5. 5.         Την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  43/3η/2021 (ΑΔΑ:ΩΖ2ΠΩ9Α-ΕΨ7)
  6. 6.         Τις υπηρεσιακές ανάγκες

 

1_2021_anakoinosi_psltdo9a-gs2

Αφήστε μια απάντηση

Close Search Window