Νέα-Ανακοινώσεις|

Καλείστε να προσέλθετε στην 11η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό Κατάστημα (πλατεία Μουσών 1),  την 27η του μηνός Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία, αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους [πλήρως εμβολιασμένοι θεωρούνται όσοι έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19], και για νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο, τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων [απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των παρευρισκομένων, αναλογία του ενός (1) ατόμου ανά πέντε (5) τ.μ., χρήση μάσκας και αντισηπτικού], ως ορίζουν οι υπ.αριθ.Δ1α/ΓΠ.οικ.48487/30-07-2021 [ΦΕΚ Β΄ 3481], Δ1α/Γ.Π.οικ.49762 / 07-08-2021 [ΦΕΚ Β΄ 3660],   Δ1α/ΓΠ.οικ.50907/13-08-2021 [ΦΕΚ Β΄ 3793] Κ.Υ.Α. Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.57069/18-09-2021 [ΦΕΚ Β΄4337] «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 2021 έως και τη Δευτέρα, 27 Σεπτεμβρίου 2021, και των εκδοθεισών, αντίστοιχα, δυνάμει αυτών, υπ.αριθ. 54 /ΔΙΔΑΔ                /Φ.69/174           /οικ.15591           /02-08-2021 [ΑΔΑ:           60           ΨΥ46     ΜΤΛ6-ΛΞΡ],       55/ ΔΙΔΑΔ/Φ.69/175/οικ.15910/09-08-2021 [ΑΔΑ:ΨΥΣ946ΜΤΛ6-6ΑΟ],  56/ ΔΙΔΑΔ / Φ.69 /176/ οικ.16259/16-08-2021 [ΑΔΑ: 94Η846ΜΤΛ6-Γ4Τ] και ΔΙΔΑΔ/Φ.69/182/οικ.17896/20.09.2021 και αριθμό διαδικτυακής ανάρτησης [ΑΔΑ: 9ΝΙΖ46ΜΤΛ6-ΑΚ6] εγκύκλιοι του Υπουργείου Εσωτερικών.

Παρακαλούμε οι παριστάμενοι, εφόσον είναι πλήρως εμβολιασμένοι να είναι εφοδιασμένοι με πιστοποιητικό εμβολιασμού, που εκδίδεται μέσω της ιστοσελίδας https:

// www.gov.gr/ipiresies/ugeia-kai-pronoia/koronoioscovid-19 και εφόσον έχουν νοσήσει το τελευταίο εξάμηνο, βεβαίωση από εργαστήρια αναφοράς δημόσια ή ιδιωτικά, για αποτελέσματα εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR για κορωνοϊό COVID-19 εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών ή ελέγχου με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) προ σαράντα οκτώ (48) ωρών από τη συνεδρίαση.

Μέγιστος αριθμός παρισταμένων και παρευρισκομένων τριάντα ένας [31]

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο:       Περί ανάκλησης της αριθμ. 82/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου {Εισηγητής: κ. Πρόεδρος}

Θέμα 2ο:       Υποβολή πρότασης τροποποίησης  της αριθμ 115/2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου ΦΟΔΣΑ  κατά το σκέλος που αφορά το Δήμο Δομοκού {Εισηγητής: κ. Πρόεδρος}

Θέμα 3ο:       Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ, ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ» {Εισηγητής: κ. Δήμαρχος}

Θέμα 4ο:       Παραχώρηση χρήσης χώρου του Γηπέδου Κοινότητας Ομβριακής για τη χρονική περίοδο 2021-2022 {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Λαϊνάς}

Θέμα 5ο:       Αντικατάσταση Μέλους της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Τσαλαφούτας Αθανάσιος}

Θέμα 6ο:       Γ΄ Κατανομή ποσού €20.648,98 για τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων του Δήμου Δομοκού έτους 2021 από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Σκαρμούτσος Ιωάννης}

Θέμα 7ο:       Εξουσιοδότηση του Ταμία του Δήμου Δομοκού για την διενέργεια ηλεκτρονικών συναλλαγών μέσω web banking (win-banking) που θα πραγματοποιούνται με την Τράπεζα «ΠΕΙΡΑΙΩΣ» και που απαιτούνται για την οικονομική διαχείριση των ταμειακών διαθεσίμων του Δήμου {Εισηγητής: κ. Δήμαρχος}

Θέμα 8ο:       Εξουσιοδότηση του Ταμία του Δήμου Δομοκού για την διενέργεια ηλεκτρονικών συναλλαγών μέσω web banking (e-banking) που θα πραγματοποιούνται με την Τράπεζα «ΕΘΝΙΚΗ» και που απαιτούνται για την οικονομική διαχείριση των ταμειακών διαθεσίμων του Δήμου {Εισηγητής: κ. Δήμαρχος}

Θέμα 9ο:       Ορισμός μελών της Επιτροπής του άρθρου 186 παρ.5 του Ν.3463/2006  για την εκτίμηση του τιμήματος των προς εκποίηση κινητών πραγμάτων του Δήμου Δομοκού {Εισηγητής: κ. Δήμαρχος}

Θέμα 10ο:    Αποδοχή των όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεωλυτικού δανείου από το ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ” για την εκτέλεση του έργου ” Υποδομές Ηλεκτροκίνησης – Ηλεκτρικά Οχήματα- Σταθμοί Φόρτισης του Δήμου Δομοκού»  {Εισηγητής: κ. Δήμαρχος}

Θέμα 11ο:    Καθορισμός εκδηλώσεων και διάθεση πίστωσης ποσού 2.000,00€ σχετικά με τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου 28ης Οκτωβρίου 1940 {Εισηγητής: κ. Δήμαρχος}

Θέμα 12ο:    Έγκριση Τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Δομοκού για το έτος 2021 {Εισηγητής: κ. Δήμαρχος}

Θέμα 13ο:    Έγκριση 10ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 {Εισηγητής: κ. Δήμαρχος}

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΛΗΟΓΕΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Κοινοποίηση: κ.κ. Προϊσταμένους Αυτοτελών Τμημάτων Δήμου

Γνωστοποίηση: Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (Μ.Μ.Ε.)

 

Αφήστε μια απάντηση

Close Search Window