Νέα-Ανακοινώσεις|

Καλείστε να προσέλθετε στην 10η  Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό Κατάστημα (πλατεία Μουσών 1),  την 27η του μηνός Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του κατωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία, αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους [πλήρως εμβολιασμένοι θεωρούνται όσοι έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19], και για νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο, τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων [απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των παρευρισκομένων, αναλογία του ενός (1) ατόμου ανά πέντε (5) τ.μ., χρήση μάσκας και αντισηπτικού], ως ορίζουν οι υπ.αριθ.Δ1α/ΓΠ.οικ.48487/30-07-2021 [ΦΕΚ Β΄ 3481], Δ1α/Γ.Π.οικ.49762 / 07-08-2021 [ΦΕΚ Β΄ 3660],   Δ1α/ΓΠ.οικ.50907/13-08-2021 [ΦΕΚ Β΄ 3793] Κ.Υ.Α. Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.57069/18-09-2021 [ΦΕΚ Β΄4337] «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 2021 έως και τη Δευτέρα, 27 Σεπτεμβρίου 2021, και των εκδοθεισών, αντίστοιχα, δυνάμει αυτών, υπ.αριθ. 54 /ΔΙΔΑΔ                /Φ.69/174           /οικ.15591           /02-08-2021 [ΑΔΑ:           60           ΨΥ46     ΜΤΛ6-ΛΞΡ],       55/ ΔΙΔΑΔ/Φ.69/175/οικ.15910/09-08-2021 [ΑΔΑ:ΨΥΣ946ΜΤΛ6-6ΑΟ],  56/ ΔΙΔΑΔ / Φ.69 /176/ οικ.16259/16-08-2021 [ΑΔΑ: 94Η846ΜΤΛ6-Γ4Τ] και ΔΙΔΑΔ/Φ.69/182/οικ.17896/20.09.2021 και αριθμό διαδικτυακής ανάρτησης [ΑΔΑ: 9ΝΙΖ46ΜΤΛ6-ΑΚ6] εγκύκλιοι του Υπουργείου Εσωτερικών.

Παρακαλούμε οι παριστάμενοι, εφόσον είναι πλήρως εμβολιασμένοι να είναι εφοδιασμένοι με πιστοποιητικό εμβολιασμού, που εκδίδεται μέσω της ιστοσελίδας https:

// www.gov.gr/ipiresies/ugeia-kai-pronoia/koronoioscovid-19 και εφόσον έχουν νοσήσει το τελευταίο εξάμηνο, βεβαίωση από εργαστήρια αναφοράς δημόσια ή ιδιωτικά, για αποτελέσματα εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR για κορωνοϊό COVID-19 εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών ή ελέγχου με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) προ σαράντα οκτώ (48) ωρών από τη συνεδρίαση.

Μέγιστος αριθμός παρισταμένων και παρευρισκομένων τριάντα ένας [31]

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο:       Έγκριση Ισολογισμού οικονομικού έτους 2020 Δήμου Δομοκού {Εισηγητής: κ. Δήμαρχος}

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΛΗΟΓΕΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

Κοινοποίηση: κ.κ. Προϊσταμένους Αυτοτελών Τμημάτων Δήμου

Γνωστοποίηση: Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (Μ.Μ.Ε.)

Αφήστε μια απάντηση

Close Search Window