Νέα-Ανακοινώσεις|

Ο Δήμαρχος Δομοκού

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) με σκοπό την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΒΙΟΚΑ ΔΟΜΟΚΟΥ» του Δήμου Δομοκού, εκτιμώμενης αξίας 66.067.20 € μαζί με το ΦΠΑ 24% (53.280,00 € χωρίς το Φ.Π.Α.).

 1) Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Δομοκού,

Οδός: Πλατεία Μουσων 1,Ταχ.Κωδ.: 35010,

Τηλ.: 2232022385, fax: 2232023012,

E-mail: e.papapostolou@domokos.gr,

Ιστοσελίδα: www.domokos.gr

2)Είδος διαδικασίας: Η σύμβαση θα ανατεθεί με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού σύμφωνα με το αρ. 117 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει.

3) Κωδικός CPV: [90481000-2] – Λειτουργία σταθμού επεξεργασίας λυμάτων

4) Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου: www.domokos.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο Προμηθειών(Θέμιδος και Γ. Ρίτσου 1, Δομοκός), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

5) Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η παροχή των απαιτούμενων υπηρεσιών για την εικοσιτετράωρη αποδοτική λειτουργία, τη συντήρηση, την υγιεινολογική παρακολούθηση και τη συνολική ευθύνη (λειτουργίας, συντήρησης, καλής κατάστασης κ.α.) της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Δήμου Δομοκού.

6) Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η επίδοση εναλλακτικών προσφορών

7) Δικαιούμενοι συμμετοχής:

  1. 1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

  1. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
  2. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

8) Κριτήριο ανάθεσης: Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη συνολική προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.

9) Διενέργεια διαγωνισμού – Υποβολή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στo κτίριο επί της οδού Θέμιδος και Γ. Ρίτσου 1, την 13/09/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή η 13/09/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00  (ώρα λήξης της παραλαβής προσφορών)

10) Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 10 μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

 11) Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.

12) Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει των ΚΑ 25/7326.0133, του προϋπολογισμού του Δήμου Δομοκού.

13) Διάρκεια Σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται ότι αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και έχει ισχύ δώδεκα (12)  μήνες.

14) Εγγυήσεις συμμετοχής:  Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού χιλίων εξήντα πέντε ευρώ και εξήντα λεπτών (1.065,60 €)

15) Ενστάσεις: Εντάσεις μπορούν να υποβάλλονται σύμφωνα το Ν.4412/2016 όπως ισχύει.

16) Δημοσιεύσεις: Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στο site του Δήμου: www.domokos.gr. Το κείμενο της παρούσας προκήρυξης  δημοσιεύεται σε μία (1) ημερήσια τοπική εφημερίδα.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ

 ΛΙΟΛΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Close Search Window