Νέα-Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

(ΑΡΘΡΟΥ 122 Ν.4412/16)

 1. Επωνυμία και Διευθύνσεις:

Επίσημη Επωνυμία: Δήμος Δομοκού / Αυτοτελές Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Θέμιδος & Γ. Ρίτσου 1, TK 35010, Δομοκός Φθιώτιδας, Ελλάδα

Κωδικός NUTS: EL644 ΦΘΙΩΤΙΔΑ

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: d.sbiliri@domokos/gr

Δ/νση στο διαδίκτυο: www.domokos.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες: Σμπιλίρη Δήμητρα

Τηλέφωνο: +30 2232350509, – 508

Φαξ: +30 2232023012

 1. Επικοινωνία:

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Δομοκού στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.domokos.gr.

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση.

 1. Τύπος Αναθέτουσας Αρχής & Δραστηριότητα που αυτή ασκεί:

Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης / Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες.

 1. Η σύμβαση δεν αφορά από κοινού διαδικασία δημόσιας σύμβασης και δεν ανατίθεται από κεντρική αρχή αγορών.
 2. Κωδικός Κύριου Λεξιλογίου CPV: 45233120-6 Έργα οδοποιίας.
 3. Είδος Σύμβασης: ΕΡΓΑ
 4. Τόπος Εκτέλεσης: Δήμος Δομοκού (NUTS: EL644 ΦΘΙΩΤΙΔΑ)
 5. Τίτλος έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ»

Σύντομη Περιγραφή: Με την εκτέλεση των προβλεπόμενων εργασιών του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ», θα γίνουν παρεμβάσεις συντήρησης και αποκατάστασης του υφιστάμενου οδικού δικτύου του Δήμου Δομοκού. Οι προβλεπόμενες επεμβάσεις θα γίνονται τοπικά σε τμήματα ασφαλτοστρωμένων ή τσιμεντοστρωμένων δρόμων και στα οποία εμφανίζουν έντονες φθορές και διάβρωση του οδοστρώματος, ώστε να ικανοποιούνται οι απαραίτητες συνθήκες ασφαλούς κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών.

Συγκεκριμένα οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι οι παρακάτω: 

 • Για την αποκατάσταση των ασφαλτοστρωμένων οδών θα γίνεται τομή του οδοστρώματος, απόξεση του σημείου της αποκατάστασης με φρέζα όπου απαιτείται, την προσθήκη ασφαλτικής προεπάλειψης, ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης και στην συνέχεια προσθήκη ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας με την χρήση κοινής ασφάλτου.

Εκτιμώμενη συνολική αξία: Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 500.000,00 Ευρώ και αναλύεται σε:

α. Δαπάνη Εργασιών 296.600,00 €

β. Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (18%) 53.388,00 €

γ. Απρόβλεπτα (15% ) 52.498,20 €,

δ. Αναθεώρηση 739,61 €                                                                  

ε. Φ.Π.Α. (24%) 96.774,19 €.

Συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 184573

 1. Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές
 2. Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής.
 3. Διάρκεια Σύμβασης: Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
 4. Προϋποθέσεις συμμετοχής:
 • Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας Οδοποιίας με πτυχίο Μ.Ε.ΕΠ. ή είναι εγγεγραμμένα στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων για έργα κατηγορίας Οδοποιίας εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις και που είναι εγκατεστημένα σε:

α)      σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β)      σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ)      σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ)      σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης.

 • Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
 • Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76 του Ν.4412/2016.

      Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

 • Λόγοι αποκλεισμού: Σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν.4412/16 και το άρθρο 22 της διακήρυξης.
 • Κριτήρια επιλογής: Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται οι οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) για το χρονικό διάστημα που εξακολουθούν να ισχύουν οι μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 65 του π.δ. 71/2019 ή στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημόσιων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.), από την έναρξη ισχύος του τελευταίου ή στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων , ανά περίπτωση, στην κατηγορία/-ιες έργου του άρθρου 21 της παρούσας . Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016

Εγγύηση συμμετοχής: Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 8.064,52 ευρώ. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

 1. Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτή κάτω των ορίων
 2. Η Σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα
 3. Κριτήριο Ανάθεσης της Σύμβασης: είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) – άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν.4412/2016.
 4. Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 30/11/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 π.μ.
 5. Φάκελοι προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής.
 6. Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα 12 μηνών , από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
 7. Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 06/12/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00π.μ.
 8. Πρόσωπα τα οποία επιτρέπεται να παρίστανται στην αποσφράγιση: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.
 9. Γλώσσα Διαδικασίας: Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α’ 188).
 10. Γίνεται δεκτή ΜΟΝΟ η ηλεκτρονική υποβολή προσφορών.
 11. Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ΣΑΕ 571 (2014ΣΕ57100004) σύμφωνα με της αριθμ. ΔΥΟ/145998/29-12-2020 (ΑΔΑ: 6ΘΧ2465ΧΘΞ-5ΘΔ) «Έγκριση δέσμευσης ποσού διακοσίων πενήντα ευρώ (250.000,00€) συμπεριλαβανομένου του ΦΠΑ, σε βάρος του προϋπολογισμού του ευάριθμου έργου 2014ΣΕ57100004 της ΣΑΕ 571 του Π.Δ.Ε., διάθεση ισόποσης πίστωσης και μεταβίβασης της στο Δήμο Δομοκού της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας για την υλοποίηση του έργου «Βελτίωση υφιστάμενης εσωτερικής οδοποιίας Δήμο Δομοκού», καθώς και από ιδίους πώρους του Δήμου Δομοκού ποσού 250.000,00€, και βαρύνει τον ΚΑ 64.7333.0006 του προϋπολογισμού του Δήμου Δομοκού (συνολικού ποσού 500.000,00€ συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ 24%).
 12. Διαδικασίες Προσφυγής: Σύμφωνα με το άρθρο 4.3 της διακήρυξης

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Β. ΛΙΟΛΙΟΣ

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Close Search Window