Νέα-Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

«ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΒΙΟΚΑ ΔΟΜΟΚΟΥ ΓΙΑ 2 ΕΤΗ»

Ο Δήμαρχος Δομοκού

προκηρύσσει  ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με  κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη συνολική προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) με σκοπό την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας για τη «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΒΙΟΚΑ ΔΟΜΟΚΟΥ ΓΙΑ 2 ΕΤΗ», εκτιμώμενης συνολικής αξίας 132.134,40 € (106.560,00 € χωρίς το Φ.Π.Α. 24%).

1) Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Δομοκού,

Οδός: Πλατεία Μουσων 1,

Ταχ.Κωδ.: 35010

Τηλ.: 2232022385

fax: 2232023012

E-mail: info@domokos.gr,

Ιστοσελίδα: www.domokos.gr

2) Κωδικός CPV: [90481000-2] – Λειτουργία σταθμού επεξεργασίας λυμάτων

3) Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.domokos.gr.

4) Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η παροχή των απαιτούμενων υπηρεσιών για την εικοσιτετράωρη αποδοτική λειτουργία, τη συντήρηση, την υγιεινολογική παρακολούθηση και συνολική ευθύνη (λειτουργίας, συντήρησης, καλής κατάστασης κ.α.) της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Δήμου Δομοκού.

5) Υποδιαίρεση σύμβασης σε τμήματα: Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα και θα ανατεθεί ως ενιαία.  Προσφορές υποβάλλονται για σύνολο των υπηρεσιών.

6) Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η επίδοση αντιπροσφορών, εναλλακτικών προσφορών και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

7) Δικαιούμενοι συμμετοχής:

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.

 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

8) Υποβολή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στους όρους της ως εξής:

-Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 19/09/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

9) Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 12 μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού

10) Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.

11) Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 25.7326.0133 του τακτικού προϋπολογισμού του Δήμου Δομοκου.

12) Διάρκεια Σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της και για εικοσιτέσσερις (24) μήνες.

13) Εγγυήσεις: Η εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται σε ποσοστό 2 % επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς το Φ.Π.Α. (ήτοι 2.131,20 €). Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ανέρχεται σε ποσοστό 4 % επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς το Φ.Π.Α. (ήτοι 4.262,40 €).

14) Προδικαστικές προσφυγές: Προδικαστική προσφυγή μπορεί να υποβάλλεται κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 όπως ισχύει και τα άρθρα της διακήρυξης.

15) Ειδικοί όροι: Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύληwww.promitheus.gov.gr).

16) Δημοσιεύσεις:  Δημοσιεύσεις: Προκήρυξη (περίληψη της Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 όπως ισχύει :

•             «ΛΑΜΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ», Ηρώων 3, Τ.Κ. 35100 Λαμία Τηλέφωνα: 22310 51414-5-6-7, Fax: 22310 29331           – 51418, E-mail: info@lamiakos-typos.gr

•             «ΣΕΝΤΡΑ»,  2ο χλμ Ν.Ε.Ο. Λαμίας-Αθηνών – ΛΑΜΙΑ, T.K. 35100 Λαμία, Τηλ.: 2231050661, E-mail:                 sentra@sterea.gr

Η προκήρυξη (περίληψη της Διακήρυξης) αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ). Παράλληλα, θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος.

 Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) : www.domokos.gr

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης θα καταχωρηθεί ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ

ΛΙΟΛΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Αφήστε μια απάντηση

Close Search Window