Νέα-Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 ΔΟΜΟΚΟΣ, 30/11/2021

                                                                           

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                          ΑΡ. ΠΡΩΤ.  26162

ΔΗΜΟΣ  ΔΟΜΟΚΟΥ                                                                  

Προκήρυξη

 

Ο Δήμαρχος Δομοκού

 

προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ», εκτιμώμενης αξίας 211.495,00 €   (170.560,48 € χωρίς το Φ.Π.Α. 24%, ΦΠΑ ίσο με  40.934,52 €).

1) Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Δομοκού,

Οδός: Πλατεία Μουσων 1,Ταχ.Κωδ.: 35010,

Τηλ.: 2232022385, fax: 2232023012,

E-mail: e.papapostolou@domokos.gr,

Ιστοσελίδα: www.domokos.gr

2) Κωδικός CPV:  37535200-9 – Εξοπλισμός παιδικής χαράς

3) Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.domokos.gr.

 4) Περιγραφή της σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια εξοπλισμών παιδικής χαράς, δαπέδων ασφαλείας και αστικού εξοπλισμού για την αποκατάσταση και αναβάθμιση οχτώ (8) υφιστάμενων παιδικών χαρών του Δήμου Δομοκού.

5) Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές

6) Υποδιαίρεση σύμβασης σε τμήματα: Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα και θα ανατεθεί ως ενιαία.  Προσφορές υποβάλλονται για σύνολο της προμήθειας.

7) Δικαίωμα συμμετοχής:

  1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ , στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7  και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων .

Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης .

  1. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή  μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον . 

8) Υποβολή προσφορών: H διαδικασία  θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής  πύλης www.promitheus.gov.gr

– Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 16/12/2021 και ώρα 11:00 π.μ.

– Hμερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών:  22/12/2021 και ώρα 11:00 π.μ.

9) Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

10) Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Οι προσφορές, τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα σχετικά με τη μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής  συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

11) Χρηματοδότηση:  Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Πράσινο Ταμείο, μέσω του Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» (ΦΑΣΗ Β’ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2019), Άξονας Προτεραιότητας 1 (Α.Π.1) «Αστική Αναζωογόνηση 2019», για το ποσό των 169.196,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (Κ.Α. 61.7336.0004) και ο Δήμος Δομοκού, μέσω σχετικής πίστωσης για το ποσό των 42.299,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (Κ.Α. 15.7336.0005).

12) Διάρκεια Σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε  έξι (6) μήνες  από την ημερομηνία υπογραφής της.

13) Εγγυήσεις: Η εγγυητική επιστολή ανέρχεται σε ποσοστό 2,00% επί της προϋπολογιζόμενης δαπάνης, χωρίς το ΦΠΑ ήτοι 3.411,21 ευρώ  και η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης σε ποσοστό 4,00% της προϋπολογιζόμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς το ΦΠΑ.

14) Ενστάσεις – προδικαστικές προσφυγές: Προδικαστική προσφυγή μπορεί να υποβάλλεται κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής σύμφωνα με το Ν.4412/2016 όπως ισχύει και με τους όρους της διακήρυξης.

15) Δημοσιεύσεις: Προκήρυξη (περίληψη της Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 όπως ισχύει :

  • «ΛΑΜΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ», Ηρώων 3, Τ.Κ. 35100 Λαμία Τηλέφωνα: 22310 51414-5-6-7, Fax: 22310 29331           – 51418, E-mail: info@lamiakos-typos.gr
  • «ΠΡΩΙΝΑ ΝΕΑ»,  Υψηλάντη 58, T.K. 35100 Λαμία, Τηλ.: 22310 34666, Fax: 22310 34244, E-mail:    proina@otenet.gr
  • «ΣΕΝΤΡΑ»,  2ο χλμ Ν.Ε.Ο. Λαμίας-Αθηνών – ΛΑΜΙΑ, T.K. 35100 Λαμία, Τηλ.: 2231050661, E-mail:                 sentra@sterea.gr

Η προκήρυξη (περίληψη της Διακήρυξης) αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ). Παράλληλα, θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος.

 Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) : www.domokos.gr

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης θα καταχωρηθεί ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ

  

ΛΙΟΛΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

 

Αφήστε μια απάντηση

Close Search Window