Νέα-Ανακοινώσεις|

Ο Δήμαρχος Δήμου Δομοκού

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007.
 2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
  Το άρθρο 24 παρ. 2 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 64/τ. Α’/14-03-2020 (κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊούCOVID-19.
 3. Το άρθρο 37, παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 68/τ. Α’/20-03-2020 (κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης.
  1. Την με αριθμ. πρωτ. 45201/17-07-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.
  2. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 2886/τ.΄Β/20-12-2011) του Δήμου Δομοκού, όπως τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ.357-16.03.2015.
  3. Την με αριθμ. 140/18/4-9-2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την έγκριση για την πρόσληψη οκτώ (8) ατόμων, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4)μηνών.

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, οκτώ (8)ατόμων, χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4)μηνών, διαφόρων ειδικοτήτων, όπως αυτές αναγράφονται, στον πίνακα Α, προκειμένου να καλύψει έκτακτες ανάγκες για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α : ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Κωδικός θέσης

Ειδικότητα

 

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός ατόμων

100

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΣYΓΚΟΛΛHΤΗΣ

Τέσσερις (4) μήνες

1 (ΕΝΑ)

101

ΥΕ ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ

Τέσσερις (4) μήνες

4 (ΤΕΣΣΕΡΑ)

102

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

Τέσσερις (4) μήνες

1 (ΕΝΑ)

103

ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Τέσσερις (4) μήνες

1 (ΕΝΑ)

104

   ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Τέσσερις (4) μήνες

1 (ΕΝΑ)

ΣΥΝΟΛΟ

ΟΚΤΩ (8)


ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

ΘΕΣΗ

Τίτλος σπουδών

και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

100

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΣYΓΚΟΛΛHΤΗΣ

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

α) Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Μεταλλικών Κατασκευών ή Συγκολλήσεων και Μεταλλικών Κατασκευών ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου ή τεχνικού επαγγελματικού λυκείου ή τεχνικής επαγγελματικής σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ηλεκτροσυγκολλητή Β ́ τάξης ή Άδεια αρχιτεχνίτη Ηλεκτροσυγκολλητή Β ́ τάξης του π.δ. 115/2012(*)

β)Εμπειρία στον οικείο φορέα αντίστοιχης ειδικότητας για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και τις ανάγκες περιορισμού της διάδοσής του.

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) α) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος, απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής. β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ηλεκτροσυγκολλητή Β ́ τάξης ή Άδεια αρχιτεχνίτη Ηλεκτροσυγκολλητή Β ́ τάξης του π.δ. 115/2012(*)

β) Εμπειρία στον οικείο φορέα αντίστοιχης ειδικότητας για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και τις ανάγκες περιορισμού της διάδοσής του.

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

α) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών. β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ηλεκτροσυγκολλητή Β ́ τάξης ή Άδεια αρχιτεχνίτη Ηλεκτροσυγκολλητή Β ́ τάξης του π.δ. 115/2012(*)

γ)Εμπειρία στον οικείο φορέα αντίστοιχης ειδικότητας για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και τις ανάγκες περιορισμού της διάδοσής του.

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

α) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών.

β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ηλεκτροσυγκολλητή Β ́ τάξης ή Άδεια αρχιτεχνίτη Ηλεκτροσυγκολλητή Β ́ τάξης του π.δ. 115/2012(*)(*)

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστησαν βάσει του π.δ 115/2012, εφόσον στη νέα αυτή άδεια δεν αναγράφεται η αρχική άδεια και η ημεροχρονολογία κτήσης αυτής, οφείλουν να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας από την οποία να προκύπτουν τα ανωτέρω στοιχεία. Η εν λόγω βεβαίωση απαιτείται, προκειμένου να προσμετρηθεί το βαθμολογούμενο κριτήριο της εμπειρίας.

γ) Εμπειρία στον οικείο φορέα αντίστοιχης ειδικότητας για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και τις ανάγκες περιορισμού της διάδοσής του.

101

ΥΕ ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ

 

α) Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5, παρ.2 του ν.2527/1997)

 

β) Εμπειρία στον οικείο φορέα αντίστοιχης ειδικότητας για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και τις ανάγκες περιορισμού της διάδοσής του.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

102

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Εγκαταστάτη ή Συντηρητή Ηλεκτρολόγου A΄ ειδικότητας 1 ης ή 2ης ή 3ης κατηγορίας ή Εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης ομάδας Α΄ ειδικότητας του π.δ. 108/2013 όπως ισχύει (*),

β) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια άσκησης επαγγέλματος χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.

γ) Εμπειρία στον οικείο φορέα αντίστοιχης ειδικότητας για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και τις ανάγκες περιορισμού της διάδοσής του.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Εγκαταστάτη ή Συντηρητή Ηλεκτρολόγου A΄ ειδικότητας 1 ης ή 2ης ή 3ης κατηγορίας ή Εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1 ης ομάδας Α΄ ειδικότητας του π.δ. 108/2013 όπως ισχύει (*),

β) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος, απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής.

Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια άσκησης επαγγέλματος χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.

γ) Εμπειρία στον οικείο φορέα αντίστοιχης ειδικότητας για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και τις ανάγκες περιορισμού της διάδοσής του.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Εγκαταστάτη ή Συντηρητή Ηλεκτρολόγου A΄ ειδικότητας 1 ης ή 2ης ή 3ης κατηγορίας ή Εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1 ης ομάδας Α΄ ειδικότητας του π.δ. 108/2013 όπως ισχύει (*),

β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης ( απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας άσκησης επαγγέλματος (*).

γ) Εμπειρία στον οικείο φορέα αντίστοιχης ειδικότητας για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και τις ανάγκες περιορισμού της διάδοσής του.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Εγκαταστάτη ή Συντηρητή Ηλεκτρολόγου A΄ ειδικότητας

 1 ης ή 2ης ή 3ης κατηγορίας ή Εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1 ης ομάδας Α΄ ειδικότητας του π.δ. 108/2013 όπως ισχύει (*),

β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης ( απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6)μηνών, μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας άσκησης επαγγέλματος(*).

γ) Εμπειρία στον οικείο φορέα αντίστοιχης ειδικότητας για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και τις ανάγκες περιορισμού της διάδοσής του.

(*)ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:

Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστησαν βάσει του π.δ 108/2013, εφόσον στη νέα αυτή άδεια δεν αναγράφεται η αρχική άδεια και η ημεροχρονολογία κτήσης αυτής, οφείλουν να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας από την οποία να προκύπτουν τα ανωτέρω στοιχεία.

Η εν λόγω βεβαίωση απαιτείται, προκειμένου να προσμετρηθεί το βαθμολογούμενο κριτήριο της εμπειρίας.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

103

ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

α)Πτυχίο ή δίπλωμα:

-Πληροφορικής

-Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών -Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών

-Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

-Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Τεχνολογίας Υπολογιστών

-Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής

-Επιστήμης Υπολογιστών

-Ηλεκτρονικού και Μηχανικού Υπολογιστών

-Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων

-Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων

-Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών

-Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών

-Πληροφορικής (Ε.Α.Π.)

-Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων

-Επιστημών και Πολιτισμού

-Κατεύθυνση Η/Υ (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο, αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής».

β) Εμπειρία στον οικείο φορέα αντίστοιχης ειδικότητας για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και τις ανάγκες περιορισμού της διάδοσής του.

 

 

 

 

 

 

104

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανοτεχνίτη αυτοκινήτων  ή βεβαίωση ορθής αναγγελίας ενάρξεως ασκήσεως επαγγέλματος τεχνίτη αυτοκινήτων ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη, και

β) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας

ή

Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο  τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών,  μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωσης ορθής αναγγελίας.

γ) Εμπειρία στον οικείο φορέα αντίστοιχης ειδικότητας για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και τις ανάγκες περιορισμού της διάδοσής του.

 

 

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

 

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν.

Οι άδειες άσκησης επαγγέλματος ή άλλες επαγγελματικές άδειες ή βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά πρέπει να είναι σε ισχύ τόσο κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης συμμετοχής και της λήξης της προθεσμίας υποβολής αυτής, όσο και κατά τον χρόνο πρόσληψης.

 ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΕΙΟ ΦΟΡΕΑ

Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων που διαθέτουν τα απαραίτητα τυπικά προσόντα, όπως αυτά αναγράφονται αναλυτικά στον Πίνακα Β, καθορίζεται με βάση την εμπειρία.

 ΕΜΠΕΙΡΙΑ (7 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και έως 60 μήνες)

μήνες εμπειρίας

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

57

58

59

60 και άνω

μονάδες

7

14

21

28

35

42

49

56

63

70

77

84

91

98

399

406

413

420

 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1.   Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη Αίτηση-υπεύθυνηδήλωση

 1. 2.   Ευκρινή φωτοαντίγραφα των δύο όψεων του δελτίου ταυτότητας ή άλλων δηµοσίων εγγράφων από τα οποία να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας.
 2. 3.    Ο απαιτούμενος ανά ειδικότητα, τίτλος σπουδών για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β της Ανακοίνωσης).
 3. 4.    Σχετικά με την απόδειξη της εμπειρίαςΟι Υποψήφιοι που διαθέτουν την ζητούμενη εμπειρία θα αναφέρουν μόνο τους μήνες εμπειρίας στην αίτηση για τον κωδικό θέσης που θα επιλέξουν και αυτή θα επαληθεύεται αυτεπάγγελτα από τα αρχεία της υπηρεσίας. Υποψήφιοι που δεν διαθέτουν την ζητούμενη εμπειρία θα απορρίπτονται.

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν καθίσταται δυνατή η αναζήτηση των απαιτούμενων δικαιολογητικών είτε με ηλεκτρονικό τρόπο είτε με άλλο λόγω των τρεχουσών συνθηκών, ο υποψήφιος δύναται να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α75), σύμφωνα με την οποία, εφόσον προσληφθεί θα προσκομίσει αυτά σε μεταγενέστερο χρόνο και πάντως άμεσα μετά τη λήξη των έκτακτων μέτρων του Covid-19 (Άρθρο 46, παράγραφος 1 της ΠΝΠ 20.03.2020 (Α 68).

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί το “Ειδικό Παράρτημα” αυτής

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Δημοσίευση της ανακοίνωσης

Δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης θα γίνει στη διαδικτυακή πύλη (www.domokos.gr) καθώς και στον πίνακα Ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος  (Πλ. Μουσών 1, ΤΚ 35010).

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Δομοκού, Πλατεία Μουσών 1 – Δομοκός, Τ.Κ.35010, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Ανθρωπίνου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας, αρμόδια υπάλληλος κα Ζηκούλη Αικατερίνη, (τηλ. επικοινωνίας: 2232 3 50210), είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συγκεκριμένα στο e-mail: k.zikouli@domokos.gr(αποκλειστικά και μόνο για αιτήσεις και δικαιολογητικά χωρίς τη δυνατότητα απαντήσεων σε πιθανά ερωτήματα).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, λόγω του κατεπείγοντος, είναι από 4 Σεπτεμβρίου 2020  έως 9 Σεπτεμβρίου 2020  ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 .

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Ανάρτηση πινάκων

Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η υπηρεσία μας θα αναρτήσει τα αποτελέσματα στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Πλατεία Μουσών 1 , ΤΚ 35010), ενώ θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης.

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Πρόσληψη

 Η υπηρεσίαπροσλαμβάνειτοπροσωπικόμεσύμβασηεργασίαςιδιωτικούδικαίουορισμένου χρόνου μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων.

 Εντός δέκα (10) ημερών από την πρόσληψή τους υποχρεούται να προσκομίσουν :

α) Απαιτούμενα τυπικά προσόντα που αναφέρει η Ανακοίνωση ανά κωδικό θέσης.

Β Η σχετική   βεβαίωση  από την  αρμόδια Δ/νση  του  οικείου φορέα που έχουν εργαστεί προκειμένου να επιβεβαιωθεί ο αριθμός μηνών της αποκτηθείσας εμπειρίας που θα έχουν δηλώσει στην αίτησή τους, θα ζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ

ΛΙΟΛΙΟΣ Β. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Αφήστε μια απάντηση

Close Search Window