Δήμος Δομοκού, Πρόσκληση, Συνεδριάσεις Τοπικών Συμβουλίων|

ΣΧΕΤΙΚΑ:

α) Ν.3013/2002 Περί αναβάθμισης της Πολιτικής Προστασίας & λοιπές διατάξεις, (ΦΕΚ 102/Α΄/2002).

β) Υ.Α.1299/7-4-2003 Έγκριση του από 7.4.2003 Γενικού Σχεδίου Πολιτικής

Προστασίας με τη συνθηματική λέξη ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ (ΦΕΚ 423/Β΄/2003).

γ) Ν. 3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ87/Α’/2010) και τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19-7-2018 – Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Πρόγραμμα Κλεισθένης).

δ) Την υπ. αριθμ. 65/31-10-2019 (ΔΑΔ: Ω35ΙΩ9Α-Η1Τ) απόφαση του Δημάρχου Δομοκού περί έγκρισης Κανονισμού Λειτουργίας του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Δομοκού

ε) Την αριθμ. 157/2029 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δομοκού

ζ) 1η Έκδοση του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/ Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την εκδήλωση Σεισμών με την κωδική ονομασία «ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ» (ΑΔΑ: 6Θ4Φ46ΜΤΛΒ-9ΓΓ) στα πλαίσια του γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ»

η) Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 55)

 Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω σχετικά, σας προσκαλούμε δια περιφοράς, μέσω

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέχρι την Παρασκευή 13/11/2020 και ώρα 15:00 να μας αποστείλετε στην ηλ. διεύθυνση (e.zisopoulou@domokos.gr) τις προτάσεις σαςγια τη λήψη απόφασης, σχετικά με τον Αντισεισμικό Σχεδιασμό στο Δήμο Δομοκού.

Αφήστε μια απάντηση

Close Search Window