Δήμος Δομοκού, Πρόσκληση, Συνεδριάσεις Τοπικών Συμβουλίων|

ΣΧΕΤΙΚΑ:

α) Ν.3013/2002 Περί αναβάθμισης της Πολιτικής Προστασίας & λοιπές διατάξεις, (ΦΕΚ 102/Α΄/2002).

β) Υ.Α.1299/7-4-2003 Έγκριση του από 7.4.2003 Γενικού Σχεδίου Πολιτικής

Προστασίας με τη συνθηματική λέξη ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ (ΦΕΚ 423/Β΄/2003).

γ) Ν. 3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ87/Α’/2010) και τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19-7-2018 – Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Πρόγραμμα Κλεισθένης).

δ) Την υπ. αριθμ. 65/31-10-2019 (ΔΑΔ: Ω35ΙΩ9Α-Η1Τ) απόφαση του Δημάρχου Δομοκού περί έγκρισης Κανονισμού Λειτουργίας του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Δομοκού

ε) Την αριθμ. 157/2029 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δομοκού

ζ) Την 4η έκδοση του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών με την κωδική ονομασία ΙΟΛΑΟΣ (ΑΔΑ : ΩΠ8Α46ΜΤΛΒ-ΥΤΧ)

η) Το υπ’ αριθ. 7767/30-10-2019 (ΑΔΑ: ΩΧΦΧ46ΜΚ6Π-ΩΛΨ) έγγραφο της ΓΓΠΠ «Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων»

θ) Το υπ. Αριθμ. 8898/12-12-2020 (ΑΔΑ: 6ΨΔ046ΜΤΛΒ-ΡΤΘ) Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις και παγετό

ι) Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 55)

 Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω σχετικά, σας προσκαλούμε δια περιφοράς, μέσω

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέχρι την Παρασκευή 13/11/2020 και ώρα 14:00 να μας αποστείλετε στην ηλ. διεύθυνση (e.zisopoulou@domokos.gr) τον απολογισμό σας και τις προτάσεις σαςγια τη λήψη αποφάσεων, επί των ακόλουθων θεμάτων:

α) Απολογισμός αντιπυρικής περιόδου 2020

β) Σχεδιασμός και δράσεις πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων – χιονοπτώσεων και παγετού για την χειμερινή περίοδο 2020-2021

Αφήστε μια απάντηση

Close Search Window