Πρόσκληση, Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου|

Καλείστε να συμμετέχετε στην 20η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί  διά περιφοράς  και σύμφωνα με το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» [ΦΕΚ Α΄55/ 11-03-2020, ΦΕΚ Β’5350/05.12.2020 και   ΦΕΚ 4899/Β΄/06-11-2020], σε συνδυασμό με τις υπ’ αριθμ. 18318/13.03.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/07-11-2020 (ΑΔΑ:Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ) και ΔΙΔΑΔ/Φ.69/137/οικ.22414/ 07.12.2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, με την έγγραφη κατάθεση απόψεων επί των εισηγήσεων, στη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου (κα Ε. Ζησοπούλου τηλ. 2232350221) ή με email: στο e.zisopoulou@domokos.gr, την 23η του μηνός Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και από ώρα 12:00 έως 14:00για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Θέμα 1ο:       Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Δομοκού σε Ενεργειακή Κοινότητα {Εισηγητής: κ. Δήμαρχος}

 

Θέμα 2ο:       Έγκριση 10ης Αναμόρφωσης του  Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 {Εισηγητής: κ. Δήμαρχος}

 

Θέμα 3ο:       Έγκριση του Επιχειρησιακού και Οικονομικού Σχεδιασμού του Δήμου Δομοκού για τα έτη 2020-2023 –  Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράμματος {Εισηγητής: κ. Δήμαρχος}

 

Θέμα 4ο:       Έγκριση έκθεσης  διαδικασιών κατάρτισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Δομοκού 2020-2023 {Εισηγητής: κ. Δήμαρχος}

 

Θέμα 5ο:       Έγκριση χορήγησης άδειας εκσκαφής στην εργοληπτική εταιρεία “ΕΡΓΑΤΗΚΑΤ Α.Ε.” στην κοινότητα Δομοκού, στα πλαίσια της εργολαβίας “Σποραδικά έργα ΜΙΚΤ/1/ΚΕΕ/2016/1” {Εισηγητής: κ. Δήμαρχος}

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΠΑΛΗΟΓΕΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

Κοινοποίησηκ.κ. Προϊσταμένους Αυτοτελών Τμημάτων Δήμου

Γνωστοποίηση: Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (Μ.Μ.Ε.

Αφήστε μια απάντηση

Close Search Window