Πρόσκληση|

Πρόσκληση σε διά περιφοράς Συνεδρίαση Συντονιστικού  Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Δήμου Δομοκού

 Σχετ: α) Ν.3013/2002 Περί αναβάθμισης της Πολιτικής Προστασίας & λοιπές διατάξεις, (ΦΕΚ)

102/Α’/2002)

β) Υ.Α.1299/7-4-2003 Έγκριση του από 7.4.2003 Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ (ΦΕΚ 423/Β’/2003)

γ)Ν.3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ87/Α’/2010)

δ) Το ΓΓ3/13-01-2011 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας «Λειτουργία Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας μετά την εφαρμογή  του Προγράμματος «Καλλικράτης»

ε)Την 4η έκδοση του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών με τηνκωδική ονομασία ΙΟΛΑΟΣ (ΑΔΑ: ΩΠ8Α46ΜΤΛΒ-ΥΤΧ)

στ) Τις διατάξεις της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄55)

 Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω σχετικά, σας προσκαλούμε σε δια περιφοράς συνεδρίαση, κατά την οποία καλείστε να μας αποστείλετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (στην ηλ. διεύθυνση e.zisopopoulou@domokos.gr) ή εναλλακτικά στο fax: 2232350234, τη Δευτέρα 04/05/2020 και από τις 13:00 έως 15:00 :

  1. τις απόψεις σας σχετικά με τον απολογισμό της χειμερινής περιόδου 2019 – 2020, και
  2.  τις προτάσεις σας για το σχεδιασμό και δράσεις πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων ενόψει της αντιπυρικής περιόδου έτους 2020

Αφήστε μια απάντηση

Close Search Window