ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Δ., Πρόσκληση|

Σας καλούμε στην 2η τακτική συνεδρίαση, η οποία θα διεξαχθεί  διά περιφοράς  και σύμφωνα με το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» [ΦΕΚ Α΄55/ 11-03-2020, ΦΕΚ Β’5350/05.12.2020 και   ΦΕΚ 4899/Β΄/06-11-2020], σε συνδυασμό με τις υπ’ αριθμ. 18318/13.03.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ),20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/07-11-2020 (ΑΔΑ:Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ) και ΔΙΔΑΔ/Φ.69/137/οικ.22414/ 07.12.2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, με την έγγραφη κατάθεση απόψεων επί των εισηγήσεων, στη Γραμματεία της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Δ (κα Ε. Ζησοπούλου τηλ. 2232350221) ή με email: στο e.zisopoulou@domokos.grτην 20η του μηνός Απριλίου 2021, ημέρα Τρίτη και από ώρα 10:00 π.μ. έως 11:00 π.μ.για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑ 1ο : Λήψη απόφασης για την κατάρτιση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Δομοκού (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Δ.) για το έτος 2021

 ΘΕΜΑ 2ο : Λήψη απόφασης σύνταξης του Προϋπολογισμού  της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Δομοκού (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Δ.) για το έτος 2021

 

 

Ο Πρόεδρος

της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης

Δήμου Δομοκού

(ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Δ.)

 

 

ΛΑΪΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

 

Αφήστε μια απάντηση

Close Search Window