Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

Ο Δήμαρχος Δομοκού

 

Προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών Δήμου Δομοκού & των Νομικών Προσώπων αυτού, για ένα έτος» του Δήμου Δομοκού,  συνολικής εκτιμώμενης αξίας 250.375,22 €   (201.915,50 € χωρίς το Φ.Π.Α. 24%, ΦΠΑ ίσο με 46.459,72 € ).

 

1) Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Δομοκού,

Οδός: Πλατεία Μουσων 1,Ταχ.Κωδ.: 35010,

Τηλ.: 2232022385, fax: 2232023012,

E-mail: k.kefalas@domokos.gr,

Ιστοσελίδα: www.domokos.gr

2) Κωδικός CPV:             

CPV: [09132100-4] – Βενζίνη αμόλυβδη

CPV: [09134100-8] – Πετρέλαιο ντίζελ

CPV: [09135100-5] – Πετρέλαιο θέρμανσης

CPV: [24951000-5] – Γράσα και λιπαντικά

 4) Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.domokos.gr.

 5) Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών Δήμου Δομοκού & των Νομικών Προσώπων αυτού, για ένα έτος» 

Η προμήθεια των υγρών καυσίμων περιλαμβάνει τα παρακάτω είδη:

 

ΟΜΑΔΑ Ι: ΚΑΥΣΙΜΑ (πετρέλαιο θέρμανσης, πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη)

–     TMHMA Α’: Καύσιμα για την Δ.Ε. Δομοκού

–     TMHMA  Β’: Καύσιμα για την Δ.Ε. Θεσσαλιώτιδας

–     TMHMA Γ’: Καύσιμα για την Δ.Ε. Ξυνιάδας

–     TMHMA Δ’: Πετρέλαιο θέρμανσης για τα σχολικά κτίρια της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

–     TMHMA Ε’: Πετρέλαιο θέρμανσης για τα σχολικά κτίρια της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

 

 

ΟΜΑΔΑ ΙΙ: ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

–     TMHMA ΣΤ’: Λιπαντικά για τις ανάγκες των οχημάτων και των μηχανημάτων του Δήμου Δομοκού

 Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες ή τμήματα της προμήθειας υπό την προϋπόθεση ότι θα καλύπτεται όλη η προβλεπόμενη από τον προϋπολογισμό ποσότητα της κάθε υποομάδας

 6) Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η επίδοση αντιπροσφορών, εναλλακτικών προσφορών και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

 7) Δικαιούμενοι συμμετοχής: Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι νόμιμα κατέχουν την άδεια για άσκηση δραστηριότητας συναφή με το αντικείμενο της παρούσας προμήθειας, καθώς επίσης και να δύνανται να παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης.

 8) Υποβολή προσφορών

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Η παρούσα θα αναρτηθεί στο ΕΣΗΔΗΣ την 19/03/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 03/04/2020 , ημέρα Παρασκευή  και ώρα 15:00

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η τέταρτη εργάσιμη ημέρα μετά την ως άνω καταληκτική παραλαβής των προσφορών,  ήτοι η 09/04/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00

 9) Χρόνος ισχύος προσφορών: Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι έξι (6) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

 10) Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.

 11) Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τους ΚΑ 10/6641, 10/6643, 20/6641, 25/6641, 30/6641, 35/6641, 70/6641, 70/6643 του προϋπολογισμού του Δήμου.

 12) Διάρκεια Σύμβασης: Ορίζεται σε ένα (1) έτος από την υπογραφή της ή μέχρι την εξάντληση της συμβατικής αξίας ή/και των συμβατικών ποσοτήτων, όποιο εκ των δύο επέλθει πρώτο. Χρονική παράταση της σύμβασης δύναται να χορηγηθεί μέχρι την εξάντληση της συμβατικής αξίας ή/και των συμβατικών ποσοτήτων και χωρίς την  υπέρβαση αυτών.

 13) Εγγυήσεις: Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2,00% του προϋπολογισμού επί του οποίου υποβάλλεται προσφορά χωρίς Φ.Π.Α. και η εγγύηση καλή εκτέλεσης της σύμβασης σε ποσοστό 5,00% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το ΦΠΑ.

 14) Ενστάσεις: Ένσταση-προσφυγή μπορεί να υποβάλλεται κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής σύμφωνα με το Ν.4412/2016.

15) Δημοσιεύσεις: Περίληψη της Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 :

  • «ΛΑΜΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ», Ηρώων 3, Τ.Κ. 35100 Λαμία Τηλέφωνα: 22310 51414-5-6-7, Fax: 22310 29331 – 51418, E-mail: info@lamiakos-typos.gr
  • «ΠΡΩΙΝΑ ΝΕΑ»,  Υψηλάντη 58, T.K. 35100 Λαμία, Τηλ.: 22310 34666, Fax: 22310 34244, E-mail: proina@otenet.gr
  • «ΣΕΝΤΡΑ»,  2ο χλμ Ν.Ε.Ο. Λαμίας-Αθηνών – ΛΑΜΙΑ, T.K. 35100 Λαμία, Τηλ.: 2231050661, E-mail: sentra@sterea.gr

Η περίληψη της Διακήρυξης θα  αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο https://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ). Παράλληλα, θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος.

 Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) : www.domokos.gr

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης θα καταχωρηθεί ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  https://www.promitheus.gov.gr

Η περίληψη καθώς και το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης θα καταχωρηθούν επίσης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ)

 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ

ΛΙΟΛΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Αφήστε μια απάντηση

Close Search Window