Δήμος Δομοκού, Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

(ΑΡΘΡΟΥ 122 Ν.4412/16)


 1. Επωνυμία και Διευθύνσεις:

Επίσημη Επωνυμία: Δήμος Δομοκού / Αυτοτελές Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Θέμιδος & Γ. Ρίτσου 1, TK 35010, Δομοκός Φθιώτιδας, Ελλάδα

Κωδικός NUTS: EL644 ΦΘΙΩΤΙΔΑ

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: d.sbiliri@domokos/gr

Δ/νση στο διαδίκτυο: www.domokos.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες: Σμπιλίρη Δήμητρα

Τηλέφωνο: +30 2232350509, – 508

Φαξ: +30 2232023012

 1. Επικοινωνία:

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασηςστον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Δομοκού στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.domokos.gr.

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση.

 1. Τύπος Αναθέτουσας Αρχής & Δραστηριότητα που αυτή ασκεί:

Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης / Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες.

 1. Η σύμβαση δεν αφορά από κοινού διαδικασία δημόσιας σύμβασης και δεν ανατίθεται από κεντρική αρχή αγορών.
 2. Κωδικός Κύριου Λεξιλογίου CPV: 45000000-7 Κατασκευαστικές εργασίες, 45233252-0 Επιφανειακές εργασίες οδοστρώματος δρόμων, 45316110-9 Εγκατάσταση εξοπλισμού φωτισμού οδών.
 3. Είδος Σύμβασης: ΕΡΓΑ
 4. Τόπος Εκτέλεσης: Δήμος Δομοκού (NUTS: EL644 ΦΘΙΩΤΙΔΑ)
 5. Τίτλος έργου«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΟΜΟΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ»

Σύντομη Περιγραφή: Η διαμόρφωση των πεζοδρομίων με την δαπεδόστρωση που προτείνεται στην μελέτη θα βοηθήσει καθοριστικά στην ομαλή κυκλοφορία των πεζών, βελτιώνοντας παράλληλα κατά πολύ την εικόνα της κωμόπολης στις περιοχές παρέμβασης, καθώς είναι ιδίου τύπου με την υφιστάμενη κατάσταση των πλακόστρωτων πεζοδρομίων επί της συνέχειας της οδού Δημοκρατίας και συγκεκριμένα από την πιάτσα των ταξί και για συνολικό μήκος περίπου 780μ.

Σχεδιάζονται εκ νέου τα πεζοδρόμια και διατηρώντας σταθερά πλάτη οδού 6,50μ προτείνεται τα πεζοδρόμια να μην έχουν σταθερό πλάτος, για την καλύτερη εκμετάλλευση του εύρους τους. 

                Τα υλικά κατασκευής του δαπέδου του πεζοδρομίου θα πρέπει να εξασφαλίζουν αντιολισθηρότητα, ομοιογένεια, σταθερότητα, αντοχή στην χρήση και τις καιρικές συνθήκες, μικρή αντανακλαστικότητα και ευκολία στον καθαρισμό και την συντήρηση τόσο σε συνήθεις συνθήκες χρήσης όσο και σε εξαιρετικές καιρικές συνθήκες (πχ βροχή, χιόνι, παγετός κλπ). Υλικό που ικανοποιεί σε μεγάλο βαθμό όλα τα ανωτέρω είναι ο κυβόλιθος. Προτείνεται επομένως όλα τα πεζοδρόμια να επενδυθούν

 • με ακανόνιστες πέτρες τύπου Καρύστου και χρώματος γκρι
 • με κυβόλιθους, χρώματος γκρι σύμφωνα με το σχέδιο γενικής διάταξης.

Με βάση τον άξονα, θα ακολουθείται ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο με 2.50m ακανόνιστες πέτρες και 0.50m κυβόλιθους διαστάσεων 0.10×0.10m. Κατά μήκος η αξονική κλίση πεζοδρομίου είναι η κλίση του πεζοδρομίου κατά την διεύθυνση της ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών και δεν πρέπει να υπερβαίνει το 12%. Εγκάρσια κλίση πεζοδρομίου είναι η κλίση του πεζοδρομίου κατά την κάθετο διεύθυνση προς την διεύθυνση της ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών και δεν πρέπει να υπερβαίνει το 4% με επιθυμητή κλίση το 1-1,5%.

Για την όδευση των τυφλών  θα οριστεί ανεξάρτητη γραμμή με πλάκες 0.30×0.30m διαφορετικής υφής και χρώματος γκρι που θα οδηγούν με ασφάλεια στις αξονοδιασταυρώσεις, εκεί θα γίνει υποβίβαση του δαπέδου των πεζοδρομίων προκειμένου  να διευκολυνθεί η μετακίνηση των αμαξιδίων των ΑΜΕΑ.

Η  διάταξη των υλικών πλακόστρωσης φαίνεται στα σχέδια της παρούσας ειδικής αρχιτεκτονικής μελέτης.

Διαμορφώνονται  εσοχές σε κατάλληλες θέσεις για χώρο στάθμευσης και για κάδους απορριμμάτων, ενώ πάνω στα πεζοδρόμια θα τοποθετηθούν επιστύλιοι κάδοι απορριμμάτων όπου μας δίνεται η δυνατότητα.

Τα φωτιστικά σώματα θα είναι μονόφωτα και θα τοποθετηθούν ανά 14m διαγώνια στις δυο πλευρές των πεζοδρομίων.

Επιπλέον των ανωτέρω θα εκτελεστούν εργασίες αποξήλωσης κρασπέδων, πεζοδρομίων καθώς και ανακατασκευή εκ νέου των φρεατίων υδροσυλλογής όπου αυτό κριθεί απαραίτητο από τις εργασίες της αποξήλωσης και της τελικής διαμόρφωσης των πεζοδρομίων, καθώς επίσης θα τοποθετηθούν μεταλλικές εσχάρες στα σημεία της υφιστάμενης δενδροφύτευσης.

Η διαμόρφωση της πλατείας με  την δαπεδόστρωση που προτείνεται στην μελέτη και με ελαφριού τύπου λοιπές παρεμβάσεις θα βοηθήσει καθοριστικά στην ομαλή κυκλοφορία των πεζών, βελτιώνοντας παράλληλα κατά πολύ την εικόνα της τοπικής κοινότητας στην περιοχή παρέμβασης.

Τα υλικά κατασκευής του δαπέδου της πλατείας θα πρέπει να εξασφαλίζουν αντιολισθηρότητα, ομοιογένεια, σταθερότητα, αντοχή στην χρήση και τις καιρικές συνθήκες, μικρή αντανακλαστικότητα και ευκολία στον καθαρισμό και την συντήρηση τόσο σε συνήθεις συνθήκες χρήσης όσο και σε εξαιρετικές καιρικές συνθήκες (πχ βροχή, χιόνι, παγετός κλπ). Υλικό που ικανοποιεί σε μεγάλο βαθμό όλα τα ανωτέρω είναι ο κυβόλιθος.

Προτείνεται επομένως να επενδυθεί με  

 • Κομμένες φυσικές πέτρες Καβάλας γκρι 0.25×0.50m
 • Κομμένες φυσικές πέτρες Καβάλας γκρι 0.20×0.20m και ζαγρέ Καβάλας Λευκό 0.10χ0.10m
 • Κομμένες φυσικές πέτρες Καβάλας σομόν 0.20×0.20m
 • Κομμένες φυσικές πέτρες Καβάλας λευκές 0.20×0.20m

Σε όλες τις εισόδους που υπάρχει η δυνατότητα θα οριστεί ανεξάρτητη γραμμή με πλάκες 0.30×0.30m διαφορετικής υφής και χρώματος γκρι που θα οδηγούν με ασφάλεια τα άτομα με προβλήματα όρασηςσ το να την διασχίσουν. Με υποβίβαση του δαπέδου των πεζοδρομίων θα διευκολυνθεί και η μετακίνηση των αμαξιδίων των ΑΜΕΑ.

Κατά μήκος ή αξονική κλίση πεζοδρομίου είναι η κλίση του πεζοδρομίου κατά την διεύθυνση της ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών και δεν πρέπει να υπερβαίνει το 12%. Εγκάρσια κλίση πεζοδρομίου είναι η κλίση του πεζοδρομίου κατά την κάθετο διεύθυνση προς την διεύθυνση της ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών και δεν πρέπει να υπερβαίνει το 4% με επιθυμητή κλίση το 1-1,5%.

Η  διάταξη των υλικών πλακόστρωσης φαίνεται στα σχέδια της παρούσας ειδικής αρχιτεκτονικής μελέτης.

Εκτός από τα επιστήλια φωτιστικά θα χρησιμοποιηθούν και φωτιστικά αρχιτεκτονικού τύπου.

Θα τοποθετηθεί σύγχρονος αστικός εξοπλισμός (κάδοι απορριμμάτων, καλαθάκια κλπ). Στο Δυτικό μέρος της πλατείας θα κατασκευαστεί διπλή βρύση με επένδυση από κομμένες φυσικές πέτρες Καβάλας χρώματος γκρι και σομόν, 10×10μ.          

Επιπλέον των ανωτέρω θα εκτελεστούν εργασίες αποξήλωσης κρασπέδων, τοιχίων όπου αυτό κριθεί απαραίτητο από τις εργασίες της αποξήλωσης και της τελικής διαμόρφωσης των πεζοδρομίων.

Εκτιμώμενη συνολική αξία: Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε  1.000.000,00 Ευρώ και αναλύεται σε:

α. Δαπάνη Εργασιών 593.441,66 € (Αναλυτικά: Υδραυλικά 11.250,10€, Οικοδομικά 174.990,00€, Οδοποιίας 72.074,80€, Ηλεκτρομηχανολογικά 315.536,90€ και Πρασίνου 19.589,86€)

β. Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (18%) 106.819,50 €

γ. Απρόβλεπτα (15% ) 105.039,17 €,

δ. Αναθεώρηση 1.151,28 €                                                               

ε. Φ.Π.Α. (24%) 193.548,39 €.

Συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 94754

 1. Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές
 2. Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής.
 3. Διάρκεια Σύμβασης: Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι εννιακόσιες τριάντα (930) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.
 4. Προϋποθέσεις συμμετοχής:
 • Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας Οικοδομικών, Οδοποιίας και Ηλεκτρομηχανολογικών με πτυχίο Μ.Ε.ΕΠ. ή είναι εγγεγραμμένα στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων για έργα κατηγορίας Οικοδομικών, Οδοποιίας και Ηλεκτρομηχανολογικών εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις και που είναι εγκατεστημένα σε:

α)      σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β)      σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ)      σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ)      σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

 • Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
 • Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76  του Ν.4412/2016.

      Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

 • Λόγοι αποκλεισμού: Σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν.4412/16 και το άρθρο 22 της διακήρυξης.
 • Κριτήρια επιλογής: Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ για έργα κατηγορίας Οικοδομικών, Οδοποιίας και Ηλεκτρομηχανολογικών ή την Βεβαίωση εγγραφής στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων για έργα κατηγορίας Οικοδομικών, Οδοποιίας και Ηλεκτρομηχανολογικών εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.
 • Εγγύηση συμμετοχής: Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν.4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 16.130€ ευρώ. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
 1. Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτή κάτω των ορίων
 2. Η Σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα
 3. Κριτήριο Ανάθεσης της Σύμβασης: είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) – άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν.4412/2016.
 4. Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 28/12/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 23.00 μ.μ.
 5. Φάκελοι προσφορών: Οι προσφορές  υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής.
 6. Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν.4412/2016, για διάστημα δώδεκα (12) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
 7. Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 04/01/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00π.μ.
 8. Πρόσωπα τα οποία επιτρέπεται να παρίστανται στην αποσφράγιση: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.
 9. Γλώσσα Διαδικασίας: Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α’ 188).
 10. Γίνεται δεκτή ΜΟΝΟ η ηλεκτρονική υποβολή προσφορών.
 11. Χρηματοδότηση: Σύμφωνα με την αρίθμ πρωτ. 41710/27-04-2020 (ΑΔΑ: ΩΓΞΒ46ΜΤΛΡ-ΦΦ5) απόφαση υφυπουργού ανάπτυξης και επενδύσεων εντάσσετε το έργο με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΟΜΟΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ) στο ΠΔΕ 2020 ΣΑΕΠ066/2018ΕΠ06600002 συνολικής πίστωσης 806.451,61€ χωρίς ΦΠΑ και βαρύνει τον Κ.Α. 64.7336.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου  Δομοκού.
 12. Διαδικασίες Προσφυγής: Ένσταση κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής υποβάλλεται εντός προθεσμίας 5 ημερών από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών του άρθρου 18 της διακήρυξης.

Η ένσταση υποβάλλεται μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του υποσυστήματος. Η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού για τις ενστάσεις του πρώτου εδαφίου του παρόντος και ύστερα από γνώμη του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου για τις ενστάσεις του δεύτερου εδαφίου του παρόντος, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της ένστασης.

Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης, η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου, υπέρ του Δημοσίου, ποσού 600,00 ευρώ. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.

 1. Άλλες πληροφορίες

Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου, αποφασίστηκε με την αριθμ. 85/2018 (ΑΔΑ: Ω7ΕΓΩ9Α-ΞΗΩ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δομοκού.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Β. ΛΙΟΛΙΟΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Close Search Window