Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

Ο Δήμαρχος Δομοκού

Προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», συνολικής εκτιμώμενης αξίας 127.100,00 €   (102.500,00 € χωρίς το Φ.Π.Α. 24%, ΦΠΑ ίσο με  24.600,00 €).

 

1) Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Δομοκού,

Οδός: Πλατεία Μουσων 1,Ταχ.Κωδ.: 35010,

Τηλ.: 2232022385, fax: 2232023012,

E-mail: info@domokos.gr,

Ιστοσελίδα: www.domokos.gr

2) Κωδικός CPV:  [43200000-5]-Μηχανήματα χωματουργικών εργασιών και εκσκαφών και συναφή μέρη           

3) Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.domokos.gr.

4) Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η απαραίτητη προμήθεια ενός (1) καινούριου χωματουργικού μηχανήματος Εκσκαφέα – Φορτωτή Ελαστικοφόρου. Το εν λόγω μηχάνημα έργου θα καλύψει τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου.

5) Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές

6) Δικαίωμα συμμετοχής:

Ι. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

ΙΙ. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.

ΙΙΙ. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

7) Υποβολή προσφορών: H διαδικασία  θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής  πύλης www.promitheus.gov.gr

 

­        ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 10/07/2023 και ώρα 10:00 π.μ.

 

8) Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

 9) Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.

 10) Χρηματοδότηση:     

Η παρούσα σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από:

1) το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ,  σύμφωνα με την αριθμ. 50300/28-07-2022 (ΑΔΑ: 6Ψ0Ι46ΜΤΛ6-ΨΒΨ) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών με ποσό 120.000,00 €

2) έκτακτα ειδικευμένα του προϋπολογισμού του 2023 του Δήμου Δομοκού, με ποσό 7.100,00 €.

11) Διάρκεια Σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε  8 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της ή έως την παραλαβή του συνόλου του συμβατικού αντικειμένου από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου, όποιο επέλθει πρώτο

12) Εγγυήσεις:

Η εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς το ΦΠΑ, ήτοι 2.050,00 ευρώ

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς το ΦΠΑ, ήτοι  4.100,00 ευρώ

13) Προδικαστικές προσφυγές: Προδικαστική προσφυγή μπορεί να υποβάλλεται κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής σύμφωνα με το Ν.4412/2016.

 14) Δημοσιεύσεις: Προκήρυξη (περίληψη της Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 :

  • «ΛΑΜΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ», Ηρώων 3, Τ.Κ. 35100 Λαμία Τηλέφωνα: 22310 51414-5-6-7, Fax: 22310 29331 – 51418, E-mail: info@lamiakos-typos.gr
  •  «ΣΕΝΤΡΑ»,  2ο χλμ Ν.Ε.Ο. Λαμίας-Αθηνών – ΛΑΜΙΑ, T.K. 35100 Λαμία, Τηλ.: 2231050661, E-mail: sentra@sterea.gr

Η προκήρυξη (περίληψη της Διακήρυξης) αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ). Παράλληλα, θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος.

 Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) : www.domokos.gr

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης θα καταχωρηθεί ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ

 ΛΙΟΛΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

 

Αφήστε μια απάντηση

Close Search Window