Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ

Προκηρύσσει ότι:

Την 10η του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2020 ηµέρα Τρίτη και ώρα 08:30π.µ.-10:00π.µ. στο ∆οµοκό και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (χώρος ΚΕΠ) ενώπιον της Οικονοµικής Επιτροπής και του Προέδρου του Τοπικού Συµβουλίου της Τ.Κ.Βελεσιωτών, θα διενεργηθεί φανερή πλειοδοτική δηµοπρασία για την εκµίσθωση του ∆ηµοτικού Αναψυκτηρίου της Τοπ. Κοιν. Βελεσιωτών.

Η διάρκεια της εκµίσθωσης ορίζεται σε έξι (6) έτη, ήτοι από την υπογραφή του σχετικού συµφωνητικού και έως την συµπλήρωση έξι ετών.

Μπορεί να παραταθεί ο χρόνος µίσθωσης για µία ακόµη τετραετία (4ετία) ύστερα από έγκαιρη κατάθεση αίτησης του µισθωτή, µέχρι την συµπλήρωση δεκαετίας (10ετίας). Η σχετική αίτηση του µισθωτή πρέπει να υποβληθεί µέσα στο χρόνο που λήγει η µίσθωση και πριν από το δεύτερο εξάµηνο σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.813/78 «περί εµπορικών µισθώσεων» όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του Ν.2041/92.

Επίσης µπορεί να χορηγηθεί παράταση πέραν της δεκαετίας για δύο (2) ακόµη χρόνια όπως η παρ. 6 εδ. 1 του άρθρου 7 του Νόµου 2741/99 προβλέπει και σύµφωνα

µε το Π.∆. 34/95 µέχρι την συµπλήρωση δωδεκαετίας (12ετίας).

Κατώτατο όριο µισθώµατος και τιµή εκκίνησης [πρώτης προσφοράς] ορίζεται το ποσό των τριάντα ευρώ (30,00€) µηνιαίως.

Τα µισθώµατα θα καταβάλλονται ΕΦΑΠΑΞ για κάθε µήνα από τον µισθωτή, στην Ταµειακή Υπηρεσία του ∆ήµου ∆οµοκού (Γραφείο Εισπράξεων) και όπου εδρεύει αυτή µε βεβαιωτικό κατάλογο ως εξής:

Η καταβολή του µισθώµατος θα αρχίσει από την ηµέρα υπογραφής του συµφωνητικού µίσθωσης. Θα καταβάλλεται µηνιαία για κάθε ένα δεδουλευµένο µήνα ως το τέλος του µήνα εκµίσθωσης στο Ταµείο Εισπράξεων του ∆ήµου, από όπου θα λαµβάνεται σχετική έγγραφη απόδειξη, η οποία θα αποτελεί και το µοναδικό αποδεικτικό στοιχείο πληρωµής του µισθώµατος. Το µισθωτή βαρύνει, επίσης, και το επί του µισθώµατος τέλος χαρτοσήµου µετά τις επ’ αυτού νόµιµες τυχόν προσαυξήσεις.

[∆ΗΛ. Το µίσθωµα του µήνα Αυγούστου θα πρέπει να καταβληθεί έως την 31 Αυγούστου και ούτω καθεξής].

Κατ΄εξαίρεση επιτρέπεται η καταβολή και είσπραξη του αρχικού µισθώµατος µε οίκοθεν βεβαίωση.

Οι προσφέροντες οφείλουν να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισµού τα παρακάτω δικαιολογητικά :

(α.) ασφαλιστική ενηµερότητα, (β.) φορολογική ενηµερότητα, (γ.) δηµοτική ενηµερότητα (δ) δελτίο αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατήριο καθώς και (ε.) ως εγγύηση, γραµµάτιο σύστασης παρακαταθήκης του ταµείου παρακαταθηκών και δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης τράπεζας ή βεβαίωση του Ταµείου παρακαταθηκών και δανείων για παρακατάθεση από αυτόν που επιθυµεί να λάβει µέρος στη δηµοπρασία ή άλλου που να ενεργεί για λογαριασµό του ενδιαφερόµενου, ποσού ίσου µε το 1/10 του συνόλου των µισθωµάτων ήτοι: 216,00 ΕΥΡΩ που θα αντικατασταθεί µε την υπογραφή της σύµβασης µε άλλη ποσού ίσου µε το 1/10 του συνολικού µισθώµατος που θα προκύψει από την δηµοπρασία.

Σε περίπτωση παράτασης της µίσθωσης πέραν της 6ετίας και µέχρι την συµπλήρωση της 10ετίας, υπογράφεται συµπληρωµατικό συµφωνητικό µεταξύ του τελευταίου πλειοδότη – µισθωτή, του εγγυητή του και του εκµισθωτή ∆ήµου ∆οµοκού.

Η εγγυητική επιστολή συµπληρώνεται µε άλλη, ποσού ίσου µε 10% επί του ποσού εκµίσθωσης για τον υπόλοιπο χρόνο της µίσθωσης, τετραετία (4ετία). Το ίδιο ισχύει και την επόµενη παράταση της δωδεκαετίας (12ετία).

Απαραίτητη είναι η παρουσίαση γνωστού και αξιόχρεο εγγυητή ο οποίος θα πρέπει να έχει µαζί του την Αστυνοµική του ταυτότητα, φορολογική  ενηµερότητα, ασφαλιστική ενηµερότητα, δηµοτική ενηµερότητα και ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά δηµοπρασίας και το συµφωνητικό, θα είναι δε αλληλέγγυα υπεύθυνος µε αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύµβασης.

Σε περίπτωση µη επίτευξης αποτελέσµατος η δηµοπρασία θα επαναληφθεί την επόµενη TΡΙΤΗ 17 Νοεµβρίου 2020 τις ίδιες ώρες, στο ίδιο µέρος και µε τους ίδιους όρους .

Περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του ∆ήµου ∆οµοκού τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, τηλ. 2232350501 κος Ξαρχάς Νικόλαος-

 

∆οµοκός 16-10-2020

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΟΜΟΚΟΥ

α/α Ο Αντιδήµαρχος

Καναβός Νικόλαος

Αφήστε μια απάντηση

Close Search Window