Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ

Προκηρύσσει ότι:

Την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου στη τοποθεσία «ΔΕΝΔΡΟ» της Τοπικής Κοινότητας ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ, έκτασης 57.566 τ.μ. με τη διαδικασία της φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας που θα γίνει στην έδρα του Δήμου Δομοκού στο Δημοτικό Κατάστημα (ΧΩΡΟΣ ΚΕΠ- Γ.ΡΙΤΣΟΥ 1 ΔΟΜΟΚΟΣ) ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δομοκού και του Προέδρου του Τοπικού Συμβουλίου της Τ.Κ.ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ την: 10η του μηνός ΝΟΕΜΒΡΙΟΥτου έτους 2020, ημέρα της εβδομάδας ΤΡΙΤΗ και από ώρες ως εξής:

Α] Στάδιο Παραλαβής Δικαιολογητικών Συμμετοχής από 10:30 π.μ έως 11:00 π.μ.

Β] Στάδιο Υποβολής Προσφορών από τους συμμετέχοντες: 11:15 π.μ. έως 12:00 π.μ. (η ώρα λήξης μπορεί να παραταθεί εφόσον κριθεί αναγκαίο λόγω συνέχισης προσφορών)

Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται για τέσσερις [4] καλλιεργητικές  περιόδους από:

1η Από τη σύνταξη του συμφωνητικού μέχρι την [31-10-2021].

2η Από [1-11-2021] μέχρι την [31-10-2022].

3η Από [1-11-2022] μέχρι την [31-10-2023].

4η Από [1-11-2023] μέχρι την [31-10-2024].

Ως κατώτατο όριο μισθώματος του ΚΤΗΜΑΤΟΣ ορίζεται το ποσό των : 40,00 ΕΥΡΩ το στρέμμα ετησίως (δηλ. 2.302,64 ευρώ ετησίως ήτοι: 9.210,56 ΕΥΡΩ συνολικά την τετραετία), για οποιαδήποτε ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑ εκτός ΔΕΝΔΡΩΝ.

Το μίσθωμα θα καταβληθεί ήτοι:

Για το 1Ο έτος με την υπογραφή του συμφωνητικού.

Για το 2Ο έτος στην αρχή της καλλιεργητικής περιόδου και όχι μετά την 31/12/2021 Για το 3Ο έτος στην αρχή της καλλιεργητικής περιόδου και όχι μετά την 31/12/2022. Για το 4Ο έτος στην αρχή της καλλιεργητικής περιόδου και όχι μετά την 31/12/2023.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στην δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διεξαγωγής της δημοπρασίας: α) Ασφαλιστική Ενημερότητα, β) Φορολογική Ενημερότητα γ) Βεβαίωση Ταμειακής Ενημερότητας από τον Δήμο Δομοκού (Βεβαίωση μη οφειλής στον Δήμο) δ) Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας καθώς και ε) εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία.

Η εγγύηση συµµετοχής στη δηµοπρασία ορίζεται το ποσό των 921,06 ΕΥΡΩ και βεβαιώνεται µε την προσκόµιση ισόποσου γραµµατίου του Τ.Π και ∆ανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισµένης Τράπεζας.

Απαραίτητη είναι η παρουσίαση γνωστού και αξιόχρεου εγγυητή κατά την κρίση της Οικονοµικής Επιτροπής, ο οποίος θα πρέπει να έχει µαζί του την Αστυνοµική του ταυτότητα, φορολογική, ασφαλιστική και δηµοτική ενηµερότητα και ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δηµοπρασίας και το συµφωνητικό.

Σε περίπτωση που η εν λόγω δηµοπρασία δεν φέρει αποτέλεσµα για οποιοδήποτε λόγο, τότε θα επαναληφθεί την επόµενη ΤΡΙΤΗ 17 Νοεµβρίου 2020 τις ίδιες ώρες και µε τους ίδιους όρους.

Περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του ∆ήµου ∆οµοκού τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, τηλ. 2232350501 κος Ξαρχάς Νικόλαος

 

 

∆οµοκός 16/10/2020

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΟΜΟΚΟΥ

α/α Ο Αντιδήµαρχος

Αφήστε μια απάντηση

Close Search Window