Νέα-Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ

Προκηρύσσει ότι:

Την 16η του μηνός Ιουνίου του έτους 2021 ημέρα Τετάρτη στο Δομοκό και στο Δημοτικό Κατάστημα (χώρος ΚΕΠ) ενώπιον της Επιτροπής του αρ.1 του Π.Δ.270/81 θα διενεργηθεί φανερή πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση του Δημοτικού Αναψυκτηρίου της Τοπ. Κοιν. ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ και από ώρες ως εξής:

Α] Στάδιο Παραλαβής Δικαιολογητικών Συμμετοχής από 08:30 π.μ έως 09:00 π.μ

Β] Στάδιο Υποβολής Προσφορών από τους συμμετέχοντες: 09:15 π.μ. έως 10:00 π.μ.  (η ώρα λήξης μπορεί να παραταθεί εφόσον κριθεί αναγκαίο λόγω συνέχισης προσφορών).

            Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται σε έξι (6) έτη, ήτοι από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού και έως την συμπλήρωση έξι ετών.

Μπορεί να παραταθεί ο χρόνος μίσθωσης για μία ακόμη τετραετία (4ετία) ύστερα από έγκαιρη κατάθεση αίτησης του μισθωτή, μέχρι την συμπλήρωση δεκαετίας (10ετίας). Η σχετική αίτηση του μισθωτή πρέπει να υποβληθεί μέσα στο χρόνο που λήγει η μίσθωση και πριν από το δεύτερο εξάμηνο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.813/78 «περί εμπορικών μισθώσεων» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν.2041/92.

Επίσης μπορεί να χορηγηθεί παράταση πέραν της δεκαετίας για δύο (2) ακόμη χρόνια όπως η παρ. 6 εδ. 1 του άρθρου 7 του Νόμου 2741/99 προβλέπει και σύμφωνα με το Π.Δ. 34/95 μέχρι την συμπλήρωση δωδεκαετίας (12ετίας).

Κατώτατο όριο μισθώματος και τιμή εκκίνησης [πρώτης προσφοράς] ορίζεται το ποσό των πενήντα ευρώ (50,00€)  μηνιαίως.

Τα μισθώματα θα καταβάλλονται ΕΦΑΠΑΞ για κάθε μήνα από τον μισθωτή, στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Δομοκού (Γραφείο Εισπράξεων)  και όπου εδρεύει αυτή με βεβαιωτικό κατάλογο ως εξής:

Η καταβολή του μισθώματος θα αρχίσει από την ημέρα υπογραφής του συμφωνητικού μίσθωσης. Θα καταβάλλεται μηνιαία για κάθε ένα δεδουλευμένο μήνα ως το τέλος του μήνα εκμίσθωσης στο Ταμείο Εισπράξεων του Δήμου, από όπου θα λαμβάνεται σχετική έγγραφη απόδειξη, η οποία θα αποτελεί και το μοναδικό αποδεικτικό στοιχείο πληρωμής του μισθώματος. Το μισθωτή βαρύνει, επίσης, και το επί του μισθώματος τέλος χαρτοσήμου μετά τις επ’ αυτού νόμιμες τυχόν  προσαυξήσεις.

[ΔΗΛ. Το μίσθωμα του μήνα Αυγούστου θα πρέπει να καταβληθεί έως την 31 Αυγούστου και ούτω καθεξής].

Κατ΄εξαίρεση επιτρέπεται η καταβολή και είσπραξη του αρχικού μισθώματος με οίκοθεν βεβαίωση.

            Οι  προσφέροντες οφείλουν να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω  δικαιολογητικά :

 (α.) ασφαλιστική ενημερότητα, (β.) φορολογική ενημερότητα, (γ.) δημοτική ενημερότητα (δ) δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο καθώς και  (ε.) ως  εγγύηση, γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του ταμείου παρακαταθηκών και δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου παρακαταθηκών και δανείων για παρακατάθεση από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στη δημοπρασία ή άλλου που να ενεργεί για λογαριασμό του ενδιαφερόμενου, ποσού ίσου με το 1/10 του συνόλου των μισθωμάτων ήτοι: 360,00 ΕΥΡΩ που θα αντικατασταθεί με την υπογραφή της σύμβασης με άλλη ποσού ίσου με το 1/10 του συνολικού μισθώματος που θα προκύψει από την δημοπρασία.

Σε περίπτωση παράτασης της μίσθωσης πέραν της 6ετίας και μέχρι την συμπλήρωση της 10ετίας, υπογράφεται συμπληρωματικό συμφωνητικό μεταξύ του τελευταίου πλειοδότη – μισθωτή, του εγγυητή του και του εκμισθωτή Δήμου Δομοκού.

Η εγγυητική επιστολή συμπληρώνεται με άλλη, ποσού ίσου με 10% επί του ποσού εκμίσθωσης για τον υπόλοιπο χρόνο της μίσθωσης, τετραετία (4ετία). Το ίδιο ισχύει και την επόμενη παράταση της δωδεκαετίας (12ετία).

            Απαραίτητη είναι η παρουσίαση γνωστού και αξιόχρεο εγγυητή ο οποίος θα πρέπει να έχει μαζί του την Αστυνομική του ταυτότητα,  φορολογική ενημερότητα, ασφαλιστική ενημερότητα, δημοτική ενημερότητα και ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά δημοπρασίας και το συμφωνητικό, θα είναι δε αλληλέγγυα υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.            

Περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου Δομοκού τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, τηλ. 2232350501 κος Ξαρχάς Νίκος

Δομοκός 12-05-2021

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Close Search Window