Νέα-Ανακοινώσεις|

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ

Έχοντας υπόψη:

 1. 1.     Τις διατάξεις του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ.87/Α’/7.6.2010)
 2. 2.     Τις διατάξεις του άρθρου 211 «Πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης» του ν.3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Προσωπικού Δήμων και Κοινοτήτων»
 3. 3.     Το άρθρο 58 του ν.3966/14.5.2011  “Θεσμικό Πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις” στο οποίο ορίζεται ότι στις εξαιρέσεις του ν. 3812/2009  προστίθενται και οι υδρονομείς άρδευσης οι οποίοι προσλαμβάνονται από τους δήμους με τη διαδικασία που προβλέπουν οι διατάξεις του Β.Δ/τος «Περί αστυνομίας επί των αρδευτικών υδάτων».
 4. 4.     Τα άρθρα 6 και 7 του Β.Δ 28.3/15.4.1957 (ΦΕΚ.60 Α’)  «Περί αστυνομίας επί των αρδευτικών υδάτων»
 5. 5.     Την υπ’ αριθ. 2η/20η/14-2-2020  [ ΑΔΑ: 9ΥΒΑΩ9Α-2ΕΔ ] απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί «Λήψη απόφασης για το όργανο διανομής και φύλαξης των υδάτων άρδευσης, το χρόνο έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου, τον αριθμό των θέσεων υδρονομέων ή εποπτών υδρονομέων και τον τομέα για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 & 2 του Β.Δ. 28.3/15.4.1957»
 6. 6.     Την υπ’ αριθ. 1728/35439 & 1597/32651 [ΑΔΑ:Ψ1ΦΣΟΡ10-ΙΙΒ]  Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας περί «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου (υδρονομείς άρδευσης) από το Δήμο Δομοκού».
 7. 7.     Την υπ’ αριθ. 42/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί «Αξιολόγηση αιτήσεων και εκλογή των υδρονομικών οργάνων διανομής και φύλαξης των υδάτων άρδευσης, σύμφωνα με το Β.Δ. 28.3/15-4-1957»
 8. 8.     Την αριθ. 2615/36η/8-4-2020 (ΑΔΑ: ΩΣΖΝΩ9Α-ΩΒΗ) απόφαση δημάρχου πρόσληψης των υδρονομέων
 9. 9.     Την από 13/4/2020 υπεύθυνη δήλωση του κου Ξαρχά Νικόλαο περί οικειοθελής αποχώρησης από την θέση του υδρονομέα στην ΔΕ Ξυνιάδος
 10. 10.  Την από 29/4/2020 δήλωση του κου Φλώρου Χρήστου μη αποδοχής της θέσης, ως αναπληρωτής του κου Ξαρχά, σύμφωνα με την αριθ. 42/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
 11. 11.  Το γεγονός ότι σύμφωνα με την αριθ. 2η/20η/14-2-2020  [ ΑΔΑ: 9ΥΒΑΩ9Α-2ΕΔ ] απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την Δημοτική Ενότητα Ξυνιάδος ο αριθμός των υδρονομέων ανέρχεται σε δύο (2) και προέκυψε η ανάγκη κάλυψης μίας θέσης υδρονομέα  
 12. 12.  Την αριθ. 3367/8-5-20520 Βεβαίωση του Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Δομοκού, περί ύπαρξης των αναγκαίων πιστώσεων στον προϋπολογισμό εσόδων και δαπανών του Δήμου Δομοκού, οικ. έτους 2019.

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς, με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από 12/5/2020 (Τρίτη) έως και 15/5/2020  (Παρασκευή)  στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας, Γραφείο Ανθρωπίνου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας,  στο Δημοτικό Κατάστημα  που εδρεύει επί της οδού:  Πλατεία Μουσών 1, στο Δομοκό, αρμόδια υπάλληλος κος. Ζηκούλη Αικατερίνη (τηλ.2232 3 50210).

1. Αριθμός θέσεων

 • Μία [ 1 ] θέση  για το αρδευτικό δίκτυο της Δ.Ε. Ξυνιάδος 

Επισημαίνεται ότι ο τομέας για τον οποίο προορίζεται η θέση, αφορά όλα τα υφιστάμενα αρδευτικά δίκτυα των Τοπικών Κοινοτήτων που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων της κάθε δημοτικής ενότητας

2. Αρδευτική περίοδος

Το Δημοτικό Συμβούλιο, με την υπ’ αριθ. 2η/20η/14-2-2020  [ ΑΔΑ: 9ΥΒΑΩ9Α-2ΕΔ ] απόφασή του, όρισε την αρδευτική περίοδο και για τις τρείς (3) Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Δομοκού, από 1/4/2020 έως 30/9/2020

3. Απαιτούμενα Προσόντα

Για την εκλογή του υδρονομέα πρέπει:

α.   Να έχει την Ελληνική ιθαγένεια.

β.   Να έχει συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας του και να μην έχει υπερβεί το 60ο

γ.   Να γνωρίζει ανάγνωση και γραφή.

Δεν μπορούν να εκλεγούν υδρονομείς:

Οι καταδικασθέντες σε ποινή συνεπαγομένη κατά νόμο στέρηση της ικανότητος του διορισμού ως δημοσίου υπαλλήλου, εφ’ όσον διαρκεί η στέρηση αυτή. Δεν απαιτείται να έχουν απολυθεί από τις τάξεις του στρατού. Προτιμώνται όμως μεταξύ των εχόντων τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα υποψηφίων οι υπηρετήσαντες εις τις ένοπλες δυνάμεις και εκ τούτων οι έχοντες μάχιμο υπηρεσία εν τη ζώνη επαφής μετά του εχθρού. 

4. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Ο ενδιαφερόμενος θα υποβάλουν σχετική αίτηση συμμετοχής για την ΔΕ Ξυνιάδος

Μαζί με την αίτηση θα πρέπει να υποβληθούν και τα παρακάτω δικαιολογητικά :

1)      Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.

2)   Πιστοποιητικό του οικείου δημάρχου περί της εγγραφής του υποψηφίου στο μητρώο αρρένων. Στο πιστοποιητικό πρέπει να φαίνεται και η χρονολογία της γέννησης.

Η εκλογή και ο διορισμός μπορεί να γίνει και πριν την προσκόμιση των πιστοποιητικών, εφ’ όσον υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου περί της συνδρομής των προσόντων και λοιπών προϋποθέσεων της εκλογής. Υποχρεούται όμως ο διορισθείς να προσκομίσει τα παραπάνω δικαιολογητικά εντός εύλογου προθεσμίας από τον διορισμού, άλλως απολύεται άνευ οιασδήποτε διατυπώσεως ή αποζημιώσεως. Η προθεσμία αυτή δεν δύναται να είναι μεγαλύτερη των 30 ημερών από την κοινοποίηση του εγγράφου του διορισμού. Επιπλέον επισημαίνεται ότι θα ζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας αντίγραφο Ποινικού Μητρώου των προς πρόσληψη υποψηφίων.

5. Εκλογή υδρονομικών οργάνων

Το υδρονομικό όργανο θα εκλεγεί από το Δημοτικό Συμβούλιο Δομοκού. Η πρόσληψη αφορά μόνο την χρονική διάρκεια της αρδευτικής περιόδου, όπως αυτή ορίστηκε παραπάνω (άρθρο 2).

Οι αποδοχές θα καθορισθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4354/2015.

 (Σχετ.: 1]Η ΚΥΑ οικ.2/13917/0022 – ΦΕΚ.414/τ.Β΄/2012 και 2] Το αριθ.2/44244/0022/28-6-2012 έγγραφο της Δ/νσης 22ης Μισθολογίου Τμήμα Β΄ του Γεν. Λογιστηρίου του Κράτους, οι οποίες εφαρμόζονται αναλογικά και στις διατάξεις του Ν.4354/2015.)

6. Καθήκοντα Υδρονομέων (σύμφωνα με το Β.Δ 28.3/15.4.1957 [ΦΕΚ.60 Α’]  «Περί αστυνομίας επί των αρδευτικών υδάτων»)

α.     Η επιτήρηση της κανονικής ροής των αρδευτικών υδάτων και η διανομή αυτών κατά τον ισχύοντα κανονισμό αρδεύσεως ή εάν δεν υπάρχει κανονισμός, κατά τα  κρατούντα έθιμα και την καθιερωμένη σειράν αρδεύσεως.

β.   Η επιμέλεια της καλής συλλογής και διοχετεύσεως των αρδευτικών υδάτων και η επιτήρηση της ροής αυτών στους αρδευτικούς αύλακας, μέχρι της, εις έκαστο αρδευόμενο κτήμα, εκχύσεώς τους.

γ.     Η φύλαξη και η προστασία των πάσης φύσεως αρδευτικών έργων και η επιμέλεια της καλής  συντήρησής τους.

δ.    Ο έλεγχος της εφαρμογής των υπό των αρμοδίων αρχών ή συμβουλίων ή επιτροπών εκδιδομένων διατάξεων, που αφορούν την διανομή των αρδευτικών υδάτων ή την εκτέλεση ή συντήρηση αρδευτικών έργων ή την καθαριότητα και υγιεινή των υδάτων.

ε.     Η βεβαίωση και η καταγγελία των περί τα άνω αντικείμενα αδικημάτων.

στ.  Η άμεσος γνωστοποίηση εις τον αρμόδιο αγροφύλακα παντός αγροτικού αδικήματος, το οποίο υπέπεσε στην αντίληψή τους.

ζ.    Η φύλαξις των παρά τας όχθας των αυλάκων ή εις μικράν από τούτων απόσταση κειμένων αγροτικών κτημάτων, δι’ ά κέκτηνται αρμοδιότητας και υπέχουν ευθύνες ως και οι αγροφύλακες.

7. Δημοσίευση Πρόσκλησης

Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευθεί, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Πλατεία Μουσών -1, στο Δομοκό), στο Δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου Δομοκού https://sites.diavgeia.gov.gr/domokos (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.domokos.gr)

8. Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Πληροφορίες παρέχονται από το Δήμο Δομοκού – Γραφείο Ανθρωπίνου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, Διεύθυνση: Πλατεία Μουσών 1 – Δομοκός, τηλέφωνο 2232 3 50210 ( FAX: 2232 3 50234), αρμόδια υπάλληλος: κ. Ζηκούλη Αικατερίνη

Αντίγραφο της παρούσης χορηγείται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ

ΛΙΟΛΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Αφήστε μια απάντηση

Close Search Window