Νέα-Ανακοινώσεις|

Σχετ: α) Ν.3013/2002 Περί αναβάθμισης της Πολιτικής Προστασίας & λοιπές διατάξεις, (ΦΕΚ)102/Α’/2002)

β) Υ.Α.1299/7-4-2003 Έγκριση του από 7.4.2003 Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ (ΦΕΚ 423/Β’/2003)

γ) Ν.3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ87/Α’/2010)

δ) Το ΓΓ3/13-01-2011 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας «Λειτουργία Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας μετά την εφαρμογή  του Προγράμματος «Καλλικράτης»

ε) Την 4η έκδοση του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών με την κωδική ονομασία ΙΟΛΑΟΣ (ΑΔΑ: ΩΠ8Α46ΜΤΛΒ-ΥΤΧ)

ζ) Την αριθμ 157/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δομοκού που αφορά στη Συγκρότηση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Δομοκού

η) Το υπ αριθμ. 30103/21-4-2023 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας με θέμα «Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την αντιπυρική περίοδο 2023

θ) Το υπ αριθμ. Α1202/20-02-2023 έγγραφο του Υπουργείου Κλιματικής Αλλαγής και Προστασίας, Γ.Γ.Π.Π. με θέμα «Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών, στο πλαίσιο προετοιμασίας για την αντιπυρική περίοδο 2023

 Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω σχετικά, σας προσκαλούμε στη συνεδρίαση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Δομοκού για την αντιπυρική περίοδο 2023, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 4 Μαΐου 2023 και ώρα 12:00 μ.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Δομοκού (Πλατεία Μουσών 1) για τα ακόλουθα θέματα:

 1. Απολογισμός χειμερινής περιόδου 2022 – 2023
 2. Εκτέλεση προγραμμάτων προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης για τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς σε περιοχές ιδιαίτερης προστασίας (άλση, πάρκα κ.λπ.) αρμοδιότητας του Δήμου
 3. Απομάκρυνση των υπολειμμάτων καθαρισμού της βλάστησης που διενεργείται από ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές και μισθωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, εντός οικισμών προς αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου (Πυρ. Διάταξη 20/2022, Ν. 3852/2010, άρθρ. 94 παρ. 1)
 4. Εκτέλεση έργων και εργασιών προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης από το Δήμο καθ’ υπόδειξη και συνεργασία με την αρμόδια Δασική Υπηρεσία, κυρίως στη ζώνη μίξης δασών – οικισμών για λόγους αντιπυρικής προστασίας
 5. Λήψη μέτρων για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς από τη λειτουργία χώρων ανεξέλεγκτης εναπόθεσης αστικών απορριμμάτων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Πυροσβεστική Διάταξη 9/2021
 6. Διασφάλιση επικοινωνίας μεταξύ των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και οργάνων σε επίπεδο Δήμου για την απρόσκοπτη ροή πληροφοριών
 7. Συντονισμός αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και διαχείρισης των συνεπειών που προκαλούνται από τις δασικές πυρκαγιές, στα πλαίσια της εφαρμογής του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ», σε τοπικό επίπεδο
 8. Ζητήματα και διαδικασίες υλοποίησης της δράσης για την οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση πολιτών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Γενικό σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ»
 9. Αξιοποίηση εθελοντών σε δράσεις επιτήρησης περιοχών ιδιαίτερης προστασίας κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου
 10. Θέματα που αφορούν την ενημέρωση του κοινού για τη λήψη μέτρων πρόληψης από κινδύνους που προέρχονται από δασικές πυρκαγιές
 11. Θέματα που αφορούν την εγκατάσταση και συντήρηση πυροσβεστικών υδροστομίων για κατάσβεση πυρκαγιάς ή πλήρωση πυροσβεστικών οχημάτων
 12. Ετοιμότητα του Δήμου, στην υποβοήθηση του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος στην καταστολή δασικών πυρκαγιών
 13. Ετοιμότητα του Δήμου στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείρισης των συνεπειών που προκαλούνται από τις δασικές πυρκαγιές, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών της Περιφέρειας, στα πλαίσια εφαρμογής του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών με την κωδική ονομασία ‘’ΙΟΛΑΟΣ’’, με έμφαση στις διαδικασίες υλοποίησης της δράσης της οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης πολιτών
 14. Μέτρα πρόληψης και ετοιμότητας κατά τις ημέρες υψηλής επικινδυνότητας βάσει του Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, που εκδίδεται καθημερινά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
 15. Ενημέρωση του κοινού για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από δασικές πυρκαγιές
 16. Άλλα θέματα που κρίνονται απαραίτητα για την αντιμετώπιση κινδύνων που προέρχονται από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών.

H συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία και με τηλεδιάσκεψη 

Οι συμμετέχοντες στη σύσκεψη του Σ.Τ.Ο. Πολιτικής Προστασίας Δήμου Δομοκού, παρακαλούνται:

 1. Να είναι  ενήμεροι  του  αντίστοιχου  Σχεδίου  ευθύνης  των  Υπηρεσιών  τους,  των  υλικών  και μέσων που διαθέτουν.
 2. Να καταθέσουν,  στους  χώρους  ευθύνης  –  αρμοδιότητάς  τους,  τις  προτάσεις  τους  για  άμεση επέμβαση  όπου  απαιτείται  για  την  οργανωμένη  απομάκρυνση  πληθυσμού  και  των  χώρων καταφυγής και καταυλισμού   σε περίπτωση εκτάκτων περιστατικών, των πόρων και των μέσων που διαθέτουν.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Β. ΛΙΟΛΙΟΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Close Search Window