Νέα-Ανακοινώσεις|

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ

Προκηρύσσει ότι:

Την   5η του μηνός Μαρτίου του έτους 2020  ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00΄-11:00΄ π.μ. θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα φανερή πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση του αγρού της Τοπικής Κοινότητας Νέου Μοναστηρίου, έκτασης 19,575 στρεμμάτων, στην θέση «ΔΕΚΑΕΦΤΑΡΙΑ»

            Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται για τέσσερις (4) καλλιεργητικές περιόδους  (μέχρι Οκτώβριο 2023)

Πρώτη προσφορά έναρξης της δημοπρασίας ορίζεται το ποσό των τριάντα πέντε ευρώ (35,00€) ανά στρέμμα για κάθε χρόνο και θα καταβάλλεται εφάπαξ στο Ταμείο του Δήμου στην αρχή της καλλιεργητικής περιόδου  (31 Μαρτίου) κάθε έτους σύμφωνα με Βεβαιωτικό κατάλογο που θα συντάσσετε από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Δομοκού.

                  Οι  προσφέροντες οφείλουν να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω  δικαιολογητικά :

 (α.) ασφαλιστική ενημερότητα, (β.) φορολογική ενημερότητα, (γ.) δημοτική ενημερότητα (δ) δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο καθώς και  (ε.) ως  εγγύηση, γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του ταμείου παρακαταθηκών και δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου παρακαταθηκών και δανείων για παρακατάθεση από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στη δημοπρασία ή άλλου που να ενεργεί για λογαριασμό του ενδιαφερόμενου, ποσού ίσου με το 1/10 του συνόλου των μισθωμάτων ήτοι: 274,05 ΕΥΡΩ που θα αντικατασταθεί με την υπογραφή της σύμβασης με άλλη ποσού ίσου με το 1/10 του συνολικού μισθώματος που θα προκύψει από την δημοπρασία.

 

            Για να γίνει κανείς δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας, και ο οποίος θα προσκομίσει α) Αστυνομική ταυτότητα β) Φορολογική Ενημερότητα γ) Ασφαλιστική Ενημερότητα και δ) Βεβαίωση Ταμειακής Ενημερότητας από τον Δήμο Δομοκού (Βεβαίωση μη οφειλής στον Δήμο) και θα υπογράψει στην συνέχεια και το συμφωνητικό και θα είναι εξ ολοκλήρου υπεύθυνος μαζί του, για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

Σε περίπτωση που η εν λόγω δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα για οποιοδήποτε λόγο, τότε θα επαναληφθεί την επόμενηΠέμπτη 12 Μαρτίου 2020 τις ίδιες ώρες και με τους ίδιους όρους.

            Περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου Δομοκού τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, τηλ. 2232350501 κ. Ξαρχά Νικόλαο.-

Αφήστε μια απάντηση

Close Search Window