Νέα-Ανακοινώσεις|

Ο Δήμαρχος Δομοκού

προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ», συνολικής εκτιμώμενης αξίας 75.000,00 €   (60.483,87 € καθαρή αξία + 14.516,13 € ΦΠΑ 24%)

1) Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Δομοκού,

Οδός: Πλατεία Μουσων 1,Ταχ.Κωδ.: 35010,

Τηλ.: 2232022385, Fax: 2232023012,

E-mail: info@domokos.gr,

Ιστοσελίδα: www.domokos.gr

2) Κωδικοί CPV16820000-9: Μέρη δασοκομικών μηχανημάτων 16310000-1: Χορτοκοπτικές μηχανές  3) Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.domokos.gr.

4) Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Aντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η προμήθεια ενός καινούργιου υδραυλικού χλοοκοπτικού βραχίονα με κεφαλή καταστροφέα, αντιστήριξη – αντίβαρο, ο οποίος θα είναι απόλυτα συμβατός και θα δύναται να τοποθετηθεί στο Μηχάνημα Έργου κατοχής Δήμου Δομοκού  μάρκας Mercedes – Benz,  τύπου Unimog U219 με αρ. πλαισίου W1T4050901V268875.

5) Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές

6) Δικαίωμα συμμετοχής:

Ι. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

ΙΙ. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.

ΙΙΙ. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

7) Υποβολή προσφορών: H διαδικασία  θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής  πύλης www.promitheus.gov.gr

  • ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 31/05/2024 και ώρα 10:00 π.μ.

8) Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

 9) Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.

 10) Χρηματοδότηση:     

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι o τακτικός προϋπολογισμός του Δήμου

Δομοκού. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 35.7131.0001 σχετική πίστωση

του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2024 του Δήμου Δομοκού.

11) Διάρκεια Σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε  3 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της ή έως την παραλαβή του συνόλου του συμβατικού αντικειμένου από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου, όποιο επέλθει πρώτο

12) Εγγυήσεις:

Η εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς το ΦΠΑ, ήτοι 1.209,68 ευρώ

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς το ΦΠΑ, ήτοι  2.419,35 ευρώ

13) Προδικαστικές προσφυγές: Προδικαστική προσφυγή μπορεί να υποβάλλεται κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής σύμφωνα με το Ν.4412/2016, όπως ισχύει.

 14) Δημοσιεύσεις: Προκήρυξη (περίληψη της Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 :

  • «ΛΑΜΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ», Ηρώων 3, Τ.Κ. 35100 Λαμία Τηλέφωνα: 22310 51414-5-6-7, Fax: 22310 29331 – 51418, E-mail: info@lamiakos-typos.gr
  • «ΣΕΝΤΡΑ»,  2ο χλμ Ν.Ε.Ο. Λαμίας-Αθηνών – ΛΑΜΙΑ, T.K. 35100 Λαμία, Τηλ.: 2231050661, E-mail: sentra@sterea.gr

Η προκήρυξη (περίληψη της Διακήρυξης) αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ). Παράλληλα, θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος.

 Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) : www.domokos.gr

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης θα καταχωρηθεί ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ

  ΛΙΟΛΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

 

Comments are closed.

Close Search Window