Νέα-Ανακοινώσεις|

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ

Έχοντας υπ’ όψιν:

1.    Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», περί αρμοδιοτήτων Δημάρχου (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07-06-2010).

2.    Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», περί Ειδικών συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 213 του Ν.4555/18

3.    Την με αρ. 31/36567/10-05-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με την οποία οι θέσεις αυτές συνιστώνται αυτοδίκαια εκ του νόμου και ως εκ τούτου δεν απαιτείται η πρόβλεψή τους στον οικείο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας

4.    Τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ 241/Α/2016).

5.    Τις διατάξεις του άρθρου 4 της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280/Α/2006) σύμφωνα με τις οποίες οι θέσεις αυτές εξαιρούνται από τη διαδικασία έγκρισης της επιτροπής της παρ.1 του άρθρου 2.

6.    Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Δομοκού (ΦΕΚ 2886/Β΄/20-12-2011) , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 357/Β΄/ 16-3-2015).

7.    Την με αριθμ. πρωτ. 2160/16-3-2020  βεβαίωση του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Δομοκού «Περί ύπαρξης πιστώσεων».

8.    Την ανάγκη επικουρίας των θεσμικών οργάνων του Δήμου (Δήμαρχο, Αντιδημάρχους, Δημοτικό Συμβούλιο, Οικονομική Επιτροπή και Επιτροπή Ποιότητας Ζωής), παρέχοντας συμβουλές και διατυπώνοντας εξειδικευμένες γνώμες για συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων του Δήμου, στον οποίο διαθέτουν κατάλληλη εξειδίκευση και εμπειρία.

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ

 

Την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη και μιας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου του Δημάρχου.

 Οι ενδιαφερόμενοι/νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

 Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού, που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται.

 Β) Πτυχίο ή δίπλωμα σχολής Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΠΕ ή ΤΕ) της ημεδαπής ή πτυχίο Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής, ή πτυχίο ή τίτλος τριτοβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, από χώρα – μέλος της Ε.Ε., με πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από το συμβούλιο ισοτιμιών του Π.Δ. 165/2000 είτε απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικής εκπαίδευσης από την αρμόδια αρχή του Π.Δ. 231/1998, όπως αυτά ορίζονται ανά θέση.

 Γ) Εμπειρία σε θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των ΟΤΑ ή/και νομικών   προσώπων των ΟΤΑ, σχετικών με το συμβατικό αντικείμενο, κατάλληλα  αποδεικνυόμενη. Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής:  

  Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

  • Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
  • Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Οι ενδιαφερόμενοι/νες θα πρέπει να είναι σε θέση να προσκομίσουν στην υπηρεσία οποιοδήποτε έγγραφο αποδεικνύει την εργασιακή τους εμπειρία, εφόσον τους ζητηθεί.

 –       Η γνώση ξένης γλώσσας θα προσμετρηθεί επί πλέον και δεν είναι υποχρεωτική

 Ειδικότερα, τα καθήκοντα και τα τυπικά προσόντα για κάθε θέση ορίζονται όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

 

 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΘΕΣΗΣ

ΘΕΣΗ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 

 

 

 

 

101

 

 

 

 

 Ειδικός Συνεργάτης

 

 

Παροχή

εξειδικευμένων συμβουλών και διατύπωση

γνωμοδοτήσεων σε θέματα Κοινωνικής Πολιτικής και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

 

Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΠΕ ή ΤΕ) Κοινωνικών & Πολιτικών

Επιστημών ή πτυχίο Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής, ή πτυχίο ή τίτλος τριτοβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, από χώρα – μέλος της Ε.Ε., με πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από το συμβούλιο ισοτιμιών του Π.Δ. 165/2000 είτε απόφαση αναγνώρισης

επαγγελματικής εκπαίδευσης από την αρμόδια αρχή του Π.Δ. 231/1998.

 

 

 

 

103

 

 

 

 

 Ειδικός Σύμβουλος

 

 

Παροχή

εξειδικευμένων συμβουλών και διατύπωση

γνωμοδοτήσεων σε θέματα οικονομικής

διαχείρισης και ελέγχου.

Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΠΕ ή ΤΕ) Οικονομικών Επιστημών ή πτυχίο

Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής, ή πτυχίο ή τίτλος τριτοβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, από

χώρα -μέλος της Ε.Ε., με πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από το συμβούλιο ισοτιμιών του Π.Δ. 165/2000 είτε απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικής

εκπαίδευσης από την αρμόδια αρχή του Π.Δ.

231/1998.

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες, ήτοι από 23/3/2020 και μέχρι την 30/3/2020, σχετική αίτηση με τα παρακάτω δικαιολογητικά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες και τους φορείς αυτούς ή των ακριβών αντιγράφων τους:

–      Αίτηση,

–      Πτυχίο ή Δίπλωμα σχετικό με το συμβατικό αντικείμενο κάθε θέσης (βλ. Πίνακα),

–      Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (φωτοτυπία)

–      Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (πρόσφατο)

–      Πιστοποιητικό εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων (μόνο για άνδρες),

–      Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν παραπεμφθεί με βούλευμα για κακούργημα ή για ένα από τα αναφερόμενα στον ΚΚΔΚΥ-ΥΚ πλημμελήματα (άρθρα 16 και 8 του ΚΚΔΚΥ και ΥΚ αντίστοιχα).

–      Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή ΟΤΑ ή άλλου ΝΠΔΔ, λόγω επιβολής πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα τους και στην περίπτωση που έχουν απολυθεί να έχει παρέλθει πενταετία από την απόλυση.

–      Βιογραφικό σημείωμα που να τεκμηριώνει την ακαδημαϊκή ή επαγγελματική εμπειρία.

–      Υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού ( άρθρα 11 έως και 17 του Ν.3584/2007).

 

Τα παραπάνω θα πρέπει να υποβληθούν στα γραφεία του Δήμου μας (Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού, Πλατεία Μουσών 1, ΤΚ 35010, τηλ. 2231350210) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η πλήρωση των θέσεων, θα διενεργηθεί με απόφαση Δημάρχου, ο οποίος και θα επιλέξει, εκ των εχόντων τα απαιτούμενα προσόντα, τον κατά την απόλυτη κρίση του κατάλληλο υποψήφιο. Η πρόσληψη θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή από τον προσλαμβανόμενο ειδικής σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Ο Ειδικός Σύμβουλος και ο Ειδικός Συνεργάτης δεν παρεμβάλλεται στην οργανωτική και βαθμολογική κλίμακα ούτε οι θέσεις τους έχουν αντιστοιχία με τις θέσεις της κλίμακας αυτής. Υπόκεινται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του οικείου Δημάρχου, για την επικουρία του οποίου έχει προσληφθεί. Δεν ασκεί αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής και παρέχει συμβουλές και διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες, γραπτά ή προφορικά για το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων του Δήμου, τον οποίο έχει οριστεί να εξυπηρετεί.

Η άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος είναι ασυμβίβαστη με την άσκηση των καθηκόντων του Ειδικού Συμβούλου.

Η εργασιακή σχέση του Ειδικού Συμβούλου και του Ειδικού Συνεργάτη διέπεται αποκλειστικά από τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, και η σύμβασή του είναι σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβεί την θητεία της δημοτικής περιόδου εντός της οποίας θα προσληφθεί.

Οι αποδοχές των Ειδικών Συμβούλων και των Ειδικών Συνεργατών καθορίζονται από την κείμενη νομοθεσία.

Η σύμβαση εργασίας των Ειδικών Συμβούλων, των Επιστημονικών Συνεργατών και των Ειδικών Συνεργατών λύεται με τον θάνατο, την έκπτωση, την παραίτηση και την καταγγελία της, ή την πάροδο πέντε (5) ημερών από την αποχώρηση του δημάρχου ή του προέδρου του Συνδέσμου, εφόσον οι αντικαταστάτες τους δεν εκδηλώσουν με πράξη τους τη συγκατάθεσή τους για τη διατήρησή τους.».

Η απόλυση λόγω καταγγελίας της σύμβασης ή η αποδοχή της παραίτησης ενεργείται με απόφαση Δημάρχου η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Η απόφαση θα κοινοποιηθεί στον ενδιαφερόμενο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την δημοσίευσή της. Η λύση επέρχεται με την κοινοποίηση στον ενδιαφερόμενο της κατά τα ανωτέρω απόφασης ή με την παρέλευση άπρακτης της 20ημέρης προθεσμίας, γίνεται δε αζημίως για τον Δήμο. Στην περίπτωση της έκπτωσης του Ειδικού Συμβούλου/συνεργάτη ή της αποχώρησης του Δημάρχου, η λύση της εργασιακής σχέσης θα επέλθει αυτοδίκαια αζημίως για τον Δήμο, η δε σχετική πράξη έχει διαπιστωτικό χαρακτήρα.

Στην πράξη πρόσληψης θα γίνει σχετική μνεία για την εξασφάλιση της πίστωσης για την μισθοδοσία των εν λόγω θέσεων του Ειδικού Συμβούλου και του Ειδικού Συνεργάτη.

Η παρούσα γνωστοποίηση θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Διοικητηρίου, στην ιστοσελίδα του Δήμου, στο Πρόγραμμα «Διαύγεια» και θα δημοσιευθεί σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα ή σε μια εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Β. ΛΙΟΛΙΟΣ

Αφήστε μια απάντηση

Close Search Window