Νέα-Ανακοινώσεις|

Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ::  «ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ»

Ο Δήμαρχος Δομοκού

 Έχοντας υπόψη

  1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α«Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
  2. 2.    Τη διάταξη των άρθρων άρθρο 161 και 167  Ν. 3584/07 (ΦΕΚ 143Α’) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 15 του Ν.4623/19
  3. 3.    Τη διάταξη της παρ. 6 άρθρο 11 Ν.4674/2020 (ΦΕΚ 53/τ.Α’/11-3-2020) (ΦΕΚ 53Α’) «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις»
  4. 4.    Τα υποβληθέντα από τον κ. Στεφανή Κωνσταντίνο του Γεωργίου  δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτει ότι πληροί τα γενικά καθήκοντα πρόσληψης, δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του τα κωλύματα των άρθρων 11 και 17 του Ν. 3584/2007 και δεν είναι υπάλληλος του Δήμου Δομοκού, ή συγγενής εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι β’ βαθμού ως προς τον Δήμαρχο.
  5. Την αριθ. 2160/16-3-2020 Βεβαίωση της οικείας Οικονομικής Υπηρεσίας για την ύπαρξη πιστώσεων στον Προϋπολογισμό του Δήμου Δομοκού
  6. Την ανάγκη εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας του Δήμου Δομοκού

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

Α. Διορίζουμε από 16/3/2020 στην θέση του Γενικού Γραμματέα του Δήμου Δομοκού τον Στεφανή Κωνσταντίνο του Γεωργίου  (Α.Δ.Τ.  AN998979) μόνιμο υπάλληλο του Δήμου Λαμιέων, κλάδου ΤΕ Μηχανικών (ειδικότητα Ηλεκτρολόγος Μηχανικός)  με βαθμό Α’ πτυχιούχο του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων  ΤΕΙ Καβάλας.

 Β. Ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες

  • Ο Γενικός Γραμματέας υποστηρίζει το Δήμαρχο στα διοικητικά του καθήκοντα υλοποιώντας τις αρμοδιότητες που του εκχωρεί ο Δήμαρχος με απόφασή του.
  • Οι αρμοδιότητές του αφορούν κυρίως τον συντονισμό των δημοτικών υπηρεσιών σε συνεργασία με τους Προϊσταμένους των υπηρεσιών του Δήμου Δομοκού, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται με αποδοτικό τρόπο  η αποτελεσματικότητα στην επίτευξη των περιοδικών στόχων και προγραμμάτων που αποφασίζονται από τα πολιτικά όργανα του Δήμου Δομοκού.

Ειδικότερα ο Γενικός Γραμματέας:

α. Υπογράφει τις αποφάσεις χορήγησης αδειών με ή χωρίς αποδοχές και μετακίνησης εκτός έδρας στο εσωτερικό και εξωτερικό των υπαλλήλων του Δήμου.

β. Παρέχει οδηγίες, δίνει κατευθύνσεις και γενικότερα συντονίζει τις υπηρεσίες του Δήμου κατά την άσκηση του έργου τους, σε συνεργασία με τους αντίστοιχους Προϊσταμένους των υπηρεσιών του Δήμου Δομοκού

γ. Προβαίνει στη μελέτη και εισήγηση μέτρων για τη βελτίωση και προαγωγή των λειτουργιών του Δήμου.

δ. Μεριμνά για την επεξεργασία από τις αρμόδιες υπηρεσίες των θεμάτων που είναι προς συζήτηση ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και της Εκτελεστικής  Επιτροπής σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη ή έχουν ήδη συζητηθεί σε αυτά, καθώς και να τα υποστηρίζει ενώπιον των ανωτέρω οργάνων, εφόσον κρίνεται απαραίτητο από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ή της Δημαρχιακής Επιτροπής.

ε. Παρακολουθεί τη διαδικασία εφαρμογής των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου της Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και της Εκτελεστικής  Επιτροπής από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.

στ. Συμμετέχει  στις διαδικασίες κατάρτισης του Επιχειρησιακού Σχεδίου και των ετήσιων Προγραμμάτων Δράσης του Δήμου, παρακολουθεί την επίτευξη των περιοδικών στόχων και την υλοποίηση των αντίστοιχων προγραμμάτων που αποφασίζονται από τα πολιτικά όργανα του Δήμου.

ζ. Μεριμνά για την έγκαιρη ετοιμασία των περιοδικών απολογισμών δράσης του Δήμου σύμφωνα προς τα αντίστοιχα προγράμματα ή τις συγκεκριμένες αποφάσεις και ενημερώνει σχετικά της Εκτελεστική Επιτροπή

η. Μεριμνά για τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικής δράσης των υπηρεσιών του Δήμου, την προσαρμογή της λειτουργίας τους στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και τη βελτίωση της απόδοσης του στελεχικού δυναμικού και των τεχνικών μέσων του Δήμου.

η. Οργανώνει κάθε νέα υπηρεσία που δημιουργείται στο Δήμο.

Ο Δήμαρχος μπορεί, με απόφαση του, και με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του ν. 3584/07, να εκχωρεί και άλλες αρμοδιότητες στον Γενικό Γραμματέα του Δήμου. (παρ 2 άρθρο 38 Ν. 3801/09, με την οποία προστέθηκε παρ. 6 στο άρθρο 161 του Ν. 3584/07)

Β. Ο Δήμαρχος μπορεί με απόφαση του και με την επιφύλαξη της παρ. 5 του Ν. 3584/2007 να εκχωρεί και άλλες αρμοδιότητες στον Γενικό Γραμματέα του Δήμου (παρ. 2, άρθρο 38 του Ν. 3801/2009 με την οποία προστέθηκε η παρ. 6 του άρθρου 161 του Ν. 3584/2007)

Γ. Με τον ανωτέρω διορισμό αναστέλλεται η άσκηση καθηκόντων του υπαλλήλου στην κύρια θέση του στον Δήμο Λαμιέων.

Δ. Με την απαλλαγή των καθηκόντων του από την θέση του Γενικού Γραμματέα, ο υπάλληλος επανέρχεται αυτοδικαίως στ θέση που κατείχε πριν το διορισμό του.

Ε. Με την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη στο Δήμο Δομοκού η οποία έχει προβλεφθεί σε σχετική πίστωση στον Κ.Α. 00.6031 και Κ.Α. 00.6053  «Τακτικές αποδοχές Γενικού Γραμματέα, Ειδικών Συνεργατών και λοιπών» του προϋπολογισμού του Δήμου Δομοκού οικονομικού έτους 2020.

ΣΤ. Ο Γενικός Γραμματέας απολύεται με απόφαση του Δημάρχου, που δημοσιεύεται σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Επίσης παύει να ασκεί τα καθήκοντα του και απολύεται αυτοδικαίως όταν ο Δήμαρχος απολέσει την ιδιότητα του για οποιονδήποτε λόγο.

 Η παρούσα απόφαση ισχύει από την υπογραφή της, για όλες τις συνέπειες.

 Ζ. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στους πίνακες ανακοινώσεων του Δήμου Δομοκού (Τμήμα Διοικητικών  Υπηρεσιών), να κοινοποιηθεί στο Τμήμα Νομικών Προσώπων και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλάδας, με έδρα τη Λαμία, προκειμένου να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, στο Δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου Δομοκού https://sites.diavgeia.gov.gr/domokos (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ), και να κοινοποιηθεί αντίγραφό της: στον αναφερόμενο, στο Γραφείο Ανθρωπίνου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας και  στον Οικονομικό Εκκαθαριστή του Δήμου Δομοκού.

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΛΙΟΛΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Close Search Window